Fritagelse for sammenlægning af besiddelser

Her kan du læse mere om mulighederne for fritagelse for sammenlægning af besiddelser. Dette er relevant for koncernforbundne selskaber.

Investeringsforvaltningsselskaber og administrationsselskaber

Ifølge § 11 i bekendtgørelse om storaktionærer er et moderselskabet til et investeringsforvaltningsselskab eller et administrationsselskab ikke forpligtet til at sammenlægge sine besiddelser af aktier, rettigheder til at erhverve, afhænde eller udøve stemmerettigheder og finansielle instrumenter med de besiddelser, som investeringsforvaltningsselskabet henholdsvis administrationsselskabet forvalter forudsat, at et sådant investeringsforvaltningsselskab henholdsvis administrationsselskab udøver sine stemmerettigheder uafhængigt af moderselskabet, og at betingelserne i § 13 i bekendtgørelse om storaktionærer er opfyldt.

Et investeringsforvaltningsselskab og et administrationsselskab er defineret nærmere i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter).

Det følger dog af § 11, stk. 2, at det ikke er muligt at blive fritaget for sammenlægningen af aktier efter § 11, stk. 1, hvis moderselskabet eller et andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet, har investeret i besiddelser, der forvaltes af investeringsforvaltningsselskabet henholdsvis administrationsselskabet og selskabet ikke selv kan udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til sådanne besiddelser, men kun kan udøve disse efter direkte eller indirekte instruks fra moderselskabet eller et andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet.

Fondsmæglerselskaber og investeringsselskaber

Efter § 12 i bekendtgørelse om storaktionærer er moderselskabet til et fondsmæglerselskab eller et investeringsselskab ikke forpligtet til at sammenlægge sine besiddelser efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder med de besiddelser, som fondsmæglerselskabet henholdsvis investeringsselskabet forvalter for den enkelte kunde.

Dette er dog forudsat, at betingelserne i § 13 er opfyldt, og at fondsmæglerselskabet eller investeringsselskabet: 

  1. har tilladelse til at yde porteføljepleje,
  2. kan udøve stemmerettigheder knyttet til sådanne aktier efter skriftlig eller elektronisk instruks eller sørger for, at den individuelle porteføljepleje sker uafhængigt af alle andre tjenesteydelser på betingelser, der svarer til betingelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), og
  3. udøver sine stemmerettigheder uafhængigt af moderselskabet

Yderligere kræves det at fondsmæglerselskab eller et investeringsselskab har tilladelse i henhold til MiFID II (2014/65/EU af 15. maj 2014).

Det følger dog af § 12, stk. 2, at det ikke er muligt at få fritagelse efter § 12, stk. 1, hvis moderselskabet eller et andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet, har investeret i besiddelser, der forvaltes af et fondsmæglerselskab eller et investeringsselskab, og selskabet ikke selv kan udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til sådanne besiddelser, men kun kan udøve disse efter direkte eller indirekte instruks fra moderselskabet eller et andet selskab, der kontrolleres af moderselskabet.

Krav for mulig fritagelse

Efter § 13 i bekendtgørelsen om storaktionærer skal følgende krav være opfyldt, både for investeringsforvaltningsselskaber, administrationsselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og et administrationsselskab:

  1. Moderselskabet må ikke ved direkte eller indirekte instruks eller på nogen anden måde blande sig i udøvelsen af de stemmerettigheder, der besiddes af det kontrollerede selskab, jf. § 13, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse om storaktionærer.
  2. Det kontrollerede selskab skal frit og uafhængigt af moderselskabet kunne udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til de aktiver, det forvalter, jf. § 13, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse om storaktionærer.

Et moderselskab, som ønsker fritagelse for sammenlægning, efter § 11, stk. 1, og § 12, stk. 1, i forhold til at give meddelelse til selskabet og Finanstilsynet om besiddelse af aktier i selskabet, når besiddelsen udgør, overstiger eller falder under grænserne 5, 10, 15, 20, 25, 50 eller 90 pct. og grænserne en tredjedel eller to tredjedele af stemmerettighederne eller aktiekapitalen, skal over for Finanstilsynet kunne påvise, at

  1. strukturen i moderselskabet og datterselskabet gør, at stemmerettighederne udøves uafhængigt af moderselskabet,
  2. de personer, som bestemmer, hvorledes stemmerettighederne skal udøves, handler uafhængigt, og
  3. der er et klart skriftligt mandat til et kundeforhold på normale markedsmæssige vilkår mellem moderselskabet og datterselskabet i de tilfælde, hvor moderselskabet er kunde i datterselskabet eller besidder aktiver, som administreres af datterselskabet. 

Meddelelse til Finanstilsynet

Et moderselskab, som ønsker fritagelse for skal straks meddele følgende til Finanstilsynet:

  1. En liste med navnene på koncernselskaber med angivelse af de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med dem.
  2. En erklæring om, at moderselskabet for hvert enkelt af de selskaber opfylder de betingelser, der er fastsat i § 13, stk. 1.

Hvis moderselskabet kun har til hensigt at gøre brug af fritagelserne i relation til finansielle instrumenter skal moderselskabet kun indsende listen.

Moderselskabet er forpligtet til løbende at ajourføre listen, som er meddelt Finanstilsynet.

Læs nærmere om, hvordan meddelelse til Finanstilsynet skal ske her.

Senest opdateret 20-03-2018