Regler

Betalingstjenester og e-penge

På denne side finder du danske og europæiske regler om betalingstjenester og elektroniske penge.

Lov om betalinger

Pr. 1. januar 2018 reguleres betalingstjenesteområdet i lov om betalinger. Lov om betalinger implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2366/2015 om betalingstjenester i den indre marked (herefter ”PSD2”) i dansk ret. Med lov om betalinger ophæves den eksisterende lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

Lov om betalinger

I lov om betalinger er der en række hjemler, der bemyndiger erhvervsministeren/Finanstilsynet til at fastsætte nærmere regler. Der er udstedt følgende bekendtgørelser med hjemmel i lov om betalinger.

Bekendtgørelse om sikring af brugermidler

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller garantistillelse for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester

Bekendtgørelse om indberetning af drifts- og sikkerhedshændelser m.v. for udbydere af betalingstjenester

EU-lovgivning

Betalingstjenestedirektivet

Den første regulering af betalingstjenesteområdet i EU-regi skete med vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked (betalingstjenestedirektivet), også kaldet betalingstjenestedirektivet eller PSD. 

Formålet med PSD var at styrke det indre marked og sikre den fri bevægelighed for varer, personer og tjenesteydelser. Det var hensigten at oprette et indre marked for betalingstjenester, og at der på fællesskabsniveau skulle indføres moderne og sammenhængende rammer for betalingstjenester. Disse rammer skulle sikre en samordning af nationale bestemmelser om tilsynskrav, markedsadgang  for nye udbydere af betalingstjenester, oplysningskrav samt rettigheder og pligter for brugere og udbydere.

PSD blev implementeret i dansk ret med vedtagelsen af den første lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

2. betalingstjenestedirektiv (PSD2)

Siden det første betalingstjenestedirektiv blev vedtaget i 2007 er der sket en betydelig teknisk innovation på betalingsområdet.

Formålet med revideringen af det eksisterende betalingstjenestedirektiv var at styrke det indre marked for elektroniske betalinger ved at fremme udviklingen af innovative online og mobile betalingsløsninger samtidig med, at sikkerheden omkring elektroniske betalinger øges, således at der fremadrettet kan udvikles effektive, billige og sikre betalingsløsninger til glæde for forbrugere og erhvervsdrivende.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2366/2015 om betalingstjenester i den indre marked, også kaldet det reviderede betalingstjenestedirektiv eller PSD2, blev vedtaget den 25. november 2015, og skal implementeres i den nationale lovgivning senest den 13. januar 2018.

2. betalingstjenestedirektiv (PSD2)

 

Senest opdateret 22-02-2019

Vil du vide mere?

Betalingstjenesteteamet