Kapitalmarkedsområdet

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger. Der er alene indsat link til bekendtgørelser, hvoraf senere ændringsbekendtgørelser findes på retsinformation.dk ved at trykke på linket til bekendtgørelsen. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan finde senere ændringer, samt se, om den givne retskilde fortsat er gældende.

Generelt

LBK nr. 41 af 13/01/2023 - Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder 

BEK nr 973 af 22/06/2022 - Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

BEK nr 457 af 09/05/2018 - Hændelsesrapportering for operatører af væsentlige tjenester

BEK nr. 2425 af 14/12/2021 - Fastsættelse af grænser for besiddelse af råvarederivater

BEK nr 1180 af 02/11/2017 - Delegation af beføjelser til Nasdaq Copenhagen A/S

BEK nr 1184 af 01/11/2017 - Finansielle instrumenter omfattet af lov om kapitalmarkeder

BEK nr 1177 af 31/10/2017 - Repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser

BEK nr 1174 af 31/10/2017 - Tidsfrister for at gøre retten til automatisk sikkerhedsstillelse og betalingsforbehold gældende m.v.

BEK nr 1172 af 31/10/2017 - Storaktionærer

BEK nr 636 15/05/2020 - Overtagelsestilbud

BEK nr 1170 af 31/10/2017 - Betingelser for officiel notering

BEK nr 580 05/05/2020 - Tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner

BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

BEK nr. 1214 af 04/06/2021 - Anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område

BEK nr 973 af 22/06/2022 - Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

BEK nr 277 af 03/04/2009 - Opgørelse af kvalificerede andele

BEK nr 904 af 01/09/2004 - Koncerninterne transaktioner

BEK nr. 1378 af 10/12/2019 - Registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen 

BEK nr 1377 af 12/12/2019 - Anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

BEK nr. 1219 af 20/11/2019 - Klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

BEK nr 516 af 17/05/2024Finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

BEK nr 1242 af 10/06/2021 - Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.m.

Fondsmæglerselskaber

UCITS

BEK nr 1554 af 19/12/2022 - Risikomærkning af investeringsprodukter

BEK nr 294 af 27/03/2014 - Overgangsregler ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

BEK nr 636 af 06/06/2011 - Kerneopgaver i investeringsforeninger m.v. og investeringsforvaltningsselskaber samt meddelelse om aftaler om delegation

BEK nr 191 af 31/01/2022 - Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

BEK nr 488 af 18/05/2017 - Registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

BEK nr. 1631 af 22/12/2022 - Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS

BEK nr 607 11/05/2020 - Oplysninger i prospekter for danske UCITS

BEK nr. 1548 af 17/12/2019 - Revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

BEK nr 44 af 19/01/2015 - Henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

BEK nr 1013 af 22/09/2014 - Depotselskaber

BEK nr 865 af 02/07/2014 - Ledelse, styring og administration af danske UCITS

BEK nr 1570 af 20/12/2022 - Udenlandske UCITS' markedsføring i Danmark

BEK nr 762 af 17/06/2014 - Danske UCITS’ anvendelse af afledte finansielle instrumenter

BEK nr 897 af 26/08/2019 - Beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS

BEK nr 756 af 17/06/2014 - Master-feeder-strukturer m.v.

BEK nr 755 af 17/06/2014 - Investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for danske UCITS

BEK nr 681 af 17/06/2014 - Fusion og spaltning af danske UCITS

BEK nr 668 af 17/06/2014 - Andelsklasser i danske UCITS

BEK nr 667 af 17/06/2014 - Danske UCITS’ fastsættelse af handelsværdien og opgørelse af den foranstående gæld i fast ejendom i Danmark samt om garantier for pantebreve

BEK nr 677 af 21/06/2011 - Digital kommunikation

Forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

BEK nr 191 af 31/01/2022 - Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

BEK nr 2178 af 26/11/2021 - Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v.

BEK nr 1151 af 24/10/2017 - Lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde

BEK nr 1418 af 25/06/2021 - Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer

BEK nr 571 af 02/06/2016 - Opgørelse og indberetning af kapitalgrundlag m.v. for investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde m.fl.

BEK nr 799 af 26/06/2014 - Tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde fra et tredjeland til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land som, Unionen har indgået aftale med på det finansielle område i Danmark

BEK nr 819 af 27/06/2014 - Godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder, der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde

BEK nr 1504 af 19/10/2020 - Tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark

BEK nr 976 af 19/05/2021 - Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

BEK. nr. 1545 af 17/12/2019 - Generelle regler om årsrapport og revision for forvaltere af alternative investeringsfonde

BEK nr 1380 af 10/12/2013 - Væsentlige opgaver i relation til delegation efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

BEK nr 941 af 28/06/2013 - Form og indhold af dokumenter indeholdende væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde

BEK nr 782 af 26/06/2013 - Alternative investeringsfonde

BEK nr 781 af 26/06/2013 - Registrering i Finanstilsynets register over vurderingseksperter

Ejendomskreditselskaber

Værdipapirhandel

Investeringsforvaltningsselskaber

Senest opdateret 11-05-2023