Fritagelser for storaktionærindberetninger

Her kan du læse mere om mulighederne for fritagelse for indberetning af storaktionærer.

Det er muligt, at blive undtaget fra indberetningspligten i § 38-40 i lov om kapitalmarkeder (KML). Der findes i bekendtgørelsen om storaktionærer (storaktionærbekendtgørelsen) syv tilfælde, hvor man som besidder kan være undertaget.

Her er en liste med de syv undtagelser og nedenfor findes en uddybning af hver undtagelser, samt mulige krav der er for at den specifikke undtagelse kan udnyttes.

Undtagelsesmuligheder:

 1. Hvis besiddelsen af erhvervede aktier er sket udelukkende med henblik på clearing og afvikling inden tre handelsdage.
 2. Depositarer, som besidder aktier i deres egenskab af depositar.
 3. Prisstillere
 4. Et pengeinstitut, et fondsmæglerselskab, et kreditinstitut besidder stemmerettigheder i handelsbeholdningen kan undtages ved opgørelse af besiddelse i egenbeholdningen.
 5. Stemmerettigheder eller aktiekapital knyttet til aktier, der erhverves til stabiliseringsformål.
 6. Besiddelser af aktier, rettigheder til at erhverve, afhænde eller udøve stemmerettigheder og finansielle instrumenter, der stilles til rådighed for eller af medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) under udøvelsen af deres opgave som pengepolitisk myndighed.
 7. Et selskab er fritaget hvis meddelelsen foretages af moderselskabet, eller hvis moderselskabet selv er et kontrolleret datterselskab.

Efter storaktionærbekendtgørelsen § 6, nr. 1 er aktier erhvervet udelukkende med henblik på clearing og afvikling inden tre handelsdage, er undtaget fra pligten til at give meddelelse efter §§ 38-40 i KML.

En depositar, der besidder aktier i dennes egenskab af depositar, er efter storaktionærbekendtgørelsen § 6, nr. 2 undtaget fra pligten til at give meddelelse efter §§ 38-40 i KML.

Dette er dog forudsat, at depositaren kun kan udøve de stemmerettigheder, der er knyttet til sådanne aktier, efter skriftlig eller elektronisk instruks.

Som prisstiller kan man blive undtaget, hvis ens erhvervelser eller afhændelser af større besiddelser, udgør 5 pct. eller derover, når denne handler i sin egenskab af prisstiller. 

Dette er dog forudsat, at prisstillerne opfylder to krav:

 1. prisstilleren har tilladelse til at handle for egen regning, og
 2. prisstilleren hverken griber ind i ledelsen eller på anden måde lægger pres på selskabet for at få ledelsen eller selskabet til at købe sådanne aktier eller holde aktiekursen oppe.

 ”At handle i sin egenskab af prisstiller” betyder, at en person, der på de finansielle markeder og på et kontinuerligt grundlag er villig til at handle for egen regning ved at købe og sælge finansielle instrumenter over egenbeholdningen til priser, som personen selv fastsætter. 

Meddelelse til Finanstilsynet

En prisstiller, som ønsker fritagelse fra pligten til at give meddelelse efter §§ 38-40 i KML og dermed benytte undtagelsen for prisstiller skal give Finanstilsynet meddelelse herom straks og senest fire handelsdage, at denne udfører eller påtænker at udføre aktiviteter som prisstiller vedrørende en bestemt aktie. Dette følger af storaktionærbekendtgørelsen § 6, stk. 2.

Når prisstilleren ophører med at udføre aktiviteter som prisstiller vedrørende den pågældende aktie, skal prisstilleren ligeledes underrette Finanstilsynet herom.

Læs nærmere om, hvordan meddelelse til Finanstilsynet skal ske her.

Ifølge storaktionærbekendtgørelsen § 7 kan et pengeinstitut, et fondsmæglerselskab, et kreditinstitut eller i et investeringsselskab, med tilladelse i henhold til MiFID II, som besidder stemmerettigheder i handelsbeholdningen, undtages ved opgørelse af besiddelse i egenbeholdningen.

Det er dog en forudsætning, at

 1. stemmerettighederne i handelsbeholdningen ikke overstiger 5 pct., og
 2. stemmerettigheder, der er knyttet til aktier i handelsbeholdningen, ikke udøves eller på anden måde anvendes til at gribe ind i selskabets ledelse.

Pligten til at give meddelelse efter §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder finder ikke anvendelse på stemmerettigheder eller aktiekapital knyttet til aktier, der erhverves til stabiliseringsformål, jf. storaktionærbekendtgørelsen § 8.

Det er dog et krav, at aktiekapitalen eller stemmerettighederne, der er knyttet til aktierne, ikke udøves eller på anden måde anvendes til at gribe ind i selskabets ledelse.

Efter storaktionærbekendtgørelsen § 9 er besiddelser af aktier, rettigheder til at erhverve, afhænde eller udøve stemmerettigheder og finansielle instrumenter, der stilles til rådighed for eller af medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) under udøvelsen af deres opgave som pengepolitisk myndighed ikke underlagt pligten til at give meddelelse efter § 38, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, samt §§ 39 og 40 i KML.

Dette gælder ligeledes for aktier, der stilles til rådighed for eller af medlemmer af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) i henhold til en pante- eller tilbagekøbsaftale eller en lignende likviditetsaftale, der er indrømmet med et pengepolitisk formål eller inden for et betalingssystem.

Undtagelsen finder anvendelse på nævnte transaktioner i en kort periode og under forudsætning af, at de stemmerettigheder, der er knyttet til sådanne aktier, ikke udøves eller på anden måde anvendes til at gribe ind i selskabets ledelse.

Ifølge storaktionærbekendtgørelsen § 10 er et selskab fritaget fra meddelelsespligten efter §§ 38-40 i KML, hvis meddelelsen foretages af moderselskabet, eller hvis moderselskabet selv er et kontrolleret datterselskab.

Ved et kontrolleret selskab forstås i denne henseende ethvert selskab, i hvilket en fysisk eller juridisk person;

 1. besidder flertallet af stemmerettighederne,
 2. er aktionær eller deltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet,
 3. er aktionær eller deltager, og i medfør af en aftale med andre aktionærer eller deltagere i selskabet alene kontrollerer flertallet af henholdsvis aktionærernes eller deltagernes stemmerettigheder, eller
 4. har ret til at udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse eller kontrol.
Senest opdateret 20-03-2018