Lovgivning for benchmark

Benchmarkforordningen indfører et nyt regelsæt for administratorer, stillere og brugere af benchmarks. Forordningen har til hensigt at sikre pålidelighed og præcision af benchmarks. Her findes de nyttige links for lovgivningen.

Gennemførelsesforordninger

Nr. Titel
2016/1368 Om fastlæggelse af en liste over kritiske benchmarks, der bruges på de finansielle markeder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011
2017/1147 Om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1368 om fastlæggelse af en liste over kritiske benchmarks, der bruges på de finansielle markeder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011
2017/2446 Om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1368 om fastlæggelse af en liste over kritiske benchmarks, der bruges på de finansielle markeder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011
2019/482 Om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1368 om fastlæggelse af en liste over kritiske benchmarks, der bruges på de finansielle markeder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Reguleringsmæssige tekniske standarder

Nr. Titel
2018/1637 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for overvågningsfunktionens procedurer og karakteristika
2018/1638 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvordan man sikrer, at inputdata er hensigtsmæssige og verificerbare, samt af de interne overvågnings- og verifikationsprocedurer, som administratoren af et kritisk eller væsentligt benchmark skal sikre, at en stiller har på plads, når inputdata leveres af en frontoffice-funktion
2018/1639 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer elementerne i den adfærdskodeks, som skal udarbejdes af administratorer af benchmarks, der bygger på inputdata fra stillere
2018/1640 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer kravene vedrørende governance og kontrolforanstaltninger for tilsynsbelagte stillere
2018/1641 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af, hvilke oplysninger administratorer af kritiske eller væsentlige benchmarks skal give om den metodologi, der anvendes til fastlæggelse af benchmarket, den interne gennemgang og godkendelse af metodologien samt om procedurerne for væsentlige ændringer i metodologien
2018/1642 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til nærmere fastlæggelse af de kriterier, som kompetente myndigheder skal tage hensyn til i deres vurdering af, hvorvidt administratorer af væsentlige benchmarks skal anvende bestemte krav
2018/1643 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer indholdet af den benchmarkerklæring, som administratoren af et benchmark skal offentliggøre, samt de tilfælde, hvor ajourføringer er påkrævet
2018/1644 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af minimumsindholdet af samarbejdsaftaler med kompetente myndigheder i tredjelande, hvis retlige rammer og tilsynsmæssige praksis anses for at være ækvivalente
2018/1645 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for form og indhold af ansøgningen om anerkendelse til den kompetente myndighed i referencemedlemsstaten og om præsentationsformen for oplysningerne i underretningen til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
2018/1646 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som skal indgives i en ansøgning om godkendelse og i en ansøgning om registrering

Delegerede retsakter

Nr. Titel
2018/64
Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår præcisering af, hvordan kriterierne i artikel 20, stk. 1, litra c), nr. iii), skal anvendes til at vurdere, om bestemte begivenheder ville medføre væsentlige negative konsekvenser for markedernes integritet, den finansielle stabilitet, forbrugerne, realøkonomien eller finansieringen af husholdninger og virksomheder i en eller flere medlemsstater
2018/65 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for at fastlægge visse tekniske elementer i definitionerne i samme forordnings artikel 3, stk. 1
2018/66 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for at fastlægge, hvordan den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater, den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde skal vurderes
2018/67 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår fastlæggelse af betingelserne for vurdering af virkningerne som følge af ophør eller ændring af eksisterende benchmarks

Guidelines

Nr. Titel
ESMA70-145-1209 On non-significant benchmarks under the Benchmarks Regulation
Senest opdateret 08-07-2019