MAR for ledende medarbejdere

Overblik over reglerne

Har kan du læse, hvilke regler du bør være opmærksom på som ledende medarbejder.

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner

I markedsmisbrugsforordningen er der regler om indberetning af ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner. Dan dig et overblik over indberetning her.

Hvem er ledende medarbejder?

Her kan du læse om, hvem en ledende medarbejder er, og hvad der forstås ved nærtstående til ledende medarbejdere.

Ledende medarbejderes forpligtelser

Formålet med reglerne er at sikre åbenhed om de transaktioner, som ledende medarbejdere og disses nærtstående foretager, fordi det kan være værdifuld viden for markedsdeltagerne. Reglerne er desuden en forebyggende foranstaltning mod markedsmisbrug – særligt insiderhandel.

Bagatelgrænse for indberetningspligten

En ledende medarbejder eller dennes nærtstående har pligt til at indberette transaktioner, hvis samlede værdi i løbet af et kalenderår udgør 20.000 euro eller derover.

Overstiges beløbsgrænsen, skal den ledende medarbejder eller den nærtstående give meddelelse om den transaktion, hvormed beløbsgrænsen overskrides, og alle efterfølgende transaktioner i det pågældende kalenderår. Det følger af artikel 19, stk. 8 og 9, i markedsmisbrugsforordningen og § 1 i bekendtgørelse om tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner.

Valutaomregning

Er transaktionen ikke sket i euro, kan der opstå tvivl om, hvilken valutakurs der skal bruges til omregning.

ESMA angiver i en Q&A, at Den Europæiske Centralbanks (ECB) officielle valutakurs, der gælder ved udgangen af den arbejdsdag, hvor transaktionen sker, skal bruges ved beregning af, om bagatelgrænsen på 20.000 euro i artikel 19, stk. 9, i markedsmisbrugsforordningen er overskredet (Q&A 7.1). Valutakursen bliver offentliggjort på ECB’s hjemmeside.

Bemærk:

Foretager den ledende medarbejder eller dennes nærtstående flere transaktioner samme dag, og er bagatelgrænsen overskredet, skal transaktionerne aggregeres (indberettes i en samlet meddelelse), hvis de opfylder alle følgende betingelser:

  • vedrører det samme finansielle instrument eller den samme emissionskvote
  • er af samme art
  • udføres samme dag og på den samme markedsplads.

Senest opdateret 18-08-2023

Ledende medarbejderes handel i lukkeperioder

I såkaldt lukkede perioder må en ledende medarbejder ikke foretage transaktioner hos en udsteder.

Hvad er udsteders forpligtelser?

Her kan du finde information om udsteders forpligtelser.

Juridiske personer som er nærtstående til ledende medarbejdere

Nedenfor beskrives, hvilke juridiske personer der er nærtstående til ledende medarbejdere efter markedsmisbrugsforordningen.

Spørgsmål og svar

Her finder du spørgsmål og svar vedr. indberetning for ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner efter markedsmisbrugsforordningen.