Gennemsigtighed og ansvarlighed på forsikringsområdet

Formålet med Solvens II omfatter større gennemsigtighed og ansvarlighed i forsikringssektoren. Dette betyder, at både forsikringsselskaberne og tilsynsmyndighederne skal stille omfattende information til rådighed for offentligheden.

Den 1. januar 2016 trådte Solvens II i kraft i hele Europa. Med henblik på at sikre, at Solvens II-reguleringen ikke finder anvendelse for visse danske forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser blev der indført en opdeling af virksomhederne i gruppe 1- og gruppe 2-forsikringsselskaber i lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 24 og 25. Gruppe 1-forsikringsselskaber er forsikringsselskaber, der som følge af deres størrelse og kompleksitet er omfattet af Solvens II-reguleringen, mens gruppe 2-forsikringsselskaber typisk vil være små og mindre komplekse forsikringsselskaber, der ikke er omfattet af Solvens II-reguleringen. Se hvilke forsikringsselskaber, der er gruppe 1-forsikringsselskaber.

Med artikel 31, stk. 2, i Solvens II-direktivet (direktiv 2009/138/EF) indførtes krav om, at de nationale tilsynsmyndigheder skal offentliggøre nærmere bestemte oplysninger. Derudover vedtog Kommissionen i december 2015 standarder for strukturen og formatet af den information, der skal offentliggøres (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2451 af 2. december 2015). Formålet med de øgede krav til tilsynsmyndighedernes offentliggørelse af information er, at sikre at oplysninger om et medlemslands tilsyns- og reguleringspraksis er let tilgængelige for virksomhederne under tilsyn og øvrige interesserede parter. Desuden medfører en ensartet offentliggørelse inden for Den Europæiske Union at det er muligt at sammenligne forskellige medlemslande, hvorved konsistensen af tilsynsvirksomheden i hele Unionen fremmes.

Denne side om gennemsigtighed og ansvarlighed på forsikringsområdet indeholder et detaljeret billede af tilsyns- og reguleringspraksis for gruppe 1-forsikringsselskaber i Danmark. Som den kompetente nationale tilsynsmyndighed for danske forsikringsselskaber opfylder Finanstilsynet dets oplysningsforpligtelser på følgende linkede sider:

Love, administrative bestemmelser og generel vejledning

Finanstilsynets tilsynsproces

Aggregerede statistiske data

Brugen af valgmuligheder i direktiv 2009/138/EF

Målsætninger for Finanstilsynet og funktioner og aktiviteter i forbindelse med tilsynet

 Oplysningerne opdateres regelmæssigt og minimum en gang årligt.

Senest opdateret 15-12-2017