Krav til ledelsesmedlemmers viden og erfaring

Information om individuelle krav til ledelsesmedlemmers viden og erfaring.

§64, § 64 a 64 b og § 313 i Lov om finansiel virksomhed fastlægger de krav, som de enkelte medlemmer af ledelsen (direktører og bestyrelsesmedlemmer) i finansielle virksomheder skal opfylde til egnethed og hæderlighed. Der er indført tilsvarende krav i en række andre love der vedrører den finansielle sektor.

Finanstilsynet har udarbejdet en vejledning, der præciserer kravene for ledelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper). Kravene til egnethed og hæderlighed indebærer bl.a. at ethvert ledelsesmedlem i en finansiel virksomhed skal:

  • Have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring
  • Ikke være pålagt strafansvar, under konkursbehandling el. lign.
  • Må ikke have påført virksomheden tab
  • Have et godt omdømme
  • Udvise hæderlighed og integritet

Personer, der indtræder i ledelsen for en finansiel virksomhed, skal indsende informationer til Finanstilsynet, så Finanstilsynet kan vurdere, om den pågældende lever op til lovens krav. Finanstilsynet har udfærdiget et oplysningsskema, som kan anvendes i denne forbindelse.

Hvis den samme person også er aktionær i finansielle selskaber og holdingselskaber, skal der desuden ansøges om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele.

Hvis den samme person bestrider flere ledelsesposter i koncernforbundne virksomheder og/eller også ejer den virksomhed, som vedkommende sidder i ledelsen af, er det tilstrækkeligt at udfylde et skema. Hvis den pågældende er ejer, skal det dog være skemaet om kvalificerede andele, der anvendes (skemaet indeholder en fit & proper vurdering).

Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit og proper)

Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (Fit & proper vurdering)  

For virksomheder med begrænset tilladelse, jf. lov om betalingstjenester og elektroniske penge findes oplysningsskemaet for vurdering af egnethed og hæderlighed (Fit & proper vurdering) her.

Reglerne suppleres af en række internationale retningslinjer, der er udstedt af de europæiske tilsyn på bank-, og værdipapirområdet (EBA og ESMA), som Finanstilsynet følger i sin praksis.

EBA/GL/2012/06: Retningslinjer for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner

Krav om gennemførelse af grundkursus for nyindvalgte medlemmer af bestyrelsen

Forhindret i at gennemføre grundkursus for bestyrelsesmedlemmer pga. COVID-19?

Fra 1. januar 2017 og frem er det et krav, at man som nyindvalgt bestyrelsesmedlem i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et forsikringsselskab gennemfører et grundkursus senest 12 måneder efter indtræden i bestyrelsen. Finanstilsynet kan efter en konkret vurdering give dispensation fra kravet. Udbud af grundkurser i medfør af § 64 b i lov om finansiel virksomhed skal leve op til kravene i bekendtgørelsen og være godkendt af Finanstilsynet.

Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber

Kursusudbydere med godkendte grundkurser

Krav til bestyrelsens kollektive viden og erfaring

Udover kravene til det enkelte medlem skal den samlede bestyrelse i en finansiel virksomhed have den fornødne viden og erfaring set i forhold til virksomhedens forretningsmodel og de dertil hørende risici.

Finanstilsynet har i tre vejledninger beskrevet, hvordan bestyrelsen i finansielle virksomheder løbende skal vurdere, om dens medlemmer tilsammen besidder den fornødne viden og erfaring om virksomhedens risici til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden.

Vejledning om bestyrelsens evaluering af dens kollektive egnethed i pengeinstitutter og realkreditinstitutter m.fl.

Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Skema for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser til bestyrelsens evaluering af egen viden og erfaring og sammenhængen med virksomhedens forretningsmodel

Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Skema for skadesforsikringsselskaber til bestyrelsens evaluering af egen viden og erfaring og sammenhængen med virksomhedens forretningsmodel

Senest opdateret 17-04-2020