Tema

Forsikring og pension

Forsikring og pension

Genkøbsfradrag

Læs mere om genkøbsfradrag og hvad det består af.

Den symmetriske justering

Symmetrisk justering anvendt i standardmetodens markedsrisikomodul for solvenskapitalkravet.

Levetidsmodel

Model for tilsyn med levetidsforudsætninger.

Solvens - forsikringsområdet

Indberetningsskemaet for solvens (TB-skemaet) samt vejledning til udfyldelse heraf og frister findes her.

Læs mere

Diskonteringssatser

Diskonteringssatser til måling af forsikringsforpligtelser for forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Diskonteringssatser

Value-at-Risk

Varians- og kovariansmatricer til beregning af Value-at-Risk for valutaporteføljer

Value at Risk

Godkendte prøveudbydere

Finanstilsynet har godkendt en række udbyderes prøver i henhold til kompetencekravsbekendtgørelsen.

Læs mere

Rapporter om alternative investeringer

På denne side finder du Finanstilsynets offentliggjorte rapporter om alternative investeringer i pensionssektoren.

Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse af investeringer i illikvid kredit hos livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, Arbejdsmarkeds Tillægspension (ATP) og LD Fonde (herefter pensionsselskaber).
Temaundersøgelse om pensionsselskabers investeringer i illikvid kredit

Temaundersøgelse om pensionsselskabers investeringer i illikvid kredit

Finanstilsynets undersøgelse viser, at størrelsen af selskabernes værdireguleringer under COVID-19 er meget forskellige og noget mindre end på de noterede markeder. Finanstilsynet forventer, at selskaberne kan redegøre for forskelle i værdiansættelsen i forhold til værdiudsving på de noterede markeder.

Pensionsselskabers løbende værdiansættelse af alternative investeringer

Temainspektion af pensionsselskabers investeringer i infrastruktur. Finanstilsynets inspektioner i otte pensionsselskaber har vist, at styringen af investeringer i infrastruktur ofte er mangelfuld. Selskabernes bestyrelser bør fastlægge klarere rammer for den ønskede risikoprofil.

Temaundersøgelse om pensionsselskabers investeringer i infrastruktur

En temaundersøgelse af direkte udlån i seks livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser viser, at der generelt er behov for at styrke de kreditpolitiske rammer og i flere tilfælde de kreditmæssige kompetencer, når pensionsselskaberne bevæger sig ind på pengeinstitutternes traditionelle område.

Undersøgelse af pensionsselskabers udlån

Forsikringsområdet

Her finder du relevante oplysninger om tilsynet på forsikringsområdet.

Finanstilsynets tilsynsproces

Finanstilsynet sigter efter at kunne gribe ind på et så tidligt stadie som muligt, hvorfor tilsynet på forsikringsområdet er fremadskuende. Forsikringsselskaberne vurderes ikke kun i forhold til aktuelle risici, men også i forhold til risici, der kan opstå i fremtiden.

Gennemsigtighed og ansvarlighed

Formålet med Solvens II omfatter større gennemsigtighed og ansvarlighed i forsikringssektoren. Dette betyder, at både forsikringsselskaberne og tilsynsmyndighederne skal stille omfattende information til rådighed for offentligheden.

Aggregerede statistiske data

Finanstilsynet skal årligt fra 2017 offentliggøre aggregerede statistiske data om forsikringsselskaberne, forsikringskoncerner og Finanstilsynet.

Love, administrative bestemmelser og ansvarlighed

Reguleringen på forsikringsområdet er kompleks og består både af dansk og europæisk lovgivning. For at gøre det nemmere at overskue offentliggør Finanstilsynet derfor løbende den gældende regulering, herunder eventuelle vejledninger.

Brug af valgmuligheder i direktiv 2009/138/EF

Solvens II-direktivet indeholder et stort antal valgmuligheder, som medlemsstaterne har kunne gøre brug af ved gennemførelsen af direktivet i national ret. På denne side offentliggøres oplysninger om udnyttelsen af disse valgmuligheder.

Målsætninger, funktioner og aktiviteter

Forsikringssektoren er i høj grad baseret på tillid. Forsikringstagerne forventer, at deres private forsikrere er pålidelige, ofte over en lang årrække. Med tilsynet på forsikringsområdet varetager Finanstilsynet derfor først og fremmest beskyttelsen af forsikringstagernes interesser og er derved med til at sikre at forsikringstagerne med stor sandsynlighed får udbetalt de midler, som de er berettiget til.

Nyheder om forsikring og pension