Fintech Forum

Fintech

For at øge forståelsen for regulering af fintech og brug af ny teknologi, både i sektoren og i Finanstilsynet, har vi oprettet Fintech Forum. Forummet består af et bredt udsnit af repræsentanter fra sektoren.

Formålet er at etablere et uformelt forum, hvor Finanstilsynet og sektoren kan drøfte udviklingen på fintech-området. Det kan bl.a. omfatte drøftelser af, hvordan Finanstilsynet bedst muligt understøtter fintech-miljøet indenfor de rammer, lovgivningen giver. Fintech Forum kan også identificere uhensigtsmæssigheder i regulering, der forhindrer eller besværliggør brug af ny teknologi i den finansielle sektor.

Endelig kan Finanstilsynet bruge forummet til at indhente viden og erfaring fra sektoren om fintech-spørgsmål.

Virksomheder udvalgt til at sidde med i Finanstilsynets Fintech Forum, sidder ét år af gangen. Der afholdes to møder årligt.

I tillæg til møderne i Fintech Forum vil Finanstilsynet fremadrettet arrangere en række særmøder, hvor et specifikt emne kan drøftes efter behov. Her er det muligt for alle interesserede at deltage. Information om særmøder vil fremgå af Finanstilsynets hjemmeside og i Finanstilsynets nyhedsbrev. Find materiale fra særmøderne nederst på siden.

Møder i Fintech Forum

Den 16. november 2023 holdt Finanstilsynet møde i Fintech Forum, hvor EU-Kommissionens forslag til en forordning om open finance blev drøftet. Fire oplægsholdere fortalte om deres perspektiver på forslaget. Referat, præsentationer og tilmeldingsliste kan findes nedenfor. 

Den 13. juni 2023 holdt Finanstilsynet møde i et nyt sammensat Fintech Forum, som nu består af nye og flere medlemmer. På dagsordenen var dataetik ved brug af AI i den finansielle sektor. Finanstilsynet præsenterede sit udkast til papir om god praksis for dataetik ved brug af AI i den finansielle sektor, og tre oplægsholdere fortalte om deres syn på emnet. Referat, præsentationer og deltagerliste kan findes nedenfor. 

Den 22. juni 2022 holdt Finanstilsynet møde i Fintech Forum, hvor emnerne på dagsordenen var status på Finanstilsynets arbejdsplan, Kommissionens revidering af PSD2 og forslag til et rammeværk om open finance. Tre sektorrepræsentanter holdt oplæg på mødet, som kan findes nedenfor sammen med referat og deltagerliste. 

Finanstilsynet afholdt den 18. maj 2021 det sjette møde i Fintech Forum. Mødet var virtuelt. På dagsordenen var Kommissionens strategier for digital finans og for detailbetalinger, revisionen af PSD2 og nyt open finance-rammeværk samt forslag til forordning om markeder for kryptoaktiver (MiCA). Nedenfor følger referat fra mødet, præsentationer samt liste over mødedeltagere.

Finanstilsynet holdt den 4. februar 2020 møde i Fintech Forum omkring kryptoaktiver. Mødet havde til formål at give sektoren mulighed for at komme med input til Finanstilsynet i forhold til besvarelsen af EU-Kommissionens høring om kryptoaktiver.

Finanstilsynet holdt den 21. maj 2019 det fjerde møde i Fintech Forum. På dagsordenen for mødet var bl.a. brug af superviseret machine learning og risikobilledet i relation til fintech. Finanstilsynet gav en kort status på forskellige emner og afslutningsvist blev mulige temaer for særmøder drøftet.    

Finanstilsynet afholdt den 6. december 2018 det tredje møde i Fintech Forum. På mødet gav Finanstilsynet en status på arbejdet i FT Lab. Herudover blev der givet en status på EU-arbejdet. Emner som tredjepartsudbydere og samarbejdsaftaler blev også drøftet. Afslutningsvist blev der foretaget en evaluering af Fintech Forum.

Finanstilsynet afholdt den 6. april 2018 andet møde i Fintech Forum. På dagsordenen var EU-Kommissionens forslag til en fintech-handlingsplan og forslag til en forordning for europæiske udbydere af crowdfunding, PSD2, API’er og Open Banking. Nedenfor følger referat fra mødet, præsentationer samt liste over mødedeltagere.

Finanstilsynet afholdt den 7. december 2017 det første møde i Fintech Forum. Der var generelt opbakning til initiativet blandt mødedeltagerne, der alle ønskede at styrke samarbejdet mellem Finanstilsynet og fintech-virksomhederne. Nedenfor følger referat fra mødet, liste over mødedeltagere samt præsentationer.  

Særmøder (Fintech Forum+)

Finanstilsynet holdt den 11. oktober 2019 særmøde om hvidvask og teknologiske udfordringer og muligheder. Mødet fokuserede på, hvordan teknologi kan hjælpe med processen med onboarding af kunder. Finanstilsynet ønskede særligt en dialog omkring, hvorvidt der var tale om udfordringer ved at anvende teknologi til onboarding, som sektoren selv kan løse, eller om Finanstilsynet kan/skal hjælpe med at løse dem.

Senest opdateret 07-12-2023