Den symmetriske justering af standardaktiekapitalkravet

Symmetrisk justering anvendt i standardmetodens markedsrisikomodul for solvenskapitalkravet.

Finanstilsynet beregner og offentliggør dagligt en symmetrisk justering. Justeringen er regnet ud fra et aktieindeks jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF.

For beregningstekniske detaljer vedrørende den symmetriske justering og aktieindekset henvises til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35.

Nærmere regler for aktieindekset er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende aktieindekset for den symmetriske justering af standardaktiekapitalkravet. Forordningen kan findes her.

Se værdien af den symmetriske justering

Finanstilsynet påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser eller tredje mand måtte opleve som følge af fejl i den offentliggjorte symmetriske justering, uanset om disse måtte opstå som følge af datafejl, beregningsfejl eller andre fejl. Desuden påtager Finanstilsynet sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af forsinkelser i offentliggørelsen, uklarhed vedrørende den symmetriske justerings anvendelse eller andre årsager.

Hidtil har Finanstilsynet offentliggjort den anticykliske aktiejustering som approksimation til den symmetriske justering af standardaktiekapitalkravet. For en teknisk beskrivelse henvises til den ikke længere gældende bekendtgørelse om solvens og driftsplaner § 5, stk. 4. Se det dertilhørende bilag 1, punkt 71 og 73.

En historisk oversigt over den anticykliske aktiejustering kan findes nedenfor

Se værdien af den anticykliske aktiejustering

På nuværende tidspunkt anvendes som aktieindeks MSCI aktieindekset EUROPE AC angivet i lokal valuta.

Data findes på MSCI → Indices → Developed Markets (DM) → Performance → Agree→Size: All cap → Search→ EUROPE AC → Currency: local. →Update

I beregningen af det aritmetisk vægtede gennemsnit anvendes der kun handelsdage på OMX C20 indekset, jf. www.nasdaqomxnordic.com. Der anvendes 252 handelsdage pr. år.

Finanstilsynet påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser eller tredje mand måtte opleve som følge af fejl i det offentliggjorte anticykliske aktiejustering eller aktieindeks, uanset om disse måtte opstå som følge af datafejl, beregningsfejl eller andre fejl. Desuden påtager Finanstilsynet sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af forsinkelser i offentliggørelsen, uklarhed vedrørende den anticykliske aktiejustering eller aktieindeks anvendelse eller andre årsager.

Senest opdateret 27-01-2022

Pressekontakt

Marta Lisa Diaz
Chefkonsulent

Værd at vide

I tilfælde af, at den anticykliske aktiejustering ikke er opdateret inden kl. 15 en given bankdag, benyttes senest offentliggjorte anticyklisk aktiejustering.