Forsikringsformidling

Den nye regulering vil have betydning for alle forsikringsmæglere, forsikringsagenter, forsikringsunderagenter mv., der efter den nye lov om forsikringsformidling skal have tilladelse som enten forsikringsformidler eller registreres som accessorisk forsikringsformidler. Disse aktører skal, hvis de er omfattet af de nye regler, søge om nye tilladelser eller registreres på ny i Finanstilsynets register.

Gå til ansøgningssiden.

Praktiske oplysninger om ansøgninger mv. vil løbende blive opdateret her.

Ny ansøgningsproces

Finanstilsynet forventer at være klar med et nyt elektronisk ansøgningssystem inden den 1. oktober 2018. Det betyder, at alle virksomheder skal ansøge om ny tilladelse og registrering via virk.dk.

Det nye ansøgningssystem beskriver trin for trin, hvordan du ansøger.

Virksomheder som allerede udøver forsikringsformidling

Har du en virksomhed, som allerede udøver lovlig forsikringsformidling, og ønsker du at fortsætte med at formidle forsikringer efter den 1. oktober 2018, skal du ansøge på ny pr. 1. oktober 2018.

Du skal kun ansøge, hvis du er omfattet af den nye lovs anvendelsesområde.

Virksomhedsansøgninger er omfattet af en overgangsordning på seks måneder. Herefter vil den nuværende tilladelse eller registrering bortfalde. Det betyder, at virksomheder skal ansøge Finanstilsynet senest den 1. april 2019.

Personer som allerede udøver forsikringsformidling

Udøver du allerede forsikringsformidling, og ønsker du at fortsætte med at formidle forsikringer efter den 1. oktober 2018, skal du undersøge, hvilke kompetencekrav du er underlagt, og tage den nødvendige prøve.

Du kan læse mere om de forskellige kategorier af kompetencekrav i den nye kompetencekravsbekendtgørelse bilag 1-11.

Du skal kun ansøge, hvis du er omfattet af den nye lovs anvendelsesområde.

Udøver du allerede forsikringsformidling, er du omfattet af en overgangsordning på tre år. Herefter vil din nuværende ”tilladelse” bortfalde. Det betyder, at fristen for at overholde de nye kompetencekrav er den 1. oktober 2021.

Bemærk, at personer, som udøver forsikringsformidling før den 1. oktober 2018, kun kan fortsætte med at udøve samme type forsikringsformidling, som de har udøvet indenfor de seneste tre år – altså fra den 1. oktober 2015 til den 1. oktober 2018.

Ønsker du at udøve en anden form for forsikringsformidling, skal du bestå den relevante prøve, inden du kan begynde i det nye job. Alternativt skal du udøve den nye type af formidling under opsyn. Se mere herom under fanen "Nye kompetencekrav" under overskriften ”Forsikringsformidling under opsyn”.

Nye forsikringsformidlere efter den 1. oktober 2018 (virksomheder)

Har du en virksomhed, som ønsker at udøve forsikringsformidling efter den 1. oktober 2018, skal du ansøge om dette, inden din virksomhed påbegynder formidlingen.

Nye forsikringsformidlere efter den 1. oktober 2018 (personer)

Ønsker du som person at udøve forsikringsformidling i en virksomhed, skal du have bestået den relevante prøve. Du kan læse mere om de specifikke kompetencekrav i bilag 1-11 i den nye kompetencekravsbekendtgørelse.

Indtil du har bestået prøven, kan du udøve forsikringsformidling under opsyn. Læs mere herom under fanen ”Nye kompetencekrav” under overskriften ”Forsikringsformidling under opsyn”. 

Ansvarsforsikring

Har du tilladelse fra eller er registreret hos Finanstilsynet, og skal du fortsætte som forsikringsformidler efter den 1. oktober 2018, skal du beholde din nuværende ansvarsforsikring.

Er du forsikringsformidler og har tegnet en ansvarsforsikring før den 1. oktober 2018, og skal du fortsætte som forsikringsformidler efter de nye regler om forsikringsformidling, skal du fortsætte under din oprindelige forsikring indtil du er blevet omregistreret eller har fået ny tilladelse.

Det betyder, at du ikke kan opsige din nuværende ansvarsforsikring, før virksomheden i forbindelse med omregistrering eller ny tilladelse har tegnet en ny efter de nye regler.

Er du forsikringsagent i dag og har tegnet en ansvarsforsikring efter de nuværende regler, vil du efter den 1. oktober 2018 skulle søge om ny registrering eller ny tilladelse, alt efter hvilken kategori du falder under efter de nye regler. Du skal beholde din nuværende ansvarsforsikring, indtil du har modtaget brev fra Finanstilsynet med en af følgende beskeder:

 • Du er registreret på ny.
 • Du har opnået ny tilladelse.
 • Finanstilsynet vurderer, at din virksomhed ikke længere kræver registrering eller tilladelse hos Finanstilsynet.

Har du tilladelse fra eller er registreret hos Finanstilsynet, men skal ophøre pr. 1. oktober 2018
Hvis din virksomhed, som har fået tilladelse eller er blevet registreret før den 1. oktober 2018, ophører med at udøve forsikringsformidling, skal virksomhedens ansvarsforsikring overgå til en afløbsforsikring over tre år efter de regler, som har været gældende indtil den 1. oktober 2018.

Indberetninger for forsikringsformidlere efter den 1. oktober 2018

Forsikringsformidlere skal senest den 1. juli hvert år indberette virksomhedens omsætning og antal formidlede forsikringspolicer til Finanstilsynet.

Du skal indberette elektronisk på den relevante indberetningsblanket. Finanstilsynet vil den 1. oktober 2018 lægge et link op til indberetningsblanketten.

Kompetencekrav

Personlig tilladelse som forsikringsmægler efter den 1. oktober 2018
Når den nye lov om forsikringsformidling træder i kraft, vil man ikke længere skulle have en personlig tilladelse som forsikringsmægler, som vi kender den i dag.

Den virksomhed, som får en tilladelse fra Finanstilsynet, har ansvaret for, at dens ansatte har de nødvendige kompetencer til at varetage deres hverv.

Virksomhedens ansvar for de ansattes kompetencer efter den 1. oktober 2018
En forsikringsformidler og en genforsikringsformidler skal sikre, at virksomhedens ansatte, som udøver forsikrings- eller genforsikringsdistributionsvirksomhed, har tilstrækkelige kompetencer.

En accessorisk forsikringsformidler skal have passende viden om de produkter, som formidleren distribuerer.

Kompetencekrav
Det er et krav, at de ansatte i virksomheden, som udøver forsikringsformidling, skal have bestået en prøve indenfor deres arbejdsområde. Det betyder også, at den enkelte ansatte kun behøver kompetencer indenfor sit eget område, og altså ikke indenfor alle virksomhedens områder for forsikringsformidling.

Med de nye regler følger 11 forskellige kategorier af kompetencekrav. Virksomheden skal derfor indledningsvis fastlægge, hvilken eller hvilke kategorier den ansattes formidling hører under. Herefter skal virksomheden vurdere, om den ansatte opfylder betingelserne for kompetencekrav.

Læs mere om de specifikke kompetencekrav i bilag 1-11 i den nye kompetencekravsbekendtgørelse.

Forsikringsformidling under opsyn
Har en ansat ikke taget den nødvendige prøve, kan den pågældende kun udøve forsikringsdistribution under opsyn. En ansat kan være under opsyn indenfor samme arbejdsområde i op til fem år, forudsat at han indenfor denne periode forsøger at bestå den relevante prøve. Vælger en ansat ikke at forsøge at bestå den relevante prøve, kan vedkommende udøve forsikringsdistribution under opsyn i en periode på tre år indenfor ét arbejdsområde.
 
Omfanget af opsynet bør afspejle den ansattes kvalifikationer og erfaring. Den eller de personer i virksomheden, der fører opsyn, skal selv have de nødvendige kompetencer indenfor det område, de fører opsyn med. På samme måde skal den eller de pågældende have færdigheder og ressourcer til at handle som kompetent tilsynsførende.

Overgangsordning
De personer, der indenfor de seneste tre år har arbejdet med forsikringsformidling, vil blive omfattet af en overgangsordning. Det betyder, at de har tre år til at opfylde kravene til kompetencer i de nye regler og bestå den relevante efteruddannelsesprøve. Personer omfattet af overgangsordningen er kun omfattet på det område, de har arbejdet med indenfor de seneste tre år. Det er altså ikke muligt at formidle forsikringer på et nyt område uden at bestå den nødvendige prøve.

Efteruddannelse
Når en ansat har bestået en eller flere prøver efter kompetencekravene i bilag 1-11, skal vedkommende hvert tredje år bestå en efteruddannelsesprøve for fortsat at kunne udøve forsikringsdistribution indenfor det relevante arbejdsområde.

Hvis den ansatte ikke består efteruddannelsesprøven senest tre år efter, at vedkommende har bestået den kompetencegivende prøve efter bilag 1-11, kan han kun udøve forsikringsdistribution under opsyn. Se mere herom ovenfor under ”forsikringsformidling under opsyn”.

En ansat, der tre gange ikke har bestået efteruddannelsesprøven, kan tidligst gå op til en tilsvarende prøve ét år efter seneste forsøg.

Hvis en ansat ikke består efteruddannelsesprøven indenfor de fem år, hvor vedkommende er under opsyn, skal han bestå den relevante kompetencegivende prøve efter bilag 1-11 på ny, før han må udøve forsikringsformidling uden at være under opsyn.

Forældelse af prøve og kompetencer
En ansat, der har bestået en prøve, eller som er omfattet af overgangsordningen, men som herefter ikke har udøvet forsikringsdistribution i en sammenhængende periode på mere end ti år, skal bestå den relevante prøve, før den pågældende må udøve forsikringsdistribution på ny.

Krav til godt omdømme
En ansat, der udøver forsikrings- eller genforsikringsdistribution, må ikke være pålagt straffeansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at han ikke kan varetage sin stilling betryggende. Den ansatte må desuden ikke have indgivet begæring eller være under konkurs. Endeligt skal den ansatte have et godt omdømme. Det betyder f.eks., at vedkommende ikke må have udvist en adfærd, der giver grund til at antage, han ikke vil kunne varetage stillingen på forsvarlig måde.

Krav til dokumentation
Virksomheden skal sikre, at dens ansatte, der udøver forsikrings- og genforsikringsdistribution, har bestået en prøve, der dokumenterer vedkommendes kompetencer indenfor sit arbejdsområde. Den ansatte skal bestå prøven for at kunne udøve forsikringsdistribution indenfor sit arbejdsområde.

Betegnelsen forsikringsmægler

Forsikringsmægler efter den 1. oktober 2018
De nye regler definerer tre typer af forsikringsformidlere:

 • ”Almindelige” forsikringsformidlere
 • Accessoriske forsikringsformidlere
 • Uafhængige forsikringsformidlere.

Fremover vil de virksomheder, der i dag er forsikringsmæglere, blive omfattet af betegnelsen forsikringsformidler.

Dermed forsvinder den officielle titel som forsikringsmægler, men det vil stadig være muligt at bruge betegnelsen, hvis man opfylder nærmere bestemte betingelser.

For fremover at kunne betegne sig forsikringsmægler skal man fungere som uafhængig forsikringsformidler og opfylde betingelserne i loven. Læs mere i § 16 i den nye lov om forsikringsformidling.

Navne & markedsføring

Gældende og nye regler
Virksomheder, der har tilladelse som forsikringsselskab, har eneret til at benytte betegnelserne ”forsikringsselskab” og ”pensionskasse”. Det fremgår af § 11, stk. 9 i lov om finansiel virksomhed.

Det fremgår også, at andre virksomheder ikke må bruge navne eller betegnelser, som kan fremkalde det indtryk, at de er et forsikringsselskab eller en pensionskasse.

Reglerne skal sikre, at det kun er forsikringsselskaber, som fremstår som forsikringsselskaber. En kunde, som søger forsikringsformidling, skal altid tydeligt kunne se, om han handler direkte med et forsikringsselskab eller en forsikringsformidler.

Hvad betyder reglerne for virksomheden
En virksomhed med et navn, logo eller anden markedsføring, som kan fremkalde det indtryk, at der er tale om et forsikringsselskab, skal senest den 1. oktober 2018 overholde de gældende regler på området.

Det betyder, at en virksomhed efter denne dato ikke kan fortsætte med at bruge navn(e), logo eller andet markedsføringsmateriale, som har været i strid med reglerne.

Navne
Det afgørende for, om et navn overholder reglerne, er, at der ikke må kunne opstå tvivl om, hvorvidt virksomheden er et forsikringsselskab.

Det betyder f.eks., at en forsikringsformidlervirksomhed, som hedder ”ABC Rejseforsikring”, skal ændre navn hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden kan eksempelvis ændre sit navn til ”ABC Rejseforsikring formidler” eller lignende.

Navnereglerne gælder for alle virksomhedens navne, også binavne og andre uregistrerede anvendte navne.

Logo
Et logo er en væsentlig del af en virksomheds markedsføring og skal overholde betingelserne ovenfor. Det betyder, at en virksomheds logo ikke må give det indtryk, at der er tale om et forsikringsselskab. Har virksomheden et logo, hvor der f.eks. kun står ”ABC Rejseforsikring”, vil det være i strid med reglerne. Ligesom det gælder for virksomhedens navn, vil det skulle fremgå af logoet, at der er tale om en formidler og ikke et forsikringsselskab. Logoet i eksemplet kan derfor ændres til ”ABC Rejseforsikring formidling”.

Anden markedsføring
Reglerne omfatter al markedsføring til kunden, dvs. alt kommunikation, dokumenter mv., som kunden har eller får adgang til. Markedsføringsmaterialet skal tydeligt signalere, at virksomheden ikke er et forsikringsselskab, men en virksomhed, der formidler forsikringer.

Crossborder

The Danish Insurance Mediation act

General Good Provision

General good rules regarding independent intermediaries

General good conditions for non-life insurance

General good conditions for life insurance

Ansøgning om ny tilladelse /Anmodning om ny registrering

Det er først muligt at søge om tilladelse som forsikringsformidler eller anmode om at blive registreret som accessorisk forsikringsformidler fra 1. oktober 2018. Da reglerne ikke træder i kraft før dette tidspunkt, er det ikke muligt for Finanstilsynet at behandle ansøgninger eller anmodninger inden 1. oktober 2018.

Finanstilsynet vil senere, men før ikrafttrædelsestidspunktet, opdatere hjemmesiden med yderligere praktisk information.  

Lov om forsikringsformidling

Ikrafttrædelsesbekendtgørelse med overgangsregler

Bekendtgørelse om forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler

Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører

Vejledning til indberetning for forsikringsformidlere

Det fremgår af lov om forsikringsformidling § 8, at en forsikringsformidler senest 1. juli hvert år skal indberette virksomhedens omsætning og antal formidlede forsikringspolicer til Finanstilsynet.

 

Hvor skal der indberettes?

Den årlige omsætning samt antal formidlede forsikringspolicer skal indberettes i FIONA, der er et fælles indberetningssystem for Nationalbanken og Finanstilsynet.

Inden du logger ind:

 • For at kunne indberette skal den person, der indberetter for virksomheden, være oprettet som bruger. Du kan oprette dig som bruger her.

 • Log på med NemID/nøglekort

 • Sørg for at have FT-id klar

Finanstilsynet har lavet en step-by-step guide til indberetning i FIONA. Find guiden her.

Find yderligere information om FIONA på Finanstilsynets hjemmeside her.

 

Hvilken periode skal der indberettes for?

Der skal indberettes tal for det forrige kalenderår. Indberetningen i 2020 skal således indeholde tal for kalenderåret 2019.

For forsikringsmægler- og forsikringsagentvirksomheder

Har virksomheden ikke haft tilladelse som forsikringsformidler i 2018, efter de nye regler om IDD, men alene haft tilladelse som forsikringsagent eller forsikringsmægler, skal der ikke indberettes i 2019.

For virksomheder med forsikringsformidlertilladelse i 2018

Har virksomheden fået tilladelse som forsikringsformidler, efter de nye regler om IDD, i 2018, skal der senest den 1. juli 2019 indberettes for de måneder, efter 1. oktober 2018, hvor virksomheden har haft en tilladelse som forsikringsformidler. Der skal således ikke indberettes for perioden 1. januar-30. september 2018.

For virksomheder med forsikringsformidlertilladelse i 2019 og frem

Har virksomheden fået tilladelse som forsikringsformidler i 2019 skal der senest den 1. juli 2020 indberettes for de måneder, hvor virksomheden har haft tilladelse i 2019. Har virksomheden fået tilladelse den 3. november 2019, skal virksomheden derfor inden den 1. juli 2020 indberette tal for perioden 3. november til 31. december 2019.

 

Hvilke nøgletal skal der indberettes for?

Virksomhedens omsætning

Omsætning udgør her den indtægt (dvs. al honorering/ aflønning), som formidleren har modtaget i det pågældende år for den del af virksomhedens indtægt, der vedrører forsikringsdistributionen. Indtægten fra anden type virksomhed skal derfor ikke indberettes her.

Eksempel 1:

En bank skal udelukkende indberette omsætningen fra forsikringsdistributionen, og ikke den om-sætning banken har haft i forbindelse med at drive virksomhed som pengeinstitut (f.eks. opkrævning af renter, gebyrer o. lign.).

Eksempel 2:

En bilforhandler skal udelukkende indberette omsætningen fra forsikringsdistributionen, og ikke for den omsætning bilforhandleren har haft i forbindelse med salg af biler.

Eksempel 3:

Et leasingselskab skal udelukkende indberette omsætningen fra forsikringsdistributionen og ikke for den omsætning leasingselskabet har haft i forbindelse med leasing af motorkøretøjer.

 

Antal formidlede forsikringspolicer

En forsikringspolice betegnes som en aftale, hvortil der knyttes et individuelt policenummer for enten et CPR- eller CVR nummer. 

Antal formidlede forsikringspolicer, skal forstås som alle policer der er formidlet i det år, for hvilket der indberettes. Når der indberettes for året 2019, skal der derfor alene indberettes for policer, som er formidlet i 2019. 

En forsikringspolice anses for formidlet, når der er indgået en bindende aftale med kunden. Ved formidlede policer forstås både nytegnede policer samt fornyede policer. Det betyder, at policer som er formidlet i 2018, og løber til f.eks. 2020, ikke skal indberettes som formidlet i 2019.

I de tilfælde hvor en police fornys ved hovedforfald, skal det alene anses for formidlet, og dermed tælle med i indberetningen, hvis policen fortsat serviceres af forsikringsformidleren.

Hvis der er formidlet flere policer til samme kunde (CPR- eller CVR-nummer), skal formidlede policer forstås som samtlige af kundens policer.

Hvis der er formidlet en aftale med en repræsentant for en gruppe, som etableres på en samlet police for en virksomhed (fx kollektive ulykkesforsikring), vil denne aftale i forhold til indberetning blive betragtet som én forsikringspolice (CVR-police).

Hvis der er formidlet en aftale med en repræsentant for en gruppe, fx formidling af en rammeaftale for en brancheforening, og der udstedes individuelle underliggende policer eller certifikater, som omfatter andre CVR/CPR end repræsentanten, betragtes dette som en formidling pr. udstedt police/certifikat.

En facilitet, som indebærer udstedelse af individuelle underliggende policer eller certifikater til individuelle CVR/CPR betragtes ligeledes som for en formidling pr. police/certifikat.

En flådepolice (CVR) for en vognpark betragtes som en formidlet police, medmindre der udstedes individuelle policer, i så fald er der tale om en formidling pr. police.

Hvis formidlingen vedrører en firmapensionsaftale, skal formidlede policer forstås som samtlige formidlede policer for de ansatte omfattet af firmapensionsaftalen.

Formidlingen betegnes som det tidspunkt, hvor der er indgået en bindende aftale med kunden. Det gælder både for CPR- og CVR-policer:

 • Nytegninger

 • Senere ændringer, hvor der formidles en ny police (f.eks. ved leverandørskifte).

Hvis en formidler blot overtager serviceringen af en kunde, uden at foretage leverandørskifte eller andet – er dette ikke at betragte som formidlede policer.

Hvis en formidler går i udbud med kundens forsikringer uden at foretage leverandørskifte eller andet – er dette ikke at betragte som formidlede policer – medmindre der udstedes nye policer.

Hvis en formidler foretager en mindre ændring på en police, fx en sumforhøjelse, er dette ikke at betragte som en formidlet police.

Hvis en formidler foretager større ændringer, som resulterer i udstedelse af en ny police, er dette at betragte som en formidlet police

 

Særligt for franchise setup og lignende konstruktioner, f.eks. administrationsselskaber, parablyselskaber mv.

Virksomhedens omsætning i franchise

I en franchise konstruktion, hvor både franchisegiver og franchisetager modtager dele af samme omsætning for forsikringsdistributionen, skal denne omsætning indberettes forholdsmæssigt.

 

Eksempel 1:

I det tilfælde hvor franchisetager har en selvstændig tilladelse som forsikringsformidler, og hvor franchisegiver modtager 100% af verdelaget fra kunden, og efterfølgende videreformidler f.eks. 60% af dette vederlag til franchisetager, skal franchisegiver indberette 40% og franchisetager indberette 60%.

Eksempel 2:

I det tilfælde hvor franchisetager har en selvstændig tilladelse som forsikringsformidler, og hvor det er francisetager selv der modtager 100% af vederlaget fra kunden, og efterfølgende videreformidler f.eks. 60% af dette vederlag til franchisegiver, skal franchisetager indberette 40% og franchisegiver indberette 60%. 

Eksempel 3:

I det tilfælde hvor franchisetager ikke har en selvstændig tilladelse som forsikringsformidler[1], og hvor franchisegiver modtager 100 % af vederlaget fra kunden, og efterfølgende videreformidler f.eks. 60% til franchisetager ”som løn”, er det alene franchisegiver der skal indberette.  

 

Antal formidlede forsikringspolicer i franchise

I en franchise konstruktion skal en forsikringspolice anses for formidlet, når der er indgået en bindende aftale med kunden, imidlertid skal både franchisegiver og franchisetager indberette antal formidlede forsikringspolicer, uanset hvor den endelige aftale er indgået. Der vil derfor i franchise konstruktioner være tale om, at samme police indberettes flere gange, da både franchisegiver og franchisetager har været en del af samme formidlingsproces.

Eksempel 1:

I det tilfælde hvor en franchisetager har en selvstændig tilladelse som forsikringsformidler, og forstår hele formidlingsprocessen fra den indledende kontakt til en bindende aftale er indgået med kunden, skal både franchisetager og franchisegiver indberette for denne aftale, idet franchisetager har indgået aftalen på vegne af franchisegiver.

Eksempel 2:

I det tilfælde hvor en franchisetager har en selvstændig tilladelse som forsikringsformidler, og alene forstår dele af formidlingsprocessen f.eks. den indledende kontakt med kunden, hvorefter kunden sendes videre til franchisegiver der indgår den endelige aftale med kunden, skal både franchisetager og franchisegiver indberette for denne aftale, eftersom både franchisetager og franchisegiver har været en del af samme formidlingsproces.

Eksempel 3:

I det tilfælde hvor en franchisetager ikke har en selvstændig tilladelse, er det alene franchisegiver der skal indberette antal formidlede policer, uanset hvor stor en del af formidlingsprocessen francisetager har været en del af.

 

Særligt for sammenligningssider

Virksomheder som udøver forsikringsformidling via sammenligningssider hvor brugerne har mulighed for at sammenligne priser på forskellige forsikringstilbud, og herefter videresendes til et forsikringsselskab, hvor den endelige forsikringsaftale indgås, skal alene indberette virksomhedens omsætning for forsikringsdistribution. Sammenligningssider skal således ikke indberette antal formidlede forsikringspolicer.

[1] Finanstilsynets afgørelse vedrørende franchisesetup for forsikringsmæglere

Senest opdateret 15-06-2023