Register for SDO/SDRO

Ved lov nr. 577 af 6. juni 2007 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love er reglerne i EU-direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdet) blevet gennemført for så vidt angår udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO).

Loven er trådt i kraft den 1. juli 2007.

Loven indebærer, at kun virksomheder, der har fået Finanstilsynets tilladelse hertil, kan udstede SDO/SDRO.
Virksomhederne, der udsteder SDO/SDRO, er underlagt Finanstilsynets tilsyn, og de enkelte udstedelser skal være registreret i et offentligt register.

Finanstilsynet fører et elektronisk register over hver enkel SDO/SDRO udstedelse, der er baseret på udstederens indberetning til Finanstilsynet.

Registeret opdateres løbende af Finanstilsynet. Mister en udstedt SDO/SDRO betegnelsen "særligt dækket", som følge af at der ikke stilles den nødvendige supplerende sikkerhed, jf. § 152 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, § 33 d, stk. 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og § 2 i, stk. 2, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, vil udstedelsen udgå af registeret.

Hensigten med registeret er blandt andet, at investorer og andre skal kunne identificere de enkelte værdipapirer, og registeret skal gøre det nemt og hurtigt at skaffe oplysninger om, hvilke obligationsudstedelser, der er "særligt dækkede", og dermed giver en særlig lav kapitaldækningsvægt.

Det er udstederens ansvar, at de oplysninger, der gives om obligationsudstedelsen, er korrekte, da Finanstilsynet ikke foretager en egentlig prøvelse heraf.

Senest opdateret 11-06-2024