Afgørelser truffet før 2014

Nedenstående afgørelser vedr. regelgrundlaget før CRR-forordningen trådte i kraft, og er således i udgangspunktet ikke længere gældende. Henvisningerne relaterer sig til bekendtgørelsen om kapitaldækning.

Spørgsmål & svar om solvens

 

Paragraf/bilag

Emne

Dato

Link

Generelt 

Solvensopgørelse i andre valutaer end DKK

04.06.2009   pdf
§§ 6-7 samt bilag 2 Medtagelsen af belånte obligationer i handelsbeholdningen 28.07.2009 pdf
§§ 8 og 9, samt
bilag 11 og FIL § 139
Speciel type obligationer 12.04.2007 pdf
§§ 9-18 og § 27 Indeståelser overfor Det Private Beredskab 20.10.2008 pdf
§ 9 + bilag 3 Vægtning af finansiering af udlån ydet fra
datterbank med garantistillelse fra
moderselskabet
30.06.2008 pdf
§§ 22-23 samt bilag 8 Erfaringskravet med hensyn til IRB/interne
bevilligede rammer
26.02.2008 pdf
§ 27 Investeringsengagementer 18.07.2007 pdf 
§§ 35-39 + bilag 12-14 Indekserede obligationer 16.02.2007 pdf 
§ 42 Kapitaldækning af modpartsrisiko 10.10.2007 pdf 
§ 48 Spotforretninger og kapitaldækning mod
modpartsrisiko
08.10.2007 pdf
§ 60, stk. 2 Offentliggørelse af søjle III 05.01.2009 pdf
§ 65 Offentliggørelse af ikke-reviderede oplysninger 26.10.2007 pdf
§ 70, stk. 10 Overgangsregel 03.05.2007 pdf
Bilag 1 Revision som uafhængig part 18.07.2007 pdf
Bilag 3, pkt. 1 og pkt. 10 samt bilag 5 pkt. 6 og 7 Rating af stater og kreditinstitutter i EU 04.11.2010 pdf
Bilag 3, pkt. 3 Vægtning af ATP og LD 03.07.2007 pdf
Bilag 3, pkt. 8 Vægtning af eksponeringer mod grønlandske og færøske institutter ved standardmetoden 28.08.2007 pdf
Bilag 3, pkt. 16 Vægtning af garantier 01.03.2007 pdf
Bilag 3, pkt. 17 Fastsættelse af ejendomsværdien 07.03.2007 pdf 
Bilag 3, pkt. 17 og
bilag 7, pkt. 45
Standardmetode 20.02.2007 pdf
Bilag 3, pkt. 21 Restance 22.05.2007 pdf
Bilag 3, litra 17 Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (blandet benyttelse bolig/erhverv) 29.04.2008 pdf
Bilag 3, litra 17 d) Nationale valgmuligheder (pant i erhvervsejendomme) 02.07.2008 pdf
Bilag 3 og 7  Vægtning af eksponeringer mod pengeinstitutter omfattet af garantiordningen  17.10.2008  
Bilag 4 Solvensvægtning af garantitilsagn 06.07.2007 pdf
Bilag 4 Vægtning af arbejdsgarantier og bygherregarantier 24.09.2007 pdf
Bilag 4 og 17 Klassificering af garanti overfor Indskydergarantifonden 22.01.2008 pdf
Bilag 4, stk. 1, litra g) Kapitalvægtning af Credit Linked Notes uden for handelsbeholdningen 12.01.2010 pdf
Bilag 7 Kapitaldækning af vækstkautioner stillet af Vækstfonden 15.02.2010 pdf
Bilag 7 Ikke-ratede gældsinstrumenter udstedt af institutter som sikkerhedsstillelse 21.09.2007 pdf
Bilag 7 Kreditrisikoreduktion med investeringsforeningsbeviser (IFB) 18.09.2007 pdf
Bilag 7, pkt. 2-9 Kapitalvægtning af obligationer med individuel statsgaranti 01.05.2009 pdf
Bilag 7, pkt. 2-42 Forsikringsselskab 27.03.2007 pdf
Bilag 7, pkt. 7 Solvensmæssig behandling af pengeinstitutgarantier 08.12.2006 pdf
Bilag 7, pkt. 45 Sikkerhed/transport i fremtidige betalinger 04.03.2009 pdf
Bilag 7 pkt. 45-96 Indregning af aktier som sikkerhed 15.08.2008 pdf
Bilag 7, pkt. 45-56 +
pkt. 75
Valutamismatch og kapitalmarkeds-
relaterede transaktioner
25.04.2007 pdf
Bilag 7, pkt. 75 - tabel
1 og 2
Vægtning af realkreditobligationer/ gældsinstrumenter 26.09.2007 pdf
Bilag 7-8 Egenkapitalreducerende sikkerheder i boliger 29.08.2007 pdf
Bilag 8 Forventede tab og eksponeringsvægtet gennemsnitlig LGD 27.09.2007 pdf
Bilag 8, pkt. 15 Kategorisering af lånetilbud til detailkunder 07.07.2011 pdf
Bilag 8, pkt. 30 og 149 Modparter 17.04.2007 pdf
Bilag 8, pkt. 34 Restance-kriteriet 10.07.2008 pdf
Bilag 8, pkt. 53 og 75 Garantier over for Finansrådet 13.06.2006 pdf
Bilag 8, pkt. 66 Fortolkning af løbetiden (M) i relation til kortfristede kreditter og indskud 10.05.2010 pdf
Bilag 8, pkt 73 Anvendelse af direkte PD-estimater i
risikovægtformlerne
11.02.2009 pdf
Bilag 9, pkt. 6-52 Indberetning af sikkerhedsværdier vedrørende IRB 19.04.2013 pdf
Bilag 9, pkt. 15, litra d Mapning af interne ratings til kredit-
kvalitetstrin
09.03.2009 pdf
Bilag 9, pkt. 55 Placering af sikkerheden på den trukne
og utrukne del af eksponeringen
18.07.2007 pdf
Bilag 13 og 17 Indeksobligationer i handelsbeholdningen/
terminsforretninger
18.02.2008 pdf
Bilag 16-17 Valutaterminsforretninger 15.10.2007 pdf
Bilag 17 Vedrørende differencekontrakter 27.09.2007 pdf
Bilag 18, pkt. 6 Realiserede og urealiserede kursgevinster 01.02.2007 pdf 
Bilag 20 Klassificering af eksponeringer 27.11.2007 pdf
Bilag 20 Offentliggørelse af søjle III rapport
- eksponeringer i ikke-balanceførte poster
05.01.2009 pdf
CS/CS 30-43 Antal modparter 31.10.2007 pdf
CS CS 37-53 30.10.2007 pdf
CS-skema CS Skema - Sikkerhedsstillelse i form af sikringskonto i eget institut 18.09.2007 pdf
CS-skema PD i forhold til CS-skemaet 21.03.2007 pdf
CS/CK-skemaerne Modpartratingklasser under IRB-metoden 09.03.2009 pdf
IRB IRB - modpartsrisiko 19.07.2007 pdf
FIL § 5, stk. 4 Fortolkning af begrebet kapitalandele 02.07.2009 pdf
FIL § 131, stk. 1, nr. 2
og FIL § 139, stk. 2, nr. 1
Solvensmæssig behandling af goodwill 19.10.2007 pdf
FIL § 131, stk. 2, nr. 2
og FIL § 139, stk. 1, nr. 3
Opgørelse af risikovægtede poster, der er
fradraget i basiskapitalen
15.08.2008 pdf
Fil § 132

Behandling af stiftelsesomkostninger ved opgørelse af hybrid kernekapital

17.06.2009 pdf
Fil § 135, stk. 1, nr 4, og stk. 2. Medregning af tillæg til den supplerende kapital 17.12.2009 pdf
FIL § 139 Fradrag i basiskapitalen 24.09.2007 pdf

 

 

Senest opdateret 31-08-2018