Godkendelser

På denne side finder du oplysninger om hvilke regionale og lokale myndigheder, der kan behandles som eksponeringer mod centralregeringer indenfor EU.

Under godkendte kreditvurderingsinstitutter finder du oplysninger om, hvilke kreditvurderingsinstitutter som er godkendt til brug for opgørelse af risikovægtede eksponeringer.

Under regionale og lokale myndigheder finder om, hvilke regionale og lokale myndigheder i EU, der kan behandles som eksponeringer mod centralregeringer.

Under særligt dækkede obligationer finder du oplysninger om godkendelser, som Finanstilsynet har givet i forbindelse med denne type obligationer.

Under offentlige enheder finder du oplysninger om, hvilke selskaber, der kan behandles som offentlige enheder og vægtes som den danske stat.

Under andre anerkendte udbydere af kreditrisikoafdækning finder du en liste over de finansielle institutter, der er anerkendt iht. Artikel 201(1), litra f i CRR-forordningen.

Her finder du oplysninger om, hvilke regionale og lokale myndigheder, der kan behandles som eksponeringer mod centralregeringer indenfor EU.

I henhold til artikel 115(2) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 (CRR), kan eksponeringer mod regionale og lokale myndigheder behandles som eksponeringer mod centralregeringen i det pågældende land, hvis der ikke er nogen forskel i risikoen mellem disse eksponeringer.

Finanstilsynet behandler eksponeringer mod danske regioner og kommuner som eksponeringer mod den danske stat.

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) fører en offentlig tilgængelig database over alle regionale og lokale myndigheder inden for Unionen, som de relevante kompetente myndigheder behandler som eksponeringer mod deres centralregering.

EBAs liste over regionale og lokale myndigheder.

Her finder du oplysninger om de forskellige godkendelser, som Finanstilsynet har givet i relation til solvens.

  • Realkreditobligationer i henhold til § 8, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed for så vidt de er udstedt inden 31. december 2007.
  • Særligt Dækkede Obligationer (SDO) og Særligt Dækkede Realkreditobligationer (SDRO) udstedt, jf. § 16 a, i lov om finansiel virksomhed.
  • SDO udstedt af et skibsfinansieringsinstitut, jf. § 2 c i lov om skibsfinansieringsinstitut.

Henhold til artikel 4(1)(8) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 (CRR) defineres en offentlig enhed som en: ”ikkekommerciel virksomhed, der ejes eller oprettes og støttes af centralregeringer, eller regionale eller lokale myndigheder og har særlige garantiordninger, og kan omfatte lovregulerede selvstyrende organer under offentligt tilsyn.”

Hvis den offentlige enhed har en rating, skal eksponeringerne behandles efter reglerne for kreditvurderede institutter i artikel 120, jf. artikel 116(2). Hvis enheden ikke er ratet, anvendes det pågældende lands kreditkvalitetstrin.

Artikel 116(4) giver mulighed for en 0-vægtning af offentlige enheder: ”Under særlige omstændigheder kan eksponeringer mod offentlige enheder behandles som eksponeringer mod centralregeringen eller den regionale eller lokale myndighed i det land, hvor de er etableret, hvis der ifølge de kompetente myndigheder i dette land ikke er nogen forskel i risiko mellem sådanne eksponeringer, fordi centralregeringen eller den regionale eller lokale myndighed har stillet en garanti.”

Finanstilsynet har truffet afgørelse om, at følgende selskaber kan behandles som offentlige enheder i henhold til artikel 4(1)(8) og endvidere 0-vægtes i henhold til artikel 116(4):

  • KommuneKredit
  • Danmarks Eksport- og Investeringsfond
  • EKF Danmarks Eksportkredit
  • Afviklingsformuen
  • Garantiformuen

På denne side finder du en liste over de finansieringsinstitutter, der er anerkendt som udbydere af kreditrisikoafdækning iht. Artikel 201(1), litra f i CRR-forordningen.
Finanstilsynet har ikke anerkendt nogle finansieringsinstitutter.

Senest opdateret 29-08-2018

Kontakt

Chefkonsulent
Anders Fulgsig Larsen