Krav til aflønning

Den finansielle lovgivning indeholder en række krav til lønpolitik og aflønning for virksomheder i den finansielle sektor

Seneste nyt om lønpolitik og aflønning i den finansielle sektor 

Nye regler om aflnning i den finansielle sektor

Notat om identifikation af væsentlige risikotagere på forsikringsområdet.

Bekendtgørelser om lønpolitik og aflønning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger nr. 1337 af 29/11/2017

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger nr. 1582 af 13/12/2016

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder nr. 16 af 4. januar 2019

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde nr. 1151 af 24/10/2017

Reglerne suppleres af en række internationale retningslinjer til fortolkning, der er udstedt af de europæiske tilsyn på bank- og værdipapirområdet (EBA og ESMA) og som Finanstilsynet følger i sin praksis.

Retningslinjer om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde som indgår i en koncern ESMA 579/2016

Retningslinjer for forsvarlige aflønningspolitikker i henhold til UCITS direktivet

Retningslinjer for aflønningspolitik og – praksis (MiFID) 3. juni/ESMA/2013/606

Retningslinjer om forsvarlige aflønningspolitikker i henhold til FAIF-direktivet ESMA/232/2013

Indberetning af aflønning

Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og fosikringsholdingvirksomheder har pligt til at indberette en række oplysninger om deres lønpolitik og -praksis til Finanstilsynet. Disse virksomheder skal indberette oplysninger vedrørende deres aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere, samt oplysninger vedrørende eventuelt højtlønnede (ansatte og bestyrelsesmedlemmer, der tjener over en mio. euro).

Virksomheder, der er omfattet af CRD IV, skal indberette på det højeste konsoliderede niveau indenfor koncernen. Virksomheder, der ikke er omfattet af CRD IV, skal indberette på virksomhedsniveau. Visse virksomheder kan undtages helt eller delvist fra indberetningspligten. Oplysningspligten, samt hvilke oplysninger, der skal indberettes, er uddybet i vejledningen nedenfor.

Vejledning til udfyldelse af indberetningsskema vedrørende aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder m.fl. (AL01-06)

AL - indberetningsskabelon version 5

AL - Skemaer - februar 2015

Loft over variabel løn

Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder, forvaltere af alternative investeringsfonde, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og investeringsforeninger skal sikre, at ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil (såkaldte ”andre væsentlige risikotagere”) maksimalt får tildelt variabel løn, der svarer til 100 pct. af deres samlede faste løn. Virksomhedernes øverste organ kan dog beslutte at forhøje loftet op  til 200 pct. af den samlede faste løn.

Virksomhederne skal indberette til Finanstilsynet, hvis der stilles forslag for det øverste organ om at forhøje loftet for variabel løn til andre væsentlige risikotagere fra 100 pct. og op til maksimalt 200 pct.

Herunder findes et skema, der skal anvendes til indberetning af oplysninger om indstillingen til det øverste organ samt organets beslutning herom. Skemaet skal kun anvendes af virksomheder, der ikke er omfattet af CRD IV.

Skema til indrapportering af forhøjelse af det maksimale loft over variable løn I forhold til fast løn, som er godkendt af virksomhedens aktionærer eller ejere

Virksomheder, der er omfattet af CRD IV skal anvende en engelsk version af skemaet, da Finanstilsynet skal videreindberette oplysningerne til EBA. Skemaet er udformet og skal udfyldes på engelsk.

Notification template CRD 94(1)(g)(ii)

Skemaerne skal bruges til at indsende de oplysninger, der skal afgives forud for det øverste organs godkendelse, dvs. de anbefalinger, der gives til kapitalejerne.
Det omfatter som minimum:

  • Det foreslåede højere maksimale loft
  • Begrundelsen for indstillingen

Virksomheden skal kunne godtgøre, at oplysningerne er sendt ud til kapitalejerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen og at anbefalingen ikke er i strid med aflønningsbekendtgørelsen eller CRD IV.

Senest 8 dage efter beslutningen skal virksomheden informere Finanstilsynet om det øverste organs beslutning, herunder om

  •  størrelsen for det maksimale loft
  • hvorvidt indstillingen fra bestyrelsen blev fulgt eller ej, dvs. der skal indberettes uanset at der på generalforsamlingen ikke kunne mønstres den fornødne støtte til bestyrelsens forslag

§ 77 a, stk. 1, nr. 3, litra d, i lov om finansiel virksomhed, § 10, stk. 1, nr. 3, litra d, i bekendtgørelse om  lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond, § 20, stk. 2, nr. 3, litra d, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., § 48 a, stk. 1, nr. 3, litra d, i lov om investeringsforeninger m.v. og § 16, stk. 1, nr. 3, litra d, i bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder.

Indberetningsmetoden er midlertidig og vil blive opdateret i overensstemmelse med et kommende indberetningsskema fra EBA.

Senest opdateret 17-08-2020