Rapporteringsforpligtelsen

Fra 12. februar 2014 skal alle finansielle og ikke-finansielle modparter indberette oplysninger om indgåede, ændrede eller ophævede OTC og børshandlede derivathandler til et transaktionsregister (TR) der er registreret eller anerkendt i henhold til EMIR.

Ikrafttræden

EMIR foreskriver at modparter og CCP’er skal indberette derivathandler de har indgået, ændret eller ophævet, til et handelsregister.

For transaktioner mellem finansielle og ikke-finansielle modparter vil udelukkende den finansielle modpart være ansvarlig for at foretage indberetningen af transaktionen, ved mindre den ikke-finansielle modpart selv ønsker at påtage sig rapporteringsansvaret.

Ikke-finansielle modparter kan endvidere blive undtaget fra rapporteringsforpligtigelsen for transaktioner med koncerninterne modparter. For mere information se [indsæt link].

De nærmere krav til minimumsoplysninger, format og hyppighed fremgår af kommissionens delegerede forordninger (EU) nr. 148/2013 og 1247/2012.

Regulatory technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories (pdf)

Implementing technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories (pdf)

Valutaforwards og fysisk leverede råvareforwards

Finanstilsynet henviser til ESMA’s brev til Kommissionen af 14. februar 2014

Praktisk information

En modpart i en derivathandel skal ved indberetning til en TR være i besiddelse af en før-LEI kode

Se Finanstilsynets side om oprettelse af LEI-koder

En modpart i en derivathandel kan aftale med dennes modpart eller tredjemand, at de foretager indberetning på dennes vegne.

ESMA ajourfører en liste over transaktionsregistre registreret til at udbyde services i EU

Svar på de mest almindelige spørgsmål om indberetning til TRer kan findes i ESMA’s FAQ

 

 

Senest opdateret 03-06-2024

Kontakt

Kontor for Kapitalmarkedsanalyse