Meddelelser og undtagelser

Her finder du de relevante skemaer, der skal bruges ved meddelelse og ansøgning om undtagelse efter EMIR

Ikke-finansielle modparter samt finansielle modparter

Ikke-finansielle modparter samt finansielle modparter, der overskrider en nærmere bestemt clearingtærskel, skal give ESMA og den kompetente myndighed meddelelse herom.

Ikke-finansielle modparter samt finansielle modparter, der vælger ikke at foretage beregningen op imod de nærmere bestemte tærskelværdier, skal også give ESMA og den kompetente myndighed meddelelse herom.

Ikke-finansielle modparter samt finansielle modparter, der overskrider tærskelværdierne eller vælger ikke at foretage beregningen, skal senest 4 måneder efter meddelelse til ESMA og kompetent myndighed begynde at cleare transaktionerne.

Fritagelse for clearingforpligtelse eller rapporteringsforpligtelse for koncerninterne transaktioner

Koncerninterne transaktioner kan være kvalificeret til en undtagelse fra clearingforpligtelsen, rapporteringsforpligtelsen og forpligtelsen til at stille sikkerhed for bilateralt clearede handler (se mere under Clearingforpligtelsen og sikkerhedsstillelse OTC-derivat).

Meddelelser til Finanstilsynet om undtagelse fra clearingforpligtigelsen og undtagelse for udveksling af bilateral sikkerhedsstillelse skal sendes til finanstilsynet@ftnet.dk, att. Kapitalmarkedsanalyse.

Meddelelser til Finanstilsynet om undtagelse fra rapporteringsforpligtigelsen skal sendes til finanstilsynet@ftnet.dk, att. BANK2 - Markedsrisikoteam.

EMIR (REFIT) kan findes her. 

Rapportering af fejl og udeladelser under EMIR Refit

I tilfældet af at en rapporterende entitet opdager en fejl eller udeladelse i deres rapportering, skal arket ”Notifications_Template” i nedenstående vedhæftede skema udfyldes og indsendes til Finanstilsynet på finanstilsynet@ftnet.dk, att. BANK2 - Markedsrisikoteam.

Skemaet bør indsendes når fejlen opdages. Efterfølgende bør Finanstilsynet informeres pr. mail såfremt der er ændringer i tidslinjen for at løse fejlen samt når fejlen er løst.

Validation rules, reconciliation tolerances and template for notification of errors and omissions in reporting 

Bemærk, at skemaet er på engelsk. Fejlrapportering benyttes til at identificere signifikante fejl i dataindsamlingen, og hvilke rapporter der konkret påvirkes heraf. Følgende informationer er nødvendige for at udfylde skemaet:

  • ID på den påvirkede transaktion samt dato og type
  • Informationer om entiteten bag fejlindberetningen
  • Information om hvilke rapporter fejlen påvirker
  • Typen af fejl og årsag
  • Hvordan fejlen er blevet/vil blive forsøgt løst samt planlagt tidslinje for dette
  • Andre relevante kommentarer

For mere information om udfyldelse af skemaet, se fanen ”Notifications_Instructions” der indeholder instruktioner til udfyldelse af skemaet og ”Notifications_Examples” hvori man kan se et eksempel på, hvordan skemaet skal udfyldes.

Yderligere information om EMIR rapportering samt datakvalitet og -tilgang findes her: EMIR Reporting (europa.eu)

Senest opdateret 03-06-2024

Kontakt

Kontor for Kapitalmarkedsanalyse