Spørgsmål og svar

Her finder du svar på udvalgte spørgsmål.

Nej, sådanne udbud indgår ikke i beregningen af beløbsgrænsen på 8.000.000 euro. Vær opmærksom på, at fritagelserne i art. 1, stk. 4 og stk. 5 som udgangspunkt godt kan kombineres med hinanden. Dette er dog med undtagelse af art. 1, stk. 5, første afsnit, litra a) og b). De må ikke kombineres med hinanden, hvis dette kunne indebære en øjeblikkelig eller senere optagelse til handel af over 20%-grænsen.

Ja. Beløbsgrænsen beregnes over en periode på 12 måneder. Perioden ændrer sig derfor løbende, idet der ved en 12 måneders periode forstås de seneste 12 måneder på et hvilket som helst tidspunkt.

Nej. Dansk og engelsk er de sprog, som er accepteret af Finanstilsynet jf. lov om kapitalmarkeder § 10, stk. 2. Ved udbud eller optagelse i andre medlemslande end Danmark kan prospektet udarbejdes enten på et sprog, som accepteres i de pågældende medlemslande eller på et sprog, som sædvanligvis anvendes internationalt. Hvis Danmark som hjemland, skal behandle prospektet, skal det være på dansk eller engelsk.

Nej, det er hjemlandets kompetente myndighed, som er godkendende myndighed. Der er dog mulighed for at overføre godkendelseskompetencen.

Nej, selve optagelsen er ikke i sig selv et offentligt udbud. Omstændighederne i den konkrete situation kan dog bevirke, at der foreligger et offentligt udbud og deraf følgende pligt til at offentliggøre et godkendt prospekt. Der kan også være prospektpligt, hvis der ikke alene er tale om optagelse til handel, men også foretages et udbud.

Nej, der foreligger ikke et gyldigt prospekt, når udbudsperioden er udløbet. En forlængelse af udbudsperioden kræver, at der er godkendt et tillæg til prospektet inden udbudsperiodens afslutning.

Ja, sprogkravene I forordningens art. 27 finder også anvendelse for dokumenter, som er integreret ved henvisning jf. art. 19, stk. 1.

Nej. Gyldighedsperioden på 12 måneder er også gældende for prospekter for omsættelige værdipapirer, der ikke er kapitalandele, og som udstedes løbende eller ad gentagne gange af kreditinstitutter. Efter art. 8, stk. 11 kan et udbud videreføres efter basisprospektets udløb, hvis der senest på den sidste gyldighedsdato offentliggøres et nyt godkendt basisprospekt.

Nej, det er ikke sandsynligt, da hensynet til investorbeskyttelsen tilsiger, at Finanstilsynet selv vil udøve godkendelseskompetencen. Vær i øvrigt opmærksom på, at en eventuel overførsel af godkendelseskompetence også kræver accept fra den myndighed, der ønskes henvist til.

Senest opdateret 03-02-2022

ESMA spørgsmål og svar

Vær opmærksom på, at ESMA også offentliggør spørgsmål og svar om prospekter. De kan findes under lovgivning.