Finanstilsynets opgaver

Finanstilsynets opgaver er helt overordnet at gennemføre tilsynsvirksomhed, lovgivning og informationsvirksomhed.

Finanstilsynet er en statslig styrelse under Erhvervsministeriet.

Vi fører tilsyn med den finansielle sektor i Danmark. Formålet er at sikre robuste og effektive finansielle virksomheder, der overholder lovgivningen, behandler kunderne ordentligt og bidrager til en sund og stabil samfundsøkonomi.

Vores arbejde dækker derfor over en lang række opgaver, der kan deles op i tre hovedområder: tilsynsvirksomhed, lovgivningsarbejde og information.

Tilsyn

Vi fører tilsyn med de finansielle virksomheder. Det omfatter penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere.

Vores arbejdsmetode er risikobaseret. Det betyder, at vi først og fremmest har fokus på områder, hvor vi vurderer, at risikoen for fejl og lovovertrædelser er størst, og hvor de potentielle skadevirkninger ville være mest alvorlige – for virksomhederne selv, for samfundsøkonomien – og dermed for os alle sammen.

En af vores centrale opgaver er det såkaldte solvenstilsyn. Det betyder, at vi holder øje med, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til de risici, de påtager sig.

Vi fører også tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning og de regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser, som de er omfattet af.

I Danmark har vi en lovgivning, der skal sikre beskyttelse af forbrugerne. Vi holder derfor øje med, at virksomhederne agerer ordentligt og ansvarligt overfor deres kunder. Lovgivningen indebærer bl.a. krav til virksomhederne om at informere og oplyse forbrugerne, f.eks. om, hvordan de prissætter deres produkter og ydelser. Tilsynet med virksomhedernes adfærd omfatter også forsikringsmæglere og investeringsrådgivere. Vi holder bl.a. øje med, at de overholder reglerne om god skik, og at de har forsikret deres aktiviteter på en betryggende måde. 

Vi fører også tilsyn med markederne for værdipapirer i Danmark. Vi holder øje med, at de børsnoterede selskaber overholder deres pligt til at offentliggøre intern viden og anden relevant information til markederne. Vi godkender også de prospekter, som virksomheder skal offentliggøre, når de udbyder værdipapirer til markederne. Vores tilsyn med området omfatter desuden, at vi overvåger værdipapirmarkederne, så vi kan identificere og imødegå markedsmisbrug, som f.eks. insiderhandel og kursmanipulation.

Lovgivning

Vi er med til at udforme den finansielle lovgivning i Danmark og udstede bekendtgørelser og vejledninger på området.

Finanstilsynet deltager også i forhandlinger om udformning af ny finansiel lovgivning i EU.

Information

Vi informerer vores omverden om vores opgaver og om, hvordan vi udfører vores arbejde. Vi belyser udviklingen i den finansielle sektor i Danmark gennem statistik og ved løbende at oplyse om fokusområder, regler, tilsynspraksis – og meget mere.

Senest opdateret 17-05-2024