Bekendtgørelse om kapitaldækning – Solvensopgørelse i andre valutaer end DKK

24-07-2003

Fortolkning af 4. juni 2009

 

Resumé

Fortolkning af kapitaldækningsreglerne - Solvensopgørelsen kan ikke foretages med udgangspunkt i andre valutaer end DKK, når den finansielle virksomheds beskyttelsesværdige kreditorer overvejende har deres krav i DKK.

1. Afgørelse

En finansiel virksomheds solvensopgørelse kan ikke foretages med udgangspunkt i andre valutaer end DKK, når virksomhedens beskyttelsesværdige kreditorer overvejende har deres krav i DKK.

Finanstilsynets vurdering er baseret på en formålsfortolkning af kapitaldækningsreglerne, hvorefter hensynet til indskyderne og obligationsejerne tilsiger, at solvensen bør udtrykkes i den valuta, hvori disse beskyttelsesværdige kreditorer typisk har deres krav.

Der er alene taget stilling til situationer, hvor den finansielle virksomheds beskyttelsesværdige kreditorer udelukkende eller overvejende har deres krav i DKK. 

2. Baggrund

Finanstilsynet har modtaget en forespørgsel fra en finansiel virksomhed, som ønsker at opgøre sin solvens med udgangspunkt i en anden valuta end DKK, således at alle andre valutaer end den udenlandske valuta bliver fremmed valuta ved opgørelsen. 

3. Vurdering

En gennemgang af ordlyden i kapitaldækningsbekendtgørelsen samt de bagvedliggende direktiver giver ikke et entydigt svar på, om solvensopgørelsen kan foretages i andre valutaer end DKK, selvom der dog er visse indikationer, der taler for, at det er DKK. Vurderingen heraf skal derfor ses i lyset af formålet med kapitaldækningsbekendtgørelsen og de bagvedliggende direktiver.

Formålet med kapitaldækningsreglerne er at øge sikkerheden for, at en virksomhed har tilstrækkelig kapital, således at aktiverne er i stand til at dække de indgåede forpligtelser.

Beskyttelseshensynet i kapitaldækningsreglerne er rettet mod indskydere af indlån samt obligationsejere, der typisk har et krav på virksomheden opgjort i DKK. Det forhold, at en virksomhed anvender en anden valuta end DKK som præsentationsvaluta, ændrer ikke ved dette fundamentale beskyttelseshensyn.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at opgørelse af solvensen i DKK i alle tilfælde giver det mest retvisende billede af de faktiske solvensforhold set i forhold til en tilbagebetaling til indskyderne og obligationsejerne i DKK.

Senest opdateret 06-06-2009