Markedsføring

Her finder du regler og ansøgningsskemaer angående markedsføringen af alternative investeringsfonde.

Markedsføring af alternative investeringsfonde er som udgangspunkt kun tilladt til professionelle investorer og til investorer, som investerer mere end 100.000 euro og erklærer sig bekendt med de risici, der er forbundet ved den påtænkte investering. Forvaltere med tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde kan dog søge om tilladelse til at markedsføre en alternativ investeringsfond til detailinvestorer.

Det er forvalteren, som opnår tilladelse til at markedsføre den alternative investeringsfond og ikke selve fonden. Skifter fonden forvalter, skal fonden således sikre sig, at den nye forvalter opnår tilladelse til at markedsføre fonden til detailinvestorer.

På denne side finder du information, om hvordan man søger om tilladelse til eller anmelder markedsføring af alternative investeringsfonde.

Markedsføring af EU/EØS-fonde i Danmark

Når en dansk forvalter med tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde ønsker at markedsføre en alternativ investeringsfond fra et EU/EØS land til professionelle investorer i Danmark, skal forvalteren indsende en anmeldelse om markedsføring til Finanstilsynet.

Forvalteren kan påbegynde markedsføring af den alternative investeringsfond til professionelle investorer så snart forvalteren har modtaget en underretning fra Finanstilsynet om, at markedsføringen kan påbegyndes.

Notifikationsskemaet finder du her

Markedsføring af EU/EØS-fonde i andre EU/EØS-lande

Når en dansk forvalter med tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde ønsker at markedsføre en alternativ investeringsfond til professionelle investorer i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal forvalteren indsende en anmeldelse af markedsføring til Finanstilsynet.

Finanstilsynet anmelder, efter modtagelse af anmeldelsen fra forvalteren, markedsføringen til det EU/EØS-land, som forvalteren ønsker at markedsføre den alternative investeringsfond i. Når Finanstilsynet har underrettet den kompetente myndighed i det EU/EØS-land, hvor fonden ønskes markedsført, underretter Finanstilsynet forvalteren.

Forvalteren kan påbegynde markedsføring af den alternative investeringsfond til professionelle investorer, når forvalteren har modtaget underretningen fra Finanstilsynet.

Notifikationsskemaet finder du her

Ønskes den alternative investeringsfond markedsført i Tyskland, skal yderligere oplysninger vedlægges notifikationsskemaet. Den tyske tilsynsmyndighed har udarbejdet en vejledning til de supplerende oplysninger, som skal vedlægges. De supplerende oplysninger er angivet i vejledningspunkt 5 og 6.

Vejledningen finder du her

Markedsføring af tredjelandsfonde

Forvaltere af alternative investeringsfonde fra et tredjeland kan få en national tilladelse til at markedsføre en alternativ investeringsfond til professionelle investorer i Danmark.

Krav til ansøgningen kan foruden lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. findes i bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark (BEK nr. 798 af 26. juni 2014).

Når en forvalter af alternative investeringsfonde fra et tredjeland skal søge om tilladelse til at markedsføre den alternative investeringsfond fra et tredjeland i Danmark, skal ansøgningsskema til tilladelse til markedsføring af tredjelandsfonde benyttes.

Forvalteren kan påbegynde markedsføring af den alternative investeringsfond til professionelle investorer, så snart forvalteren har modtaget en tilladelse fra Finanstilsynet.

Ansøgningsskemaet finder du her

En betingelse for at forvalteren kan få lov til, at markedsføre en alternativ investeringsfond fra et tredjeland i Danmark er, at der er indgået en samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og den alternative investeringsfonds hjemlands tilsynsmyndighed. Såfremt forvalteren også er fra et tredjeland, skal der også være indgået en samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og forvalterens hjemlands tilsynsmyndighed.

Endvidere må det tredjeland, hvor den alternative investeringsfond er registreret ikke være registreret som et ikke-samarbejdsvilligt land og territorium af Financial Action Task Force.

Find nærmere information om ikke-samarbejdsvillige lande her

Markedsføring af EU/EØS fonde af en forvalter fra et tredjeland

Forvaltere af alternative investeringsfonde fra et tredjeland kan få en national tilladelse til at markedsføre en alternativ investeringsfond fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, til professionelle investorer i Danmark.

Krav til ansøgningen kan foruden lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. findes i bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde fra et tredjeland til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske Unionen eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område i Danmark (BEK nr. 799 af 26. juni 2014).

Når en forvalter af alternative investeringsfonde fra et tredjeland skal søge om tilladelse til at markedsføre den alternative investeringsfond i Danmark, skal ansøgningsskema til tilladelse til forvaltere fra et tredjeland til markedsføring af EU fonde i Danmark benyttes.

Forvalteren kan påbegynde markedsføring af den alternative investeringsfond til professionelle investorer, så snart forvalteren har modtaget en tilladelse fra Finanstilsynet.

Ansøgningsskemaet finder du her

Markedsføring til detailinvestorer

Finanstilsynet kan give tilladelse til, at en forvalter af alternative investeringsfonde kan markedsføre en alternativ investeringsfond til detailinvestorer i Danmark.

Ansøgning om tilladelse til at markedsføre en alternativ investeringsfonde til detailinvestorer fremgår af bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer (BEK nr. 797 af 26. juni 2014).

Forvalteren kan påbegynde markedsføring af den alternative investeringsfond til detailinvestorer, så snart forvalteren har modtaget en tilladelse fra Finanstilsynet.

Ansøgningsskemaet finder du her

Senest opdateret 02-05-2016

Indholdsoversigt