Spørgsmål og svar om Solvens II, herunder indberetning

Vejledning og Q&A vedr. værdiansættelse af forsikringsforpligtelser i overensstemmelse med Solvens II.

Finanstilsynet har siden oktober 2017 haft løbende dialog via arbejdsgrupper med Forsikring & Pension og Den Danske Aktuarforening om indholdet til en ny vejledning. Arbejdsgrupperne har i løbet af dette samarbejde stillet en række spørgsmål og afgivet kommentarer til Finanstilsynets udkast til den nye vejledning.

Spørgsmålene fra arbejdsgrupperne og Finanstilsynets svar herpå er samlet i en Q&A, for at sikre transparens i forhold til de faglige overvejelser, der danner baggrund for vejledningen.

Q&A vedr. vejledning om værdiansættelse af forsikringsforpligtelser i overensstemmelse med Solvens II.

 

Q&A vedrørende regelsættet omkring Solvens II

Finanstilsynet modtager løbende spørgsmål vedrørende regelsættet omkring Solvens II. For at sikre klarhed om Finanstilsynets praksis offentliggør Finanstilsynet nu løbende spørgsmål og svar om Solvens II.

Spørgsmålet vedrører solvens II-direktivets artikel 222, Kommissionens delegerede forordning artikel 330 samt EIOPA’s retningslinjer om koncernsolvens.

Det samlede kapitalgrundlag i et tilknyttet selskab, som ikke er til rådighed til dækning af koncernens solvenskapitalkrav kan indgå i koncernens kapitalgrundlag med et beløb op til det tilknyttede selskabs bidrag til koncerns solvenskapitalkrav.

Det følger af solvens II-direktivets artikel 222(2)-(4) og forordningens artikel 330(5), at kapitalgrundlag i tilknyttede selskaber, der ikke er til rådighed til at dække koncernens solvenskapitalkrav, på trods heraf kan indgå i koncernens kapitalgrundlag. Grænsen for, hvor meget, der kan indgå svarer til det tilknyttede selskabs bidrag til koncernens solvenskapitalkrav. Bidraget til koncernens solvenskapitalkrav tager hensyn til diversifikationsfordele jf. forordningens artikel 330(6).

EIOPA’s retningslinjer om koncernsolvens nr. 13, 14 og 16 indeholder yderligere vejledning om beregningen af bidraget til koncernens kapitalgrundlag. Særligt henviser Finanstilsynet til den endelige rapport om retningslinjer for koncernsolvens, hvor der også indgår forklarende tekst til retningslinjerne. Heri følger det af eksempel 1 og 2 på siderne 36-39, at kapitalelementer, der ikke er til rådighed til at dække koncernens solvenskapitalkrav identificeres og herefter kan indgå op til en grænse svarende til det tilknyttede selskabs bidrag til koncernens solvenskapitalkrav. Eksemplet indeholder også behandlingen af minoritetsinteresser. Trin 1 og 2 i eksemplerne gælder dog uanset eksistensen af minoritetsinteresser. I trin 3 kan minoritetsinteresserne antages at være 0 % for at komme til et resultat uden minoritetsinteresser.

Spørgsmålet vedrører solvens II-direktivets artikel 222, Kommissionens delegerede forordning artikel 330 samt EIOPA’s retningslinjer om koncernsolvens.

Det samlede kapitalgrundlag i et tilknyttet selskab, som ikke er til rådighed til dækning af koncernens solvenskapitalkrav kan indgå i koncernens kapitalgrundlag med et beløb op til det tilknyttede selskabs bidrag til koncerns solvenskapitalkrav.

Det følger af solvens II-direktivets artikel 222(2)-(4) og forordningens artikel 330(5), at kapitalgrundlag i tilknyttede selskaber, der ikke er til rådighed til at dække koncernens solvenskapitalkrav, på trods heraf kan indgå i koncernens kapitalgrundlag. Grænsen for, hvor meget, der kan indgå svarer til det tilknyttede selskabs bidrag til koncernens solvenskapitalkrav. Bidraget til koncernens solvenskapitalkrav tager hensyn til diversifikationsfordele jf. forordningens artikel 330(6).

EIOPA’s retningslinjer om koncernsolvens nr. 13, 14 og 16 indeholder yderligere vejledning om beregningen af bidraget til koncernens kapitalgrundlag. Særligt henviser Finanstilsynet til den endelige rapport om retningslinjer for koncernsolvens, hvor der også indgår forklarende tekst til retningslinjerne. Heri følger det af eksempel 1 og 2 på siderne 36-39, at kapitalelementer, der ikke er til rådighed til at dække koncernens solvenskapitalkrav identificeres og herefter kan indgå op til en grænse svarende til det tilknyttede selskabs bidrag til koncernens solvenskapitalkrav. Eksemplet indeholder også behandlingen af minoritetsinteresser. Trin 1 og 2 i eksemplerne gælder dog uanset eksistensen af minoritetsinteresser. I trin 3 kan minoritetsinteresserne antages at være 0 % for at komme til et resultat uden minoritetsinteresser.

Spørgsmålet vedrører Kommissionens delegerede forordning artikel 73.

Der er tale om en oversættelsesfejl. I forordningens danske udgave, artikel 73, litra g), nr. ii), anvendes ordet "annullere", hvor det korrekte ord er ”udsætte”.

I forordningens artikel 73, litra g), nr. ii), anvendes ordet "annullere" (se understregning nedenfor):

”ii) betingelserne i de kontraktmæssige vilkår for elementet af basiskapitalgrundlaget giver ved de i artikel 72, litra a), nr. iii) og iv), og litra b), omhandlede elementer mulighed for at annullere udlodningerne i forhold til det pågældende element, såfremt der forekommer en afvigelse fra solvenskapitalkravet, eller såfremt udlodningen ville medføre en sådan afvigelse, indtil selskabet opfylder solvenskapitalkravet, og udlodningen ikke ville medføre en afvigelse fra solvenskapitalkravet”

Vedrørende Kommissionens delegerede forordning artikel 69 og 70.

Læs Q&A om PAL-aktiver i solvens II-kapitalgrundlaget.