Spørgsmål og svar

Her finder du almindeligt forekommende spørgsmål og svar vedrørende særligt danske forhold i relation til shortselling.

Idet der er tale om en forordning, som er direkte anvendelig i hver enkelt medlemsstat, sker der via Det Europæiske Værdipapirtilsyn (ESMA) en koordinering af fortolkningen af forordningen.

Du kan på ESMAs hjemmeside finde spørgsmål & svar (Q&A) på mere generelle spørgsmål:

ESMA-hjemmeside om shortselling

Du skal indberette via Finanstilsynets indberetningsportal. Som dansker (virksomhed eller person) skal du anvende din digitale signatur (NemID). Hvis ikke du har et CVR- eller CPR-nr., skal du oprettes med brugernavn og adgangskode. Se spørgsmål 7 længere nede.

Din korte nettoposition skal beregnes på baggrund af den samlede udstedte selskabskapital, det vil sige både A- og B-aktier, uanset begge klasser ikke nødvendigvis er optaget til handel.

Oplysninger om et selskabs aktiekapital kan du finde flere steder. Først og fremmest skal aktiekapitalen fremgå af selskabets vedtægter. Herudover vil du som regel kunne læse det i et selskabs årsrapport, hvor det vil være en post under egenkapitalen. Hvis du læser i selskabets seneste årsrapport, skal du dog samtidig kontrollere, om der efter udgivelse af årsrapporten er udsendt selskabsmeddelelse om kapitalforhøjelser i selskabet.

En kort position skal indberettes efter fælles europæiske regler. Hvis den korte position er i aktier, skal indberetningen være i antal aktier samt procent. Er positionen i statsgæld, skal den være i euro.

En ISIN-kode er den unikke kode for et værdipapir, der fremgår af fx afregningsnotaen fra en værdipapirhandler eller udskrifter fra VP Securities A/S. A- og B-aktier har forskellige ISIN-koder. Til brug for indberetningen af en kort position skal det være koden for en udsteders vigtigste klasse af ordinære aktier (primær ISIN- kode), der bruges. Den vil fremgå af Finanstilsynets indberetningsportal.

Nej – indberetning at korte positioner i statsgæld skal ske i det land, som har udstedt statsgælden. På ESMAs hjemmeside er der links, så du kan finde oplysninger om indberetningsregler i de øvrige EU-lande.

Som udgangspunkt skal der anvendes digital signatur (NemID), der udstedes af Nets A/S, både til virksomheder og privatpersoner. Hvis du repræsenterer en virksomhed, skal du have et medarbejdercertifikat (NemID nøglefil, der installeres på din PC) fra din virksomhed, som du kan logge på med. Logger du på med medarbejdercertifikat, vil du automatisk blive logget ind på vegne af din virksomhed, som du herefter kan indberette på vegne af. Hvis du skal indberette som privatperson, skal du logge på med dit personlige NemID.

Hvis du ikke kan få en digital signatur (NemID), kan du ansøge om at få et brugernavn og password ved at registrere dig i OAM systemet. Det gør du ved at klikke på ’Registrer’-knappen øverst til højre på OAM websiden. Se vores vejledning for registrering med brugernavn og password. Bemærk, at vejledningen kun er på engelsk, da den er henvendt udenlandske brugere, som normalt ikke kan få en digital signatur.

Som udgangspunkt er det indberetteren, som har ansvar for, at de indberettede korte nettopositioner er korrekte. Finanstilsynet kan derfor ikke udtale sig om, hvorvidt en konkret indberetning er korrekt.

Finanstilsynet skal dog samtidig understrege, at en kort nettoposition ikke alene skal opgøres ved salg af aktier, men også kan opstå som led i handel med CFD, index eller anden type derivat. Du kan læse mere om, hvordan man opgør en kort position i Kommissionens delegerede forordning nr. 918/2012 af 5. juli 2012.

Indberetningspligten indtræder ved passage af grænsen på 0,2 pct. og passage af grænser på 0,1 pct. heraf. Det betyder, at den næste meddelelsespligt indtræder ved passage af grænsen på 0,3 pct. samt efterfølgende passage af grænser på 0,4 pct., 0,5 pct. etc. i op eller nedadgående retning.

Som vi oplyser indledningsvis, kan du på ESMAs hjemmeside finde en Q&A på generelle spørgsmål om forståelse af forordningen. Samme svar kan findes i spørgsmål 2f og 2g, som også omtaler afrunding af positioner.

Du kan få et overblik over korte nettopositioner i danske aktier direkte via OAM websiden ved at gå til menupunktet ’Statistik og udtræk’. Oversigterne opdateres automatisk og i realtid i takt med, at der bliver indberettet nye positioner i systemet. Du kan også downloade oversigterne til excel.

Excel-ark med komplet historisk data for indberettede korte nettopositioner kan hentes på Offentliggjorte korte nettopositioner. Disse excel-ark bliver opdateret på månedlig basis

Ja, som udgangspunkt kan en anvendelse af fritagelsen i shortselling forordningens artikel 17 tidligst anvendes efter 30 dage. I særlige tilfælde (fx i forbindelse med børsintroduktion) kan Finanstilsynet dog afgive en udtrykkelig positiv tilkendegivelse overfor en market maker, der har udtrykt ønske om det, hvorefter fritagelsen vil kunne anvendes fra den dag, hvor market makeren modtager tilkendegivelsen.

Dette fremgår af punkt 17 i ESMAs retningslinje, Fritagelse for market making-aktiviteter og primære markedsoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps (ESMA/2013/74). Finanstilsynet har meddelt at ville følge ESMAs retningslinjer, hvorfor denne proces vil blive fulgt.

Nej, blanketterne kan godt indsendes elektronisk. I et sådant tilfælde skal underskriftslinjen være angivet med en entydig identifikation af, hvem der har underskrevet meddelelsen. Endvidere skal der ved indsendelse være en entydig identifikation af, hvem der har indsendt blanketterne.
Finanstilsynet vil endvidere gøre opmærksom på, at dokumentet til angivelse af de omfattede finansielle instrumenter (bilag III) skal indsendes elektronisk i csv-format.

Nej, det er kun nødvendigt at indsende fornyet meddelelse, hvis der er aftalt ændringer af de vigtigste opgaver eller aktiviteter i henhold til market maker-aftalen. Hvis der er indgået en formel market maker-aftale (”kontrakt”), skal meddelelsen om, at det er hensigten at anvende fritagelsen, beskrive de vigtigste opgaver og aktiviteter i henhold til kontrakten - alternativt skal en kopi af den nye kontrakt indsendes. Beskrivelsen af de vigtigste opgaver og aktiviteter skal skrives i felt 3 (e) på meddelelsesblanketten (bilag II). I denne beskrivelse skal særligt angives, om kontrakten regulerer, hvor stor del af den samlede daglige handelsperiode market makeren er forpligtet til at være til stede med købs- og salgspriser.

Det er rigtigt, at der i henhold til retningslinjernes punkt 65.xii. skal oplyses om forventet omfang af market making-aktiviteten. Finanstilsynet anbefaler, at der skrives i felt 3 (c) på meddelelsesblanketten (bilag II). Alternativt kan der laves en kolonne yderligere i regnearket (bilag III), således at omfanget skrives ud for hver af de ISIN-koder, der orienteres om. Omfanget må gerne angives som et interval frem for som en eksakt værdi. Det er ikke tilstrækkeligt at angive, at man står klar til at handle. Finanstilsynet forventer, at market makeren inden anmeldelse har gjort sig overvejelser om den forventede aktivitet i det enkelte instrument, samt om hvorvidt man måtte have interne grænser for købs- og salgspriser i det enkelte instrument

Ja, retningslinjerne åbner op for, at man kan give meddelelse i form af en liste af instrumenter, eksempelvis et index pr. en given dato, hvis listen gør det muligt for den kompetente myndighed entydigt at identificere, hvilke instrumenter der er tale om. En afgivet meddelelse omfatter kun de instrumenter, der var indeholdt i indexet på det tidspunkt, meddelelsen blev fremsendt. Efterfølgende ændringer i, hvilke aktier der indgår i indexet, kræver derfor en ny indberetning. Det samme gør sig gældende, hvis man har oplyst eksempelvis Nasdaq Omx Copenhagen Large Cap-selskaber. Hvis der indgår et nyt selskab i Large Cap, skal anvendelse af undtagelsen i dette instrument meddeles til Finanstilsynet.

Nej, det er tilstrækkeligt med én meddelelse, men i meddelelsen skal det beskrives, hvilke aktiviteter der udføres i henhold til artikel 2, stk. 1, litra k). Såfremt der udføres flere forskellige aktiviteter, skal dette oplyses.

En meddelelse om en kort nettoposition bliver markeret ’(Historisk)’, når en positionsejer har foretaget en ny meddelelse i samme aktie.  Endvidere vil en meddelelse, om at en kort nettoposition er nedbragt til under 0,5 pct., blive markeret ’(Historisk)’ efter et døgn.

Senest opdateret 29-11-2021