Regler

Forvaltere af alternative investeringsfonde er underlagt Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-loven). Loven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011.

Hvem er omfattet?

Ved en alternativ investeringsfond (herefter AIF) forstås en kollektiv investeringsenhed, som rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere den i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for disse investorer. Hverken juridisk form eller hvad virksomheden investerer i har betydning i forhold til vurderingen af, hvorvidt en virksomhed er omfattet af loven. En typisk AIF vil være en kapitalfond (private equity fond), venturekapitalfond eller en hedgefond. Dog kan K/S selskaber i form af fx et ejendomsselskab eller en vindmøllepark ligeledes være omfattet af loven. En konkret vurdering af hver enkelt enhed er derfor nødvendig for at kunne fastslå, om enheden er omfattet af FAIF-loven.

For definitionen af en alternativ investeringsfond henvises til bekendtgørelsen om alternative investeringsfonde.

Overblik

Den nye lovgivning medfører, at:

  • alle forvaltere af alternative investeringsfonde enten skal lade sig registrere eller søge om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, alt afhængigt af den samlede størrelse af de aktiver, som de forvalter
  • alle alternative investeringsfonde skal have en godkendt eller registret forvalter, ellers betragtes fonden som selvforvaltende. En selvforvaltende fond vil samtidigt blive betragtet som en forvalter og den selvforvaltende fond skal derfor overholde det samme regelsæt som de øvrige forvaltere.

I loven sondres der mellem registrerede forvaltere og godkendte forvaltere, hvor:

  • ’registrerede forvaltere’ kan forvalte en portefølje, hvis størrelse udgør under 100 mio. euro (eller 500 mio. euro hvis ingen af AIF’erne er gearet)
  • 'godkendte forvaltere’ kan forvalte en portefølje, hvis størrelse overstiger de tærskelværdier, der er fastsat for registrerede forvaltere.

Alle forvaltere af alternative investeringsfonde kan søge om godkendelse til at forvalte alternative investeringsfonde. Dog skal en godkendt forvalter have en startkapital på 125.000 euro, og selvforvaltende fonde skal have en startkapital på minimum 300.000 euro.

Forvaltere, der ikke skal godkendes, skal registreres af Finanstilsynet. Registrerede forvaltere vil undgå størstedelen af reguleringen, fastsat i FAIF-loven, men på den anden side vil disse forvaltere heller ikke kunne drage nytte af de fordele, som loven tilbyder. Fx vil registrerede forvaltere ikke kunne få en tilladelse til at markedsføre alternative investeringsfonde til detailinvestorer.

UCITS

Danske UCITS m.fl. er underlagt lov om investeringsforeninger m.v. (LIF). Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektive investeringer i værdipapirer (UCITS-direktivet).

Danske Investeringsforvaltningsselskaber er underlagt lov om finansiel virksomhed (FIL).

Finanstilsynet har udstedt nærmere regler i en række bekendtgørelser, ligesom Europa-Kommissionen også har udstedt nærmere regler i forordninger, som er direkte gældende i Danmark.

  • Under nationale regler kan du finde mere information om de regler, der er udstedt i Danmark
  • Under internationale regler, finder du direktiver og forordninger udstedt af Kommissionen samt retningslinjer til fortolkning udstedt af det Europæiske Værdipapirtilsyn (ESMA)
Senest opdateret 24-11-2023

Værd at vide

Vil du modtage nyheder om alternative investeringsfonde?

Tilmeld dig de relevante kategorier for investeringsforeninger og fondsmæglerselskaber