Tredjepartsbetalinger (formidlingsprovision)

Her kan du læse nærmere om reglerne vedr. tredjepartsbetalinger (formidlingsprovision).

Hvad er tredjepartsbetalinger?

Tredjepartsbetalinger er betalinger, som pengeinstitutter, fondsmæglere, finansielle rådgivere mfl. modtager fra tredjeparter, i form af f.eks. gebyrer, provisioner eller andre penge- og naturalieydelser.

Hvad er formålet med reglerne om tredjepartsbetalinger?

Med MiFID II-direktivet trådte nye regler for investorbeskyttelse i kraft. Reglerne regulerer bl.a., hvornår pengeinstitutter, fondsmæglere, finansielle rådgivere mfl. må modtage og beholde betalinger fra tredjeparter.

Hvad er indholdet i reglerne om tredjepartsbetalinger?

Reglerne er implementeret i bekendtgørelse 2021-11-26 nr. 2178 om tredjepartsbetalinger m.v. og implementerer reguleringen om tredjepartsbetalinger i MiFID II’s artikel 24, stk. 7-9. Reglerne er suppleret på niveau 2 af kapitel IV i Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593 af 7. april 2016.

Regulering af porteføljepleje og uafhængig rådgivning

Det er i dag forbudt for pengeinstitutter, fondsmæglere, finansielle rådgivere mfl. at modtage formidlingsprovision (f.eks. fra en investeringsforening), hvis et investeringsprodukt indgår i en porteføljeplejeordning, eller hvis virksomheden yder uafhængig rådgivning. Formålet med forbuddet er at fjerne virksomhedens incitament til at handle imod kundens bedste interesse ved at vælge bestemte – f.eks. provisionsbetalende – investeringsprodukter frem for andre produkter.

Regulering af ikke-uafhængig rådgivning og ”execution only”

Pengeinstitutter, fondsmæglere, finansielle rådgivere mfl. der yder ikke-uafhængig rådgivning eller gennemfører rene ordreudførelser (”execution only”-handler) kan fortsat lovligt modtage formidlingsprovision forudsat at der ydes en kvalitetsforbedrende service til deres kunder. Reglerne om kvalitetsforbedrende service forudsætter, at den ”kvalitetsforbedrende service” er proportional med betalingen herfor.

Hvor kan jeg læse mere om reglerne om tredjepartsbetalinger?

Læs mere i følgende:

  • Bekendtgørelse 2021-11-26 nr. 2178 om tredjepartsbetalinger m.v.
  • MiFID II’s artikel 24, stk. 7-9  
  • Reglerne er suppleret på niveau 2 af kapitel IV i Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593 af 7. april 2016  
  • Finanstilsynets orienteringssbrev med fortolkning af forbuddet mod provisionsbetalinger af 24. februar 2017

Læs nærmere om overvejelserne forud for implementeringen af reglerne om tredjepartsbetalinger i rapporten fra arbejdsgruppen om honorarmodeller

Læs Finanstilsynets Temaundersøgelse og kvalitetsforbedrende services til investeringskunder

Senest opdateret 22-06-2023