Praksis og betragtninger ved hæderlighedsvurderinger

04-04-2022

Finanstilsynet offentliggør i dag et notat om praksis og betragtninger ved hæderlighedsvurderinger. Notatet skal skabe transparens på et område, hvor Finanstilsynet træffer nogle af sine mest indgribende afgørelser.

Den finansielle regulering indeholder bl.a. krav om, at ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder (bestyrelsesmedlemmer, direktører og nøglepersoner) skal være hæderlige. Der gælder derfor en høj standard med hensyn til det omdømme, ledelsesmedlemmer i virksomhederne forventes at have, og den måde ledelsen forventes at agere på.

De finansielle virksomheder vurderer i første omgang selv, om deres ledelsesmedlemmer er tilstrækkeligt hæderlige til at bestride deres poster. Finanstilsynet har dog en kontrolfunktion og kan påbyde en virksomhed at afsætte en direktør eller en nøgleperson eller påbyde et bestyrelsesmedlem at nedlægge sit hverv, hvis vedkommende ikke længere lever op til hæderlighedskravet. 

Det er altid en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om en person kan vurderes hæderlig eller ikke i henhold til den finansielle lovgivning. Det er ikke muligt at opstille generelle retningslinjer for denne vurdering. Finanstilsynets bestyrelse har gennem årene behandlet en række sager om ledelsesmedlemmers hæderlighed i forhold til at bestride hverv i den finansielle sektor. I forbindelse med disse sager har bestyrelsen både diskuteret fortolkning af regelgrundlaget og dets relation til anden lovgivning, som f.eks. erstatnings- og strafferetten, processen, forholdet til øvrige myndigheders behandling af samme forhold, f.eks. i forbindelse med retssager, og særligt, hvilke parametre der skal lægges vægt på i en vurdering af et ledelsesmedlems hæderlighed. 

Finanstilsynets refleksioner og betragtninger i disse sager er beskrevet i dette notat for at øge transparensen om og forståelsen for Finanstilsynets fortolkning af reglerne og de bagvedliggende hensyn.

Notat om Finanstilsynets praksis og betragtninger omkring hæderlighedsvurderinger

Senest opdateret 04-04-2022