Vægtning af vækstkautioner udstedt af Vækstfonden efter CRR-forordningen

Artikel 213 og 215 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 (CRR) fastsætter de minimumskrav, som garantier skal opfylde, for at garantien kan anerkendes som kreditrisikoafdækning ved opgørelse af de risikovægtede eksponeringer

I henhold til artikel 214 kan en eksponering, der er afdækket af en garanti, som har en regaranti fra en centralregering, vægtes som den pågældende centralregering, når betingelserne i artikel 214 er opfyldt

Finanstilsynet har truffet afgørelse om, at vækstkautioner udstedt af Vækstfonden  i henhold til CRR kan vægtes som den danske stat, der pt. er vægtet 0 pct.                                                                                                                       

Vækstkautioner dækker op til 75 pct. af restgælden på eksponeringen, dog med et loft over de samlede udbetalinger pr. institut svarende til beløbet på garantikontoen tilknyttet instituttet.

Ved opgørelsen af garantiens størrelse til brug for kapitalkravsreglerne antages, at alle instituttets vækstkautioner vil blive gjort gældende, og de samlede udbetalinger pr. institut nås. Som udgangspunkt kan maksimalt den andel af eksponeringen, der svarer til garantikontoens andel af de omfattede eksponeringer, være omfattet af kreditrisikoafdækningen ved opgørelse af de risikovægtede eksponeringer. Dækningen pr. eksponering vil ændre sig over tid, idet garantikontoen tilknyttet instituttet ændres ved tab. Instituttet skal have procedurer, der sikrer, at instituttet løbende overvåger og opgør dækningen pr. eksponering som følge af ændringen i garantikontoen. Tilsvarende skal instituttet løbende regulere kreditrisikoafdækningen svarende hertil.

Senest opdateret 10-11-2016