Ansøgning - Finansiel rådgiver

Her kan du læse om du skal have tilladelse af Finanstilsynet til at drive virksomhed som finansiel rådgiver og hvilke krav der stilles for at få tilladelse.

Hvis du eller din virksomhed yder rådgivning om finansielle produkter til forbrugere som led i den erhvervsmæssige hoved- eller bibeskæftigelse, skal virksomheden have tilladelse som finansiel rådgiver af Finanstilsynet.

Rådgivning defineres efter lov om finansielle rådgivere, som personlige anbefalinger der gives til en forbruger om transaktioner i tilknytning til finansielle produkter.

Finansielle produkter defineres som kreditaftaler, indlån, forsikringer, pensioner og investeringsprodukter. Med investeringsprodukter menes, instrumenter indskud i pengeinstitutter, hvor afkast afhænger af udviklingen i et eller flere underliggende aktiviteter, garantbeviser, andelsbeviser og pantebreve.

Her finder du de dokumenter, som skal vedhæftes den ansøgning, som du foretager via Virk.dk. 

Dokumenterne bedes udfyldes elektronisk.

Erklæring om ansvarsforsikring

Erklæring om garantistillelse i stedet for ansvarsforsikring

Erklæring for oprettelse af klientkonto

Erklæring for garantistillelse for betroede midler

Hvem skal indberette?

En finansiel rådgiver skal én gang om året, senest den 1. august, indberette virksomhedens omsætning, antal kunder, antal ansatte med kundekontakt og antal indgåede kundeaftaler.

Du kan indberette her

Virksomheder som ansøger for første gang, eller som ansøger på ny, skal ikke indsende særskilt Fit & Proper-skema. Fit & Proper-vurderingen indgår i selve ansøgningsskemaet for virksomheden.

Personer som skal indtræde i en stilling, efter en virksomhed er blevet registreret, som kræver en Fit & Proper-vurdering, skal udfylde et særskilt Fit & Proper-skema.

Hent skemaet

Skal jeg have tilladelse?

Hvis du eller din virksomhed yder rådgivning om finansielle produkter til forbrugere som led i den erhvervsmæssige hoved- eller bibeskæftigelse, skal virksomheden have tilladelse som finansiel rådgiver af Finanstilsynet.

Rådgivning: 

Rådgivning defineres efter lov om finansielle rådgivere, som personlige anbefalinger der gives til en forbruger om transaktioner i tilknytning til finansielle produkter.

Finansielle produkter:

Finansielle produkter defineres som kreditaftaler, indlån, forsikringer, pensioner og investeringsprodukter. Med investeringsprodukter menes, instrumenter indskud i pengeinstitutter, hvor afkast afhænger af udviklingen i et eller flere underliggende aktiviteter, garantbeviser, andelsbeviser og pantebreve.

Forbrugere:

Forbrugere defineres som en person, der i forbindelse med rådgivning omfattet af denne lov, hovedsageligt handler uden for sit erhverv.

Alle disse regler om tilladelse til at drive virksomhed som finansiel rådgiver findes i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Hvem skal ikke have en tilladelse?

Der findes en række undtagelser fra lov om finansielle rådgivere. Dette kan i visse tilfælde betyde, at din virksomhed ikke skal have en tilladelse som finansiel rådgiver, selvom du rådgiver om finansielle produkter.

Investeringsrådgiver:

Eksempelvis kan nævnes, at en investeringsrådgiver, der allerede har en tilladelse som investeringsrådgiver efter lov om finansiel virksomhed kapitel 20 a, ikke skal have en tilladelse, hvis han blot rådgiver om investeringsprodukter.

Forsikringsmægler:

En forsikringsmægler der allerede har en tilladelse efter lov om forsikringsformidling, skal ikke have tilladelse, hvis mægleren kun rådgiver om forsikrings- og pensionsforhold.

Coaching og mentoring:

Finanstilsynet har truffet afgørelse om coaching og mentoring.

Akkordordninger og gældssaneringer:

Finanstilsynet har truffet afgørelse om akkordordninger og gældssaneringer.

Du kan læse mere om alle undtagelserne fra loven i § 1, stk. 3 i lov om finansielle rådgivere.

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Virksomheder, der ønsker at yde finansiel rådgivning, skal anvende et ansøgningsskema, når de søger om tilladelse til at yde finansiel rådgivning.

Ud over ansøgningsskemaet skal alle medlemmer af virksomhedens bestyrelse og direktion udfylde et Fit & Proper-skema. Bestyrelsen og direktionen skal være Fit & Proper (egnet og hæderlig). Dette gælder også for ansvarlige deltagere i interessentskaber og indehavere af enkeltmandsvirksomheder samt de for virksomheden ledelsesansvarlige. Der skal udfyldes et skema for hvert medlem af ledelsen. Sammen med skemaet skal vedlægges et CV.

Sammen med ansøgningsskemaet skal der vedlægges en række erklæringer, disse erklæringer er fastsat i bekendtgørelse om finansielle rådgiveres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler:

 • Erklæring om ansvarsforsikring
 • Erklæring om oprettelse af klientkonto (hvis den finansielle rådgiver modtager betroede midler)

 • Erklæring om garantistillelse (hvis den finansielle rådgiver modtager betroede midler)

Herudover skal der vedlægges forretningsgange for alle væsentlige aktivitetsområder

Det drejer sig om forretningsgange for:

 • Rådgivningsforløb (herunder opfyldelse af oplysningspligten, udførelse af egnethedstest mm.)
 • God skik
 • Krav til kompetencer og vedligeholdelse af kompetencer
 • Indberetningsordning for virksomheder med mere end fem ansatte
 • Lønpolitik
 • Håndtering af interessekonflikter

Sammen med forretningsgangene skal der vedlægges et eksempel på en rådgivningsaftale.

Tjekliste til ansøgning

Inden ansøgningen sendes til Finanstilsynet, skal du tjekke, at du har vedlagt alle dokumenter:

 • Ansøgningsskema
 • Fit & Proper skema(er)
 • CV(er)
 • Erklæring om ansvarsforsikring
 • Erklæring om oprettelse af klientkonto (kun hvis der modtages betroede midler)
 • Erklæring om garantistillelse(kun hvis der modtages betroede midler)
 • Rådgivningsforløb (herunder opfyldelse af oplysningspligten, udførelse af egnethedstest mm.)
 • God skik
 • Krav til kompetencer og vedligeholdelse af kompetencer
 • Indberetningsordning for virksomheder med mere end fem ansatte
 • Lønpolitik
 • Håndtering af interessekonflikter

For at kunne få tilladelse skal virksomheden desuden være registeret hos Erhvervsstyrelsen, det vil sige har et CVR-nummer. Virksomheden skal desuden have hovedkontor og hjemsted i Danmark. Har virksomheden en lignende tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union, eller i et land som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, kan Finanstilsynet tillade, at virksomheden driver virksomhed som finansiel rådgiver i Danmark.  

Ansøgningsskema og tilhørende bilag sendes til Finanstilsynet@ftnet.dk, eller pr. brev til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.

Hvilke krav stilles der til den finansielle rådgivers kompetencer?

Finanstilsynet har fastsat en række regler om kompetencekrav for finansielle rådgivere.

Disse regler er nærmere defineret i bekendtgørelse om kompetencekrav til finansielle rådgivere.

Virksomheden skal kunne rådgive om alle finansielle produkter

Finansielle rådgivere skal blandt andet sikre, at der i virksomheden er ansatte, som har tilstrækkelige kompetencer til at yde en forsvarlig rådgivning om finansielle produkter.

Det er virksomhedens ansatte, der tilsammen skal kunne rådgive om alle de finansielle produkter. I virksomheder med flere ansatte, er det tilstrækkeligt at den ansatte ”alene” har kompetence til at rådgive om ét af de finansielle produkter, så længe virksomheden i sin helhed, kan rådgive om alle de finansielle produkter. Hvis der kun er en ansat i virksomheden, skal den ansatte kunne rådgive om samtlige finansielle produkter.

Den finansielle rådgiver skal endvidere sikre, at de ansatte gennemgår regelmæssige efteruddannelsesforløb inden for de finansielle produkter, som den ansatte yder rådgivning om. Dette skal sikre, at den finansielle rådgiver har opdaterede kompetencer.

Hvordan skal en finansiel rådgiver dokumentere, at kompetencekravene er overholdt?

Det er den finansielle rådgivers ansvar, at der er udarbejdet en forretningsgang for systematiske uddannelsesforløb. Forretningsgangen skal sikre, at alle virksomhedens ansatte, der yder rådgivning om finansielle produkter, har de fornødne kompetencer inden for de produkter, som de rådgiver om. De ansatte skal have gennemgået det systematiske uddannelsesforløb, inden de begynder at yde rådgivning. Det er den finansielle rådgiver, der skal sikre, at de ansatte har gennemgået dette uddannelsesforløb.

Personer der ansættes hos en finansiel rådgiver og som opfylder alle kompetencekravene i bekendtgørelsens §§ 4-7 kan yde rådgivning om de finansielle produkter, som den ansatte på denne måde har teoretisk eller praktisk viden om. Dette kan være tilfældet ved tidligere at have gennemført en passende teoretisk uddannelse eller at have haft mindst 2 års ansættelse hos en finansiel rådgiver eller en anden finansiel virksomhed.

For at sikre at den ansatte har tilstrækkelig teoretisk eller praktisk viden om de finansielle produkter efter bekendtgørelsens §§ 4-7, kan den ansatte få foretaget en individuel realkompetencevurdering ved en række uddannelsesinstitutioner. På den måde kan den finansielle rådgiver få dokumentation for, at deres ansatte har tilstrækkelig kompetence eller på hvilke områder, den ansatte skal supplere sine kompetencer.

Årlig indberetning

En finansiel rådgiver skal én gang om året, senest den 1. august, indberette virksomhedens omsætning, antal kunder, antal ansatte med kundekontakt og antal indgåede kundeaftaler.

Årlig afgift

Som finansiel rådgiver skal du betale en årlig afgift. Finanstilsynets bevilling dækkes af afgifter fra de virksomheder, der er underlagt tilsyn. Afgiftspligt påhviler enhver virksomhed, der har været under tilsyn en del af et kalenderår. Afgiften for en finansiel rådgiver var i 2014 på kr. 24.720. De faste afgiftsbeløb i lov om finansiel virksomhed er grundbeløb i 2004-niveau. Beløbene reguleres årligt, svarende til udviklingen i Finanstilsynets bevilling på finansloven. Derfor er beløbet på opkrævningen højere end det som står i lovens § 361 stk. 1. Reguleringen fremgår af lovens § 361 stk. 2.  
Du kan læse mere om afgifter under ”Ofte stillede spørgsmål om afgifter

Senest opdateret 14-03-2019