Underretning

Meddelelse om ændringer

En forvalter af alternative investeringsfonde skal i medfør af § 15, stk. 1 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. underrette Finanstilsynet om planlagte ændringer af væsentlige forhold, inden ændringerne gennemføres. Ved uforudsete ændringer af væsentlige forhold skal Finanstilsynet underrettes straks efter, at ændringen er sket.

Hvad er ændringer af væsentlige forhold?

Ved ændringer af væsentlige forhold menes der ændringer i betingelserne for og forholdene omkring forvalteren, herunder ændringer i de informationer som blev indsendt ved ansøgning om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. Også forhold vedrørende oprettelsen af nye alternative investeringsfonde falder under bestemmelsen, ligesom meddelelse om oprettelsen af nye afdelinger eller afvikling af afdelinger falder under bestemmelsen.

Det er ikke muligt at udarbejde en udtømmende liste over ændringer, der kan anses som væsentlige, idet væsentligheden af ændringen vil afhænge af den pågældende virksomhed.

I tvivlstilfælde vil Finanstilsynet vejlede forvaltere af alternative investeringsfonde om, hvorvidt der skal ske underretning til Finanstilsynet om en specifik ændring.

Finanstilsynets godkendelse af ændringerne

Hvis Finanstilsynet ikke kan godkende de ændringer som underretningen vedrører, skal Finanstilsynet jf. § 15, stk. 2 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. meddele dette til forvalteren indenfor en måned efter underretningen er modtaget. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde forlænge denne frist med endnu en måned. Finanstilsynet skal dog meddele forvalteren om fristforlængelsen indenfor en måned efter modtagelsen af meddelelsen om ændringer.
 
Finanstilsynet kan indenfor fristens udløb jf. § 15, stk. 3 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. indføre restriktioner eller afvise de ændringer, som forvalteren har planlagt. Herudover kan Finanstilsynet pålægge forvalteren at rette op på ændringerne, hvis disse allerede er sket. Hvis Finanstilsynet ikke har modsat sig ændringerne inden fristens udløb kan forvalteren henholdsvis iværksætte og opretholde ændringerne.

Finanstilsynet har udarbejdet følgende skemaer til meddelelse af væsentlige ændringer.

Skema til underretning af Finanstilsynet om ændringer af væsentlige forhold jf. § 15 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Underretning om delegation

En forvalter af alternative investeringsfonde skal i medfør af § 38 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. underrette Finanstilsynet, når forvalteren har til hensigt at delegere udførelsen af væsentlige opgaver til tredjemand. Underretningen skal ske, inden delegationsaftalen træder i kraft.

Bemærk, at en forvalter af alternative investeringsfonde i forbindelse med delegering af forvalterens funktioner til tredjepart, skal sikre overholdelsen af artikel 75-82 i Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn.

Til brug for underretningen har Finanstilsynet udarbejdet følgende skema:

Skema til underretning af Finanstilsynet om delegation jf.§ 38 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

 

Senest opdateret 23-08-2019

Kontakt

Thomas Falck Jørgensen
Specialfuldmægtig