Tilladelse og registrering

Hvorvidt en forvalter skal søge om godkendelse eller kun skal registreres afhænger af den samlede størrelse af den portefølje af alternative investeringsfonde (AIF’er), som den forvalter.

Der findes 5 typer af forvaltere af alternative investeringsfonde:

  1. Forvalter af alternative investeringsfonde med tilladelse 
  2. Forvaltere af europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF)
  3. Registreret forvalter af alternative investeringsfonde
  4. Registreret forvalter af europæiske venturekapitalfonde
  5. Registreret forvalter af europæiske sociale iværksætterfonde

Tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde og/eller europæiske langsigtede investeringsfonde

Forvaltere, hvis aktiver under forvaltning overskrider tærskelværdierne på 100 mio. euro (i tilfælde AIF’er er gearede og en eller flere investorer har ret til at blive indløst indenfor en kortere periode end 5 år) eller 500 mio. euro (i tilfælde hvor AIF’er ikke er gearede og ingen investorer i fondene har ret til at blive indløst i en periode på minimum 5 år efter datoen for den oprindelige investering i hver af fondene), skal søge om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. 

Bemærk, det er alene forvaltere med tilladelse, som kan opnå tilladelse til at markedsføre de forvaltede AIF’er til detailinvestorer.

Europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF)

Rådet for den Europæiske Union har vedtaget en forordning til regulering af et nyt fondsinstrument - Europæiske langsigtede investeringsfonde. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 760/2015 af 29. april 2015 om europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF-forordningen) kan anvendes fra den 9. december 2015.

Betegnelsen ELTIF kræver godkendelse, hvilket indebærer, at en AIF skal indgive ansøgning om godkendelse som ELTIF til sin kompetente myndighed, for Danmarks vedkommende Finanstilsynet.

ELTIF’er skal som de andre AIF-typer have en forvalter. Forvalteren skal overholde alle reglerne i lov om alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven), så der sikres tilstrækkelig beskyttelse af investorerne. Derudover skal forvalteren opfylde yderligere krav, som fremgår af ELTIF-forordningen, herunder f.eks. hvilke typer af aktiver, der må investeres i, hvilke oplysninger som skal gives til investorerne samt en angiven risiciminimering gennem spredning af midlerne. 

ELTIF’er kan markedsføres på tværs af Unionen ved hjælp af det markedsføringspas, der opnås ved tilladelse som ELFTF. ELTIF’er retter sig mod alle typer af investorer, dvs. institutionelle-, halvprofessionelle- samt detailinvestorer.

Yderligere information og regulering på området kan findes her

Registrerede forvaltere

Forvaltere, hvis aktiver under forvaltning ikke overstiger de relevante tærskelværdier, skal registreres hos Finanstilsynet. Disse forvaltere har mulighed for at søge om følgende:

  • Registreret forvalter af alternative investeringsfonde
  • Registreret forvalter af europæiske venturekapitalfonde
  • Registreret forvalter af europæiske sociale iværksætterfonde

Såfremt den samlede størrelse af den portefølje af AIF’er, som den registrerede forvalter har under forvaltning overskrider tærskelværdien (se ovenfor under ”Tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde og/eller europæiske langsigtede investeringsfonde”), har forvalteren 30 dage til at søge Finanstilsynet om tilladelse.

En registreret forvalter kan også af egen drift vælge at søge om tilladelse og dermed blive fuldt ud omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., selvom værdien af de forvaltede aktiver ikke overstiger tærskelværdien, og dermed opnå alle de rettigheder og pligter, som FAIF-loven indeholder.

Registreret forvalter af europæiske venturekapitalfonde

En forvalter, hvis fonde under forvaltning investerer i venturekapitalvirksomheder, kan søge om at blive registreret som forvalter af europæiske venturekapitalfonde. Dermed opnår forvalteren tilladelse til at markedsføre sine fonde under betegnelsen EuVECA (europæisk venturekapitalfond). Disse fonde kan markedsføres på tværs af Unionen ved hjælp af det markedsføringspas, der opnås ved tilladelse som EuVECA.

De venturekapitalvirksomheder, som en EuVECA-fond kan investere i, skal opfylde nogle bestemte krav, fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde (EuVECA-forodningen). Fx må virksomhederne, der investeres i ikke være handlet på børser, virksomhederne skal have færre end 250 ansatte og de må ikke generere en årlig omsætning, som er højere end 50 mio. euro eller have en balanceopgørelse, der er større end 43 mio. euro.

Reguleringen på området kan findes her

Registreret forvalter af europæiske sociale iværksætterfonde

En forvalter, der forvalter fonde, som investerer i virksomheder, der har et klart socialt formål som deres forretningsmål kan søge om at blive registreret som forvalter af europæiske sociale iværksætterfonde. Dermed opnår forvalteren tilladelse til at markedsføre sine fonde under betegnelsen EuSEF (europæisk social iværksætterfond) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde. Disse fonde kan markedsføres på tværs af Unionen ved hjælp at et markedsføringspas.

Der stilles nogle bestemte krav til de virksomheder, som en EuSEF-fond kan investere i. Fx skal virksomhederne, der investeres i være virksomheder, der tilbyder ydelser til socialt udsatte eller marginaliserede mennesker, producerer varer eller tjenesteydelser på en bestemt måde, der fremmer virksomhedens sociale formål, eller investerer i virksomheder, der har et socialt formål. Overskuddet, som disse virksomheder genererer, skal ligeledes anvendes til sociale formål.

Reguleringen på området kan findes her

Generelt om ansøgningsprocessen mv.

Hvis du ønsker at blive enten en registreret forvalter eller søge om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde/ELTIF’er, kan du finde den relevante ansøgningsblanket på VIRK.

Senest opdateret 29-08-2023