Annoncering ved udbud af værdipapirer

Prospektforordningen indeholder en række regler om annoncering ved udbud af værdipapirer eller optagelse til handel på et reguleret marked. Reglerne skal bidrage til at sikre offentlighedens tillid og velfungerende finansielle markeder, og at investorerne behandles lige.

Det er afgørende for beskyttelsen af investorerne, herunder private investorer, at annoncering ved udbud af værdipapirer til offentligheden eller optagelse til handel på et reguleret marked er fair og korrekt og i overensstemmelse med prospektets indhold. Det følger af præambelbetragtning 64 til prospektforordningen.

Ved annoncering forstås henvendelser med følgende karakteristika, jf. prospektforordningens artikel 2, litra k): 

  • henvendelsen vedrører et specifikt udbud af værdipapirer til offentligheden eller optagelse til handel på et reguleret marked og
  • henvendelsen har specifikt til formål at fremme den potentielle tegning eller anskaffelse af værdipapirer.

Krav til annonceringen

Det skal fremgå af annonceringen, at et prospekt er eller vil blive offentliggjort, og det skal angives, hvor det er eller vil blive tilgængeligt for investorerne, jf. artikel 22, stk. 2, i prospektforordningen.

Det skal også tydeligt fremgå, at der er tale om annoncering, altså markedsføring, jf. artikel 22, stk. 3 i prospektforordningen. 

Udsteder skal være opmærksom på, at oplysningerne i annonceringen ikke må være unøjagtige eller misvisende. De skal stemme overens med oplysningerne i prospektet, hvis det allerede er offentliggjort, eller med de oplysninger, der skal være i prospektet, hvis det endnu ikke er offentliggjort, jf. artikel 22, stk. 3 i prospektforordningen.

Desuden skal udsteder være opmærksom på, at alle oplysninger om udbuddet af værdipapirer til offentligheden eller optagelse til handel på et reguleret marked, som udsteder giver mundtligt eller skriftligt, skal stemme overens med oplysningerne i prospektet. Det gælder også, selv om udsteder ikke giver oplysningerne i annonceringsøjemed, jf. artikel 22, stk. 4 i prospektforordningen.

Hvis en udsteder mundtligt eller skriftligt giver væsentlige oplysninger til en eller flere udvalgte investorer, skal oplysningerne, alt efter hvad der er relevant, enten:

a) fremlægges for alle andre investorer, som udbuddet er rettet til, i de tilfælde, hvor der ikke kræves offentliggjort et prospekt i henhold til artikel 1, stk. 4 eller 5 i prospektforordningen, eller
b) medtages i prospektet eller et tillæg til prospektet, i de tilfælde, hvor et prospekt skal offentliggøres.

Det fremgår af artikel 22, stk. 5, i prospektforordningen.

Investorerne skal behandles lige

Annoncering er et vigtigt værktøj for det udstedende selskab. Den skal sikre, at der er tilstrækkelig interesse for selskabet til, at det f.eks. kan gennemføre en børsnotering (initial public offering en såkaldt IPO). Det er dog essentielt, at alle investorer behandles lige og har adgang til de samme oplysninger. Det er især relevant i forbindelse med en børsnotering, hvor der forud for noteringen afholdes investormøder. Investorerne skal her have den samme information som den, der vil fremgå af prospektet, så alle potentielle investorer har adgang til samme information. 

Yderligere information

Du kan læse reglerne om annoncering i prospektforordningens artikel 22. Reglerne er yderligere præciseret i artikel 13-17 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/979 af 14. marts 2019.

Senest opdateret 03-07-2023