Grønland

Statsministeriet udgiver løbende Grønlandsk Lovregister som elektronisk publikation.

Lovregisteret indeholder en oversigt over de retsforskrifter, der gælder for Grønland, dvs. både dansk lovgivning og selvstyrets lovgivning. Lovregisteret findes på Statsministeriets hjemmeside under publikationer.

Dansk lovgivning, der gælder direkte for både Danmark og Grønland, kan findes på Retsinformation. Dansk lovgivning, der alene gælder for Grønland, kan ikke findes på Retsinformation, men derimod i
Lovtidende. Dansk lovgivning for Grønland, som er kundgjort den 1. januar 2008 eller senere, kan findes elektronisk på www.lovtidende.dk. Dansk lovgivning for Grønland, som er kundgjort før den 1. januar 2008, kan findes i den trykte udgave af Lovtidende.

Rigsombudsmandens oversættelser til grønlandsk af dansk lovgivning, der gælder for Grønland, lægges løbende på Rigsombudsmandens hjemmeside. Fra 2023 gøres oversættelserne i stedet offentligt tilgængelige på Naalakkersuisuts hjemmeside for lovgivning.

Selvstyrets lovgivning findes på www.nalunaarutit.gl.

Siden er under opdatering, hvorfor du skal være opmærksom på, at ikke alt nedenfor er opdateret. 

 

Finansiel virksomhed

LOV nr 6 af 19/05/2010 - Oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

334 af 31-03-2015 - Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven 

1676 af 16-12-2015 - Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af § 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.v. 

838 af 14-08-2012 - Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed 

684 af 28-06-2012 - Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank 

1047 af 01-09-2010 - Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om en garantifond... 

1252 af 15-12-2004 - Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed 

BEK nr 5 af 03/05/2017 - Identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA

BEK nr 13 af 30/08/2017 - Identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

260 af 14-03-2017 - Bekendtgørelse for Grønland om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.

261 af 14-03-2017 - Bekendtgørelse for Grønland om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

258 af 14-03-2017 - Bekendtgørelse for Grønland om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder 

259 af 14-03-2017 - Bekendtgørelse for Grønland om opgørelse af kvalificerede andele 

264 af 14-03-2017 - Bekendtgørelse for Grønland om opgørelse af det kombinerede kapitalbufferkrav, det maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder

265 af 14-03-2017 - Bekendtgørelse for Grønland om overgangsregler ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

262 af 14-03-2017 - Bekendtgørelse for Grønland om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov 

263 af 14-03-2017 - Bekendtgørelse for Grønland om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

257 af 14-03-2017 - Bekendtgørelse for Grønland om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder 

533 af 09-06-2012 - Bekendtgørelse om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og.. 

337 af 16-04-2012 - Bekendtgørelse om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om... 

669 af 20-06-2011 - Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stab.. 

1345 af 03-12-2010 - Bekendtgørelse for Grønland om afviklingsberedskab 

51 af 18-01-2010 - Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 2, og §§ 7 og 9 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed... 

802 af 24-08-2009 - Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse for Grønland om filialer m.v. af udenlandske forsikringsselskaber...

792 af 17-08-2009 - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet 

769 af 27-07-2009 - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning samt dækning af ... 

231 af 26-03-2009 - Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet 

228 af 26-03-2009 - Bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning samt dækning af statens udgifter til administration m.v. ved statsligt..

Realkredit

BEK nr 1386 af 29/11/2018 - Realkreditforhold i Grønland

16 af 14-01-2015 - Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland 

Garantifonde

1346 af 03-12-2010 - Bekendtgørelse for Grønland om Garantifonden for indskydere og investorer 

- Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig

Hvidvask

LOV nr 3 af 19/05/2010 - Indførelse af visse restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, medlemmer af Al Qaida-organisationen og Taliban

LOV nr 4 af 19/05/2010 - Specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

LOV nr 5 af 19/05/2010 - Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)

721 af 25-06-2010 - Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer 

1034 af 30-08-2010 - Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terror

Senest opdateret 19-01-2023