Færøerne

Rigsombudsmanden på Færøerne udgiver løbende Lovregister for Færøerne som elektronisk publikation.

Lovregisteret indeholder en oversigt over de retsforskrifter, der gælder for Færøerne, dvs. både dansk lovgivning og de færøske myndigheders lovgivning. Lovregisteret findes på Rigsombudsmanden på Færøernes hjemmeside under publikationer.

Dansk lovgivning, der gælder direkte for både Danmark og Færøerne, kan findes på Retsinformation og i Lovtidende. Dansk lovgivning, der alene gælder for Færøerne, kan findes i Lovtidende. Dansk lovgivning for Færøerne, som er kundgjort den 1. januar 2008 eller senere, kan findes elektronisk på www.lovtidende.dk. Dansk lovgivning for Færøerne, som er kundgjort før den 1. januar 2008, kan findes i den trykte udgave af Lovtidende.

Både dansk lovgivning, der gælder for Færøerne, og færøsk lovgivning kan findes elektronisk i landsstyrets officielle kundgørelsestidende, Kunngerðablaðið, hvis lovgivningen er kundgjort den 1. april 2013 eller senere. Lovgivning, der er kundgjort i Kunngerðablaðið før den 1. april 2013, kan findes i den trykte udgave af Kunngerðablaðið.

Al gældende lovgivning for Færøerne kan desuden findes i sammenskrevet form på www.logir.fo.

Færøsk lovgivning oversættes ikke til dansk, men Rigsombudsmanden på Færøerne kan kontaktes med konkrete anmodninger herom.

Siden er under opdatering, hvorfor du skal være opmærksom på, at ikke alt nedenfor er opdateret. 

Finansiel virksomhed

BEK nr 167 af 18/02/2010 - Bekendtgørelse for Færøerne om filialer af investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke har indgået aftale med Færøerne i medfør af § 30, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning

BEK nr 185 af 14/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om hvilke instrumenter og kontrakter udover dem, der er nævnt i bilag 5 til anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed, pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser med 

BEK nr 191 af 14/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke har indgået aftale med Færøerne i medfør af § 30, stk. 1, i anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed 

BEK nr 1219 af 27/10/2010 - Bekendtgørelse for Færøerne om afviklingsberedskab

BEK nr 498 af 03/05/2010 - Bekendtgørelse for Færøerne om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder

BEK nr 589 af 29/05/2018 - Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber I på Færøerne

BEK nr 1728 af 19/12/2017 - Bekendtgørelse for Færøerne om Afviklingsformuen

BEK nr 1597 af 9/11/2020 - Bekendtgørelse for Færøerne om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

BEK nr 273 af 24/03/2017 - Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer (løggildur grannskoðari) som underskrivende revisor på Færøerne for færøske kreditinstitutter

BEK nr 197 af 27/02/2017 - Bekendtgørelse for Færøerne om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav

BEK nr 1239 af 05/11/2015 - Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder

BEK nr 1235 af 05/11/2015 - Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v.

BEK nr 903 af 13/07/2015 - Bekendtgørelse for Færøerne om opgørelse af det kombinerede kapitalbufferkrav, det maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder

BEK nr 905 af 13/07/2015 - Bekendtgørelse for Færøerne om opgørelse af kvalificerede andele

BEK nr 900 af 13/07/2015 - Bekendtgørelse for Færøerne om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov

BEK nr 904 af 13/07/2015 - Bekendtgørelse for Færøerne om overgangsregler ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som sat i kraft for Færøerne ved lov nr. 648 af 18. maj 2015

BEK nr 902 af 13/07/2015 - Bekendtgørelse for Færøerne om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

BEK nr 901 af 13/07/2015 - Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder

BEK nr 906 af 13/07/2015 - Bekendtgørelse for Færøerne om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.

BEK nr 427 af 14/02/2012 - Bekendtgørelse for Færøerne om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring

BEK nr 395 af 01/05/2012 - Bekendtgørelse for Færøerne om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden

BEK nr 335 af 12/04/2012 - Bekendtgørelse for Færøerne om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder

BEK nr 258 af 21/03/2012 - Bekendtgørelse for Færøerne om store engagementer

BEK nr 958 af 14/09/2011 - Bekendtgørelse for Færøerne om revisionens gennemførelse i finansiellevirksomheder m.v. samt finansielle koncerner

BEK nr 499 af 05/05/2010 - Bekendtgørelse for Færøerne om forretningsorden for Det Finansielle Virksomhedsråd

BEK nr 500 af 05/05/2010 - Bekendtgørelse for Færøerne om forretningsorden for Fondsrådet

BEK nr 179 af 23/02/2010 - Bekendtgørelse for Færøerne om en klageansvarlig i finansielle virksomheder

BEK nr 180  af 23/02/2010 - Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter 

BEK nr 228 af 26/03/2009 - Bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning samt dækning af statens udgifter til administration m.v. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti, som ændret ved bekendtgørelse nr. 769 af 27. juli 2009

BEK nr 231 af 26/03/2009 - Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 792 af 17. august 2009

BEK nr 919 af 17/09/2008 - Bekendtgørelse for Færøerne om tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ønsker at udføre tjenesteydelser med værdipapirhandel på Færøerne

BEK nr 920 af 17/09/2008 - Bekendtgørelse for Færøerne om placering, kontrol af adskillelse og afregning af indkomne betalinger ved fælles funding

BEK nr 293 af 06/04/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v.

BEK nr 202 af 16/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler 

BEK nr 181 af 14/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om betaling af værdiansættelsesnævnets afgørelser

BEK nr 183 af 14/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet samt om klageadgang

BEK nr 184 af 14/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om digital kommunikation

BEK nr 187 af 14/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om koncerninterne transaktioner

BEK nr 188 af 14/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om forretningsorden for værdiansættelsesnævnet 

BEK nr 189 af 14/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om udstedere af elektroniske penge

BEK nr 62 af 01/05/1997 - Bekendtgørelse af frihandelsaftale af 28. august 1992 mellem Danmark, Færøerne og Norge 

BEK nr 61 af 01/05/1997 - Bekendtgørelse nr. 61 af 1. maj 1997 af frihandelsaftale af 6. august 1992 mellem Danmark/Færøerne og Island

BEK nr 522 af 31/08/1998 - Bekendtgørelse nr. 522 af 31. august 1988 om valutaforhold

BEK nr 986 af 11/09/2014 - Tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse på Færøerne 

Garantifond for indskyder

Hvidvask

Investeringsforeninger og specialforeninger

BEK nr 157 af 19/02/2014 - Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter

BEK nr 156 af 19/02/2014 - Bekendtgørelse for Færøerne om risikomærkning af investeringsprodukter

BEK nr 917 af 17/09/2008 - Bekendtgørelse for Færøerne om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

BEK nr 176 af 14/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser

BEK nr 164 af 13/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om kerneopgaver i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger, hedgeforeninger og investeringsforvaltningsselskaber

BEK nr 166 af 13/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om andre kollektive investeringsordninger 

BEK nr 168 af 13/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om investeringsforeningers fastsættelse af handelsværdien og opgørelse af den foranstående gæld i fast ejendom i Danmark og på Færøerne samt om garantier for pantebreve

BEK nr 169 af 13/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om visse udenlandske investeringsinstitutters markedsføring på Færøerne

BEK nr 1091 af 21/09/2010 - Bekendtgørelse for Færøerne om hedgeforeningers opgørelse af risici

BEK nr 180 af 23/02/2010 - Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

BEK nr 917 af 17/09/2008 - Bekendtgørelse for Færøerne om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

BEK nr 182 af 14/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger 

BEK nr 963 af 13/12/1993 - Bekendtgørelse nr. 963 af 13. december 1993 om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens takster for aktie- og anpartsselskaber, pensionskasser, sparekasser, andelskasser, investeringsforeninger, visse spare- og udlånsvirksomheder m.v. og for europæiske økonomiske firmagrupper

BEK nr 1092 af 21/09/2010 - Bekendtgørelse for Færøerne om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter

BEK nr 258 af 21/03/2012 - Bekendtgørelse for Færøerne om store engagementer

BEK nr 1432 af 14/12/2010 - Bekendtgørelse for Færøerne om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

BEK nr 201 af 16/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 

BEK nr 166 af 13/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om andre kollektive investeringsordninger

BEK nr 167 af 13/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om erhvervsudviklingsforeningers informationspligt

Værdipapirhandel

BEK nr 918 af 17/09/2008 - Bekendtgørelse for Færøerne om hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning

BEK nr 1652 af 15/12/2010 - Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler

BEK nr 1432 af 14/12/2010 - Bekendtgørelse for Færøerne om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

BEK nr 1433 af 14/12/2010 - Bekendtgørelse for Færøerne om værdipapirhandleres udførelse af ordrer

BEK nr 205 af 16/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over 2.500.000 euro

BEK nr 180 af 14/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

BEK nr 176 af 14/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser

BEK nr 178 af 14/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik

BEK nr 179 af 14/03/2006 - Bekendtgørelse for Færøerne om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret markedspraksis

Senest opdateret 19-01-2023