Praktisk information

Her kan du finde praktiske informationer og gode tips til en hurtig godkendelsesproces

Tilbudsgiver skal hurtigst muligt offentliggøre en meddelelse, når en fysisk eller juridisk person har opnået eller ønsker at opnå en kontrollerende aktiepost i et selskab, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked. Denne pligt er udtryk for et ønske om at mindske risikoen for insiderhandel. Herefter skal tilbudsgiver udarbejde og få godkendt et tilbudsdokument.

Læs her om godkendelsesprocessen, og få gode tips til en effektiv proces.

Figur. Typisk forløb for et overtagelsestilbud

Klik her for større billede.

Finanstilsynet har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelse om overtagelsestilbud.

Vejledningen indeholder oplysninger om de forskellige trin og kan findes her.

Tilbudsgiver skal hurtigst muligt, efter at tilbudspligten er indtrådt, eller efter tilbudsgiver har truffet beslutning om at fremsætte et frivilligt tilbud, sikre, at meddelelsen herom bliver offentliggjort. Senest samtidigt skal tilbudsgiver sende meddelelsen om tilbuddet til Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedsregulering. Finanstilsynet opfordrer til, at tilbudsgiver ved samme lejlighed får afstemt en tidsplan for godkendelsesprocessen. Tidsplanen vil i overvejende grad afhænge af længden af tilbudsdokumentet og af, hvor gennemarbejdet det er, når Finanstilsynet modtager det.

Finanstilsynet påbegynder ikke den egentlige godkendelsesproces, før der er offentliggjort en meddelelse om et tilbud. Finanstilsynet giver dog mulighed for, at tilbudsgiver kan sende et udkast til tilbudsdokumentet til Finanstilsynet forud for offentliggørelse af meddelelsen. Finanstilsynet foretager en screening med henblik på at identificere eventuelle problemstillinger.

Godkendelsen af et tilbudsdokument forløber ofte over fire-fem gennemgange hos Finanstilsynet. Til første gennemgang skal der afsættes fem arbejdsdage. Tidsforbruget på de øvrige gennemgange afhænger af udeståender i tilbudsdokumentet. Tidsplanen bør, udover at tage højde for Finanstilsynets sagsbehandlingstid, også tage højde for den tid, tilbudsgiver har behov for, til at ændre tilbudsdokumentet i forbindelse med Finanstilsynets eventuelle bemærkninger. Ved udarbejdelse af tidsplanen skal tilbudsgiver tage højde for fristen på fire uger i tilbudsbekendtgørelsen, jf. § 3, stk. 2 og § 4, stk. 2.

Når tilbudsdokumentet er klar til det, gennemgår Finanstilsynet dokumentet første gang og sender eventuelle bemærkninger retur til den relevante kontaktperson hos tilbudsgiver eller dennes rådgiver. Det er en hjælp, hvis tilbudsgiver oplyser, hvor de forskellige krav til tilbudsdokumentet er opfyldt, jf. § 10 i tilbudsbekendtgørelsen, via krydsreferencelisten. Den fremgår som bilag 1 til vejledningen til tilbudsbekendtgørelsen. Processen fortsætter, indtil Finanstilsynet ikke har flere bemærkninger til tilbudsdokumentet. Finanstilsynet kan godkende det endelige dokument, når tilbudsgiver har underskrevet det.

Når Finanstilsynet modtager udkast til tilbudsdokumentet, bør der alene være udeståender, som skyldes forhold, der ikke er kendt på tidspunktet for indlevering til Finanstilsynet. Tilbudsgiver bedes orientere Finanstilsynet om eventuelle udeståender ved indsendelse af udkast til dokumentet.

I forbindelse med overtagelsestilbuddet indhenter Finanstilsynet insiderlister fra målselskabet og en liste over personer med kendskab til overtagelsestilbuddet fra tilbudsgiveren. Læs nærmere om de indholdsmæssige krav og formatet for insiderlister her.

Gode tips til en effektiv godkendelsesproces

  • Tilbudsdokumentet har side- og linjetal.
  • Krydsreferencelisten er udfyldt med side- og linjetal.
  • Alle ændringer i tilbudsdokumentet er rettelsesmarkeret.
  • Spørgsmål i forbindelse med udformningen af tilbudsdokumentet er afklaret før det sendes.
  • Alle relevante bilag er medsendt.
  • Tilbudsdokumentet er gennemarbejdet og færdigt.
  • Eventuelle udeståender fremgår af følgemail.
Senest opdateret 30-10-2018