Frister

Her kan du finde mere information om fristerne i forbindelse med overtagelsestilbud

Tilbudsgiver skal i forbindelse med et overtagelsestilbud overholde en række tidsfrister, der er fastsat i bekendtgørelse om overtagelsestilbud.

Læs her om beregning af forskellige tidsfrister i bekendtgørelsen og se et konkret eksempel på et forløb af et overtagelsestilbud.

Forordningens tidsfrister

Tidsfristerne skal beregnes i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter (forordningen), jf. § 8 i lov om kapitalmarkeder. Forordningen fastsætter en række almindelige regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter.

Hvis en tidsfrist er udtrykt i timer, og fristen skal beregnes fra det øjeblik, hvor en begivenhed indtræder (som eksempelvis udløbet af et tilbud), skal den time, hvor begivenheden indtræffer, ikke medregnes. Det følger af art. 3, stk. 1, i forordningen. Det betyder, at en frist udtrykt i timer gælder fra førstkommende hele time efter begivenheden er indtrådt. For frister udtrykt i timer vil fristen udløbe ved udgangen af den sidste time. Se eksempel i tabellen nedenfor.

Samme princip gælder, når en tidsfrist er udtrykt i dage, uger, måneder eller år. Det betyder, at den dag, hvor begivenheden indtræffer, ikke medregnes i fristen. Her vil fristen løbe fra første time på næstkommende dag og udløbe ved udgangen af den sidste time på fristens sidste dag. Se eksempler i tabellen nedenfor.

Tidsfrist Indledning af tidsfrist Udløb af tidsfrist Eksempel
Timer Førstkommende time Udgangen af sidste time 18-timers-frist, der udløses kl. 12.00, gælder først fra kl. 13.00 og løber til 06.59 dagen efter.
Dage Første time på førstkommende dag Udgangen af sidste time på fristens sidste dag Tredages-frist, der udløses mandag den 10. september 2018, gælder fra tirsdag den 11. september 2018 kl. 00.01 og løber til torsdag den 13. september kl. 23.59.
Uger Første time på førstkommende dag Udgangen af sidste time på fristens sidste dag Fireugers-frist, der udløses mandag den 10. september 2018, gælder fra tirsdag den 11. september 2018 kl. 00.01 og løber til tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 23.59.

Hvis den sidste dag af en frist falder på en lørdag, en søndag eller en helligdag, vil tidsfristen udløbe ved udgangen af den følgende arbejdsdags sidste time, jf. art. 3, stk. 4. Hvis fristen f.eks. udløber juleaften, vil den officielt blive udskudt til torsdag den 27. december 2018 kl. 23.59. Dette gælder ikke, når en tidsfrist er udtrykt i timer, hvor fristen vil udløbe på den pågældende helligdag.

Definitioner

I det følgende redegøres for termer, der bruges i henholdsvis bekendtgørelsen, kapitalmarkedsloven og forordningen.

Hurtigst muligt

Betegnelsen hurtigst muligt i bekendtgørelsen betyder, at der ikke må gå et længere tidsrum end højst nødvendigt, før den pågældende handling kan foretages. Den nøjagtige længde af tidsrummet vil bero på en konkret vurdering.

Dage

Hvor der i bekendtgørelsen står dage, er der tale om kalenderdage – uanset om det er hverdage, weekenddage eller helligdage. I henhold til § 8 i lov om kapitalmarkeder sidestilles grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag med helligdage.

Hverdage/arbejdsdage

Forordningen anvender begrebet arbejdsdage. Herved forstås alle dage med undtagelse af helligdage, søndage og lørdage, jf. art. 2, stk. 2, i forordningen. Arbejdsdage i forordningen er at sidestille med hverdage i § 8 i lov om kapitalmarkeder.

Uge

Ved uge forstås en fuld kalenderuge, dvs. fra mandag til søndag, uanset om der er helligdage i den relevante uge.

Konkret eksempel

Nedenfor følger et konkret illustrativt eksempel på, hvordan tilbudsgivere skal forstå og overholde tidsfristerne i bekendtgørelse nr. 1171 af 31. oktober 2017 om overtagelsestilbud.

Eksemplet tager udgangspunkt i et pligtmæssigt tilbud.

Illustration af tidligere eksempel

Figur 1: Figuren illustrerer tidsforløbet for et pligtmæssigt overtagelsestilbud fra transaktionen, der udløser tilbudspligten, til tilbuddets afslutning. Klik her for at forstørre billedet.