Ledende medarbejderes handel i lukkeperioder

I såkaldt lukkede perioder må en ledende medarbejder ikke foretage transaktioner hos en udsteder.

Enhver udsteder har pligt til at offentliggøre en foreløbig finansiel rapport eller årsrapport i overensstemmelse med reglerne for den markedsplads, hvor udstederens aktier er optaget til handel, eller i overensstemmelse med national ret.

En ledende medarbejder må ikke handle i en periode på 30 dage før den planlagte offentliggørelse – den såkaldte lukkeperiode. Det betyder nærmere bestemt, at den ledende medarbejder i denne periode ikke må foretage transaktioner for egen eller tredjemands regning, direkte eller indirekte, som vedrører udstederens aktier, gældsinstrumenter eller derivater – eller andre finansielle instrumenter knyttet hertil. Det følger af artikel 19, stk. 11, i markedsmisbrugsforordningen. 

Uagtet lukkeperioden er der intet til hinder for at indgå bindende tilsagn om at tegne aktier eller andre instrumenter i lukkeperioden, så længe opfyldelsen af forpligtelsen ikke sker i lukkeperioden.

Undtagelse til lukkeperioden 

En udsteder kan undtagelsesvis give en ledende medarbejder tilladelse til at handle for egen regning eller for tredjemands regning i en lukket periode i to tilfælde:

  1. under særlige omstændigheder efter afgørelse fra sag til sag
  2. grundet karakteren af den involverede handel, når det drejer sig om transaktioner under eller i forbindelse med en medarbejderaktie eller opsparingsordninger eller kvalifikation eller ret til andel i aktier eller transaktionsoverskud, når der ikke ændres på den egentlige ejers ret til det pågældende værdipapir.

Dette følger af artikel 19, stk. 12, i markedsmisbrugsforordningen. 

Supplerende regler om en ledende medarbejders handel i en lukket periode og betingelserne herfor findes i artikel 7-9 i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/522.

Senest opdateret 18-08-2023