Ledende medarbejderes forpligtelser

Formålet med reglerne er at sikre åbenhed om de transaktioner, som ledende medarbejdere og disses nærtstående foretager, fordi det kan være værdifuld viden for markedsdeltagerne. Reglerne er desuden en forebyggende foranstaltning mod markedsmisbrug – særligt insiderhandel.

Underretning om transaktioner

En ledende medarbejder hos en udsteder af finansielle instrumenter, f.eks. en virksomhed, hvis aktier er optaget til handel, og den ledende medarbejders nærtstående har pligt til at underrette udstederen og Finanstilsynet, når vedkommende foretager transaktioner i finansielle instrumenter, som vedrører den pågældende udsteder. 

Det følger af artikel 19, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen.

Hvornår skal underretning ske

Underretningen skal ske straks og senest tre arbejdsdage efter transaktionen.

Pligten til at underrette udstederen og Finanstilsynet indtræder først, når den ledende medarbejder eller dennes nærtstående har foretaget transaktioner, der samlet når en kursværdi på 20.000 EUR indenfor et kalenderår. Det vil sige, at den pågældende kun skal indberette transaktioner, der foretages, efter at beløbsgrænsen på 20.000 EUR er nået. Tærskelværdien på 20.000 EUR følger af artikel 19, stk. 1, 2. afsnit, stk. 8 og 9, i markedsmisbrugsforordningen og § 1 i bekendtgørelse om tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktion. 

Hvis kompetence er videregivet ved fuldmagt

Har en ledende medarbejder givet udsteder eller andre fuldmagt til at indberette på sine vegne, ligger ansvaret for korrekt og rettidig indberetning stadig hos den ledende medarbejder. Det er f.eks. ikke en undskyldende omstændighed, at en fuldmagtstager ikke er blevet opmærksom på de indberetningspligtige transaktioner indenfor fristen. Den ledende medarbejder har pligt til at sikre indberetning indenfor fristen.

Oplysningspligt over for nærtstående

Ledende medarbejdere skal skriftligt underrette deres nærtstående om disses pligter. Det følger af artikel 19, stk. 5, i markedsmisbrugsforordningen. 

Indberetning til Finanstilsynet

Indberetningen til Finanstilsynet skal ske via Finanstilsynets indberetningssystem, OAM, i kategorien ”Ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner”. 

Du kan tilgå Finanstilsynets OAM-system her. 

For at sikre, at de indberettede oplysninger er sammenlignelige, skal du ved indberetning af transaktioner benytte det standardiserede skema.

Du finder skemaet her.

Overtrædelse af artikel 19, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen kan straffes med bøde, jf. § 249, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder.

Senest opdateret 23-08-2023