Hvad er udsteders forpligtelser?

Her kan du finde information om udsteders forpligtelser.

Udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter har en række pligter i forbindelse med ledende medarbejderes transaktioner.

Når en ledende medarbejder eller dennes nærtstående foretager en transaktion, som er indberetningspligtig, indtræder samtidig nogle pligter for udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter. 

Udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter har tre pligter, idet de:

  1. skriftligt skal underrette personer med ledelsesansvar om disses forpligtelser, jf. artikel 19, stk. 5, i markedsmisbrugsforordningen 
  2. skal udarbejde en liste over alle personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse, jf. artikel 19, stk. 5, i markedsmisbrugsforordningen
  3. når de modtager underretning fra et ledelsesmedlem eller dennes nærtstående om transaktioner, skal offentliggøre oplysningerne i en underretning om ledende medarbejderes transaktioner overfor markedet inden to arbejdsdage efter modtagelse. Offentliggørelsen skal ske via standardskemaet, som du kan læse mere om her. Underretningspligten følger af artikel 19, stk. 3, i markedsmisbrugsforordningen. 

Hvilke udstedere er omfattet 

De nævnte betingelser gælder i følgende tilfælde: 

  1. udsteder har anmodet om eller fået tilladelse til, at deres finansielle instrumenter optages til handel på et reguleret marked, eller
  2. hvis et instrument udelukkende handles på en MHF eller en OHF, have givet tilladelse til, at deres finansielle instrumenter optages til handel på en MHF eller en OHF, eller har anmodet om, at deres finansielle instrumenter optages til handel på en MHF.

Dette følger af artikel 19, stk. 4, i markedsmisbrugsforordningen. 

Hvem er udsteder og deltager på markedet for emissionskvoter

En udsteder er defineret i markedsmisbrugsforordningen som en retlig enhed underlagt privat eller offentlig ret, som udsteder eller stiller forslag om udstedelse af finansielle instrumenter. I tilfælde af aktiecertifikater, der repræsenterer finansielle instrumenter, er udstederen udsteder af det finansielle instrument. Det følger af artikel 3, stk. 1, nr.  21, i markedsmisbrugsforordningen. 

Deltagere på markedet for emissionskvoter er defineret i markedsmisbrugsforordningen som enhver person, der indgår i transaktioner, f.eks. som afgiver handelsordrer vedrørende emissionskvoter eller auktionsprodukter baseret på emissionskvoter eller andre derivater heraf, der ikke er omfattet af visse undtagelser. Det følger af artikel 3, stk. nr. 20, og artikel 17, stk. 2, andet afsnit, i markedsmisbrugsforordningen.

Udstedere har pligt til at udarbejde en liste over ledende medarbejdere. Listen skal sikre, at udstederen er opmærksom på, hvilke medarbejderes handler udstederen skal offentliggøre til markedet.

Ledende medarbejderes handler er bl.a. vigtig information for investorerne. Når investorerne får adgang til information om handlerne, er det med til at sikre markedsintegriteten. Derfor har udstedere pligt til at udarbejde en liste over ledende medarbejdere.

Listen kan desuden hjælpe udsteder med at kontrollere, om de ledende medarbejdere har fået information om, hvordan de skal forholde sig, når de handler med udsteders finansielle instrumenter. Endelig er listen et værdifuldt værktøj for Finanstilsynet til at føre tilsyn med handlen med udsteders finansielle instrumenter.

Pligten til at udarbejde listen følger af artikel 19, stk. 5, i markedsmisbrugsforordningen.

Formkrav til listen

Der er ingen formkrav til listen. Der er dog krav om, at den bør indeholde oplysninger, som kan identificere personerne, deres rolle i forhold til udsteder og tidspunktet for, hvornår de blev omfattet af pligterne for ledende medarbejdere og disses nærtstående. 

Hvem skal fremgå af listen?

Både ledende medarbejdere og disses nærtstående skal fremgå af listen, da reglerne for indberetning i artikel 19 omhandler begge grupper. 

En nærtstående person kan både være en fysisk person, som f.eks. en ægtefælle, eller en juridisk person, som f.eks. et selskab, som den ledende medarbejder kontrollerer.

Se eksempel på liste

Hvornår skal den ledende medarbejder fremgå af listen?

Den ledende medarbejder skal fremgå af listen fra det tidspunkt, hvor medarbejderen får ledelsesansvar, og indtil ledelsesansvaret ophører. Nærtstående til den ledende medarbejder skal fremgå af listen i samme periode. Der kan dog være undtagelser i de tilfælde, hvor den ledende medarbejders familiesituation eller forretningsmæssige forhold ændrer sig.

Underretning af ledende medarbejdere om deres pligter

Udstedere skal også skriftligt underrette ledende medarbejdere om deres pligter i henhold til artikel 19 i markedsmisbrugsforordningen. 

Det eneste formkrav til underretningen er, at den skal være skriftlig. På den måde fungerer den også som dokumentation for underretningen. 

Udstedere skal offentliggøre ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner til markedet for at sikre markedet adgang til oplysningerne.

Offentliggørelse skal derfor ske på en måde, som muliggør hurtig adgang til oplysningerne. Samtidig skal offentliggørelsen sikre, at oplysningerne formidles så bredt som muligt. 

Hvad skal udsteder gøre i praksis?

Når udstederen har modtaget en meddelelse fra en ledende medarbejder eller dennes nærtstående om en transaktion, skal udstederen offentliggøre oplysningen til markedet inden to arbejdsdage. Det følger af artikel 19, stk. 3, i markedsmisbrugsforordningen. 

Forløb ved indberetnings- og offentliggørelsespligten:

Illustration af forløb ved indberetnings- og offentliggørelsespligten

Brug standardskemaet til indberetning og offentliggørelse af transaktioner

Standardskemaet for ledende medarbejderes transaktioner skal benyttes ved indberetning til Finanstilsynet og offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner.

Standardskemaet findes på Finanstilsynets hjemmeside her.

Senest opdateret 23-03-2023