Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2009

31-12-2009

 

Selskab Dato Beskrivelse Link
Alka Liv II A/S 31.12.2009 Bonusrente for 2009 pdf
Alm. Brand Liv og Pension 08.01.2009 Justering af bonusregler for 2009 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  25.02.2009 Realiseret risikoforretning for 2008 pdf
  25.02.2009 Opskrivningssats for ikke konverterede aktuelle renter- og rateforsikringer på L66 4,5% - beregningsgrundlaget pdf
  17.03.2009 Ændring af regulativ for beregning af tilbagekøbsværdi og præmiefri forsikring pdf
  22.09.2009 Ændring i principperne for opgørelse af RBNS pdf
  15.12.2009 Bonussatser gældende pr. 1 januar 2010 pdf
  15.12.2009 Satser gældende pr. 1. januar 2010 i regulativ for beregning af tilbagekøbsværdi og præmiefri forsikring samt jobskifteaftalen pdf
  15.12.2009 Risikoforrentning for 2010 pdf
  18.12.2009 Bonussatser for 2010 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  31.12.2009 Beregningsgrundlag for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
A.P. Pension Livsforsikringsaktieselskab 17.04.2009 Satser, gebyrer og maksimale grænser i bonusregulativet af 1994 pdf
  17.04.2009 Satser, gebyrer og maksimale grænser i bonusregulativet af 1994 pdf
  08.06.2009 Risikoforretning for 2008 pdf
  21.08.2009 Livrentegrundlag AP09Unisex pdf
  09.12.2009 Risikoforrentning for året 2010 pdf
  09.12.2009 Gebyrer og satser i bonusregulativet for rammeaftale pdf
  11.12.2009 Satser, gebyrer og amaksimale grænser i bonusregulativet af 1994 pdf
  15.12.2009 Bonus vedrørende indbetalte præmier og indskud før 1. januar 1954 pdf
  15.12.2009 Opskrivningssatsen D i Bonusregulativ af 1975 pdf
  18.12.2009 Depotrente fra 1. januar 2010 pdf
  18.12.2009 Nedsættelse af bonustillæg pdf
  18.12.2009 Satser og gebyrer for gruppeliv pdf
  30.12.2009 Ændring af dækningsomfang for visse kritiske sygdomme tegnet under gruppeliv pdf
  30.12.2009 Omkostningssatser og gebyrer til AP Netlink, 2010 pdf
Danica Liv III 13.01.2009 Omkostningsparametre til opgørelse af hensættelse til markedsværdi pdf
  13.01.2009 Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelse til markedsværdi pdf
  13.01.2009 diskontorente til opgørelse af hensættelse til markedsværdi pdf
Danica Pension 05.01.2009 Justering af bonusregler og bonussatser for 2009 pdf
  13.01.2009 Diskonteringsrente til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  13.01.2009 Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelse til markedsværdi pdf
  28.01.2009 Indregning af genkøbssandsynlighed ved anvendelse af bonuspotentiale på fripoliceydelse pdf
  28.01.2009 Anvendelse af bonuspotentiale på fripoliceydelser pdf
  28.01.2009 Opgørelse af hensættelser til aktuelle invaliderenter og præmiefritagelser pdf
  05.02.2009 Realiseret risikoforretning for egenkapitalen for Danica Pension i 2008 pdf
  06.04.2009 Livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  07.04.2009 Anvendelse af bonuspotentiale på fripoliceydelse pdf
  30.09.2009 Kontorenter pdf
  21.12.2009 Overskudspolitik 2010 pdf
  22.12.2009 Omkostningssatser pdf
Danica Pension I 13.01.2009 Døselighedsparameter til opgørelse af hensættelse til markedsværdi pdf
  13.01.2009 Omkostningsparametre til opgørelse af hensættelse til markedsværdi pdf
  13.01.2009 Diskontorente til opgørelse af hensættelse til markedsværdi pdf
  28.01.2009 Opgørelse af hensættelser til aktuelle invaliderenter og præmiefritagelser til markedsværdi pdf
  28.04.2009 Betaling for garanti i Danica Link pdf
  10.08.2009 Betaling for garanti i Danica Pension I pdf
  30.09.2009 Kontorente pdf
  22.12.2009 Omkostningssatser pdf
Danske civil og akademiingeniørers Pensionskasse 30.06.2009 Nytegningsgrundlaget DIP09 pdf
FunktionærPension 01.04.2009 Rettelse til anmeldelse "omvalgsbonus for perioden 1. august 2007 - 30. oktober 2008" af 10. december 2008 pdf
  07.04.2009 Realiseret risikoforretning i 2008 pdf
  03.07.2009 Genforsikringsprogram 1. juli 2009 pdf
  06.08.2009        Helbredsoplysninger     pdf
  18.12.2009 Bonussatser 2010 i gennemsnitsrenteproduktet pdf
  18.12.2009 Forrentning af egenkapital og særlige bonushensættelser 2010 pdf
  18.12.2009 Omkostningssatser for 2010 i markedsrenteproduktet pdf
Industriens Pension 12.01.2009 Nye satser og parametre vedr. livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  17.03.2009 Realiserede risikoforretning for 2008 pdf
  30.06.2009 Ændring for gruppeliv vedrørende  "Præmiegrundlag startdato 1. januar 2003" pdf
  30.06.2009 Ændring af anmeldelse om overskudsdisponering for 2009 pdf
  30.06.2009 Ændring af teknisk grundlag, som er gældende for aftalte bidrag før 1. juli 1999 pdf
  30.06.2009 Ændring af teknisk grundlag med startdato 1. juli 1999 pdf
  30.06.2009 Rettelse til ændring af teknisk grundlag, som er gældende for aftalte bidrag før 1. juli 1999 pdf
  30.06.2009 Rettelse til ændring af teknisk grundlag med startdato 1. juli 1999 pdf
  20.11.2009 Regulativ for særlig bonushensættelse gældende pr. 1. januar 2009 pdf
  22.12.2009 Kursværn for pensionsopsparing overdraget fra PNN PENSION henholdsvis PHI pension pdf
  22.12.2009 Overskudsdisponering for 2010 pdf
  22.12.2009 Satser for 2010 vedrørende gruppeliv pdf
  22.12.2009 Ændring af teknisk grundlag for gruppeliv pr. 1. januar 2010 pdf
  22.12.2009 2. ordens satser pr. 1. januar 2010 pdf
Juristernes- og Økonomernes pensionskasse 19.06.2009     Bonussatser for 2008 pdf
LetPension 07.05.2009 4 nye grundformer i tillæg samt rettelser af satsbilaget pdf
  27.10.2009 Overskudsregulativ, betinget grundlag og ændringer i satsbilag pdf
Lærernes Pension 06.02.2009 Hensættelser til markedsværdi. Ny metode for fastlæggelse af IBNS hensættelsen samt præcisering af formulering vedrørende dødelighed for invalide pdf
  25.03.2009 Realiseret risikoforrentning for 2008 pdf
  17.04.2009 Individualisering af særlige bonushensættelser pdf
  21.12.2009 Markedsværdiparametre pdf
  21.12.2009 Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat pdf
  21.12.2009 2.ordens satser samt individualisering af PAL gældende pr. 1. januar 2010 pdf
Nordea Liv & Pension 16.02.2009 Realiseret risikoforrentning for 2008 pdf
  25.03.2009 Ændret rente for investeringsfonden "Nordea Link, kontant" pdf
  12.06.2009 Udvidelse af det tekniske grundlag som følge af den planlagte fusion af selskabet med Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab III A/S pdf
  12.06.2009 Udvidelse af teknisk grundlag som følge af den planlagte fusion af selskabet med Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab I A/S pdf
  02.09.2009 Bonusrenter m.v., gældende fra 1. oktober 2009 pdf
  28.10.2009 Anmeldelse af ændrede helbredsregler pdf
  07.12.2009 Ændring af selskabets beregningsgrundlag, herunder nye grundformer pdf
  09.12.2009 Ændring af selskabets regler for fastsættelse af erfaringsbaseret modifikation af 2. ordens intensiteterne ved død, invaliditet og kritisk sygdom for ordninger omfattet af særlig risikoregnskab pdf
  09.12.2009 Ændring af selskabets regler for særligt risikoregnskab pdf
  11.12.2009 Ændringer til selskabets beregningsgrundlag NL2002 for forsikringsklasse III gældende pr. 7. december 2009 pdf
  17.12.2009 Egenkapitalens forventede andel af de realiserede resultat for 2010 pdf
  17.12.2009 Bonussatser for 2010 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  18.12.2009 Bonussatser for 2010 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I pdf
  18.21.2009 Satser for 2010 i tilknytning til beregningsgrundlagene for unit-linked forsikringer (NL2002, TI87, TIU98 og TG87) pdf
Nordea Liv & Pension A 18.02.2009 Realiseret risikoforretning for 2008 pdf
Nordea Liv & Pension 05.01.2009 Justering af bonusregler og bonussatser for 2009 pdf
Nykredit Livsforsikring A/S 23.09.2009 Anmeldelse af teknisk grundlag i forbindelse med ansøgning om tilladelse til forsikringsklasse III pdf
  23.09.2009 Anmeldelse af teknisk grundlag i forbindelse med ansøgning om tilladelse til forsikringsklasse III pdf
PenSam Liv 16.01.2009 Omkostningssatser på markedsværdigrundlag pdf
  21.12.2009 Afskaffelse af skåne-/flekshensættelse pdf
  22.12.2009 Bonussatser for året 2009, delbonussatser samt omregningsrente for året 2010 pdf
  22.12.2009 Opretholdt dækning pr. 19.12.2009 pdf
  22.12.2009 Ændret egenkapitalforretningsregler pdf
  23.12.2009 Bonusfinansierede andele af tarifpræmien samt diverse satser for gruppeforsikringer i 2010 pdf
  23.12.2009 Omkostningssatser på markedsværdigrundlaget pdf
  30.12.2009 Dødeligheds- og invalideparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
PensionDanmark Pensionforsikringsaktieselskab 14.01.2009 Kontorente for 2008 og foreløbige kontorente for 2009 pdf
  27.01.2009 Bonussatser for forsikringer på grundlaget P66 4,25%, forsikringsklasse I pdf
  27.01.2009 Bonusregulativ for forsikringer på P66 4,25%, forsikringsklasse pdf
  27.01.2009 Bonusregulativ for forsikringer på P66 4,25%, forsikringsklasse I pdf
  27.02.2009 Principper for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  27.02.2009 Satser til beregning af markedsværdihensættelser pdf
  26.03.2009 Realiseret risikoforretning for 2008 pdf
  20.05.2009 Bonusregulativ for gruppeliv efter omlægning pdf
  20.05.2009 Bonussatser i forbindelse med omlægning for forsikringsklasse I pdf
  20.05.2009 Gruppelivsgrundlag efter omlægning pdf
  20.05.2009 Satser efter overgang for gruppeliv pdf
  20.05.2009 Satser efter omlægning af opsparing for forsikringsklasse I pdf
  20.05.2009 Bonusregulativ for forsikringer under kontribution undtagen forsikringer tegnet på P66 4,25%, forsikringsklasse I pdf
  20.05.2009 Satser efter omlægning for forsikringsklasse III pdf
  20.05.2009 Anmeldelse af teknisk grundlag for forsikringsklasse I efter omlægning pdf
  20.05.2009 Overskudspolitik i forbindelse med omlægning pdf
  20.05.2009 Forsikringsklasse III efter omlægning pdf
  10.06.2009 Omkastningstræk på overførsler fk III pdf
  10.06.2009 Omkostningstræk på overførsler fk I pdf
  01.09.2009 Overskudspolitik pdf
  01.09.2009 Ændring af bonusregulativ pdf
  01.09.2009 Bonussatser pdf
  01.09.2009 Tilføjelse til bonusregulativ for gruppeliv pdf
  01.09.2009 Satser til forsikringsklasse III pdf
  01.09.2009 Opfølgning på udlodning af Særlige Bonushensættelser pdf
  30.09.2009 Betaling af Hurtig Diagnose pdf
  30.09.2009 Ændring i gruppelivsgrundlag som følge af indførelse af produktet Hurtig Dianose pdf
  30.09.2009 Ændring i bonusregulativ for gruppeliv pdf
  16.12.2009 Satser for forsikringsklasse I pdf
  16.12.2009 Bonussatser for 2009 og 2010 for forsikringsklasse I pdf
  16.12.2009 Bonusregulativ for forsikringsklasse I pdf
  16.12.2009 Bonussatser for APK og PfC pdf
  16.12.2009 Overskudspolitik pdf
  16.12.2009 Markedsværdigrundlag pdf
  16.12.2009 Bonusregulativ for forsikringer på P66 4,25%, forsikringsklasse I pdf
  22.12.2009 Teknisk grundlag for forsikringsklasse III pdf
  22.12.2009 Satser til forsikringsklasse III for 2010 pdf
  22.12.2009 Satser vedrørende markedsværdigrundlaget pdf
  22.12.2009 Satser for gruppeliv     pdf
PFA Pension 26.02.2009 Ændring af antagelsesregler for antagelsesgruppe E pdf
  17.03.2009 Realiseret driftherretillæg for PFA Pension i 2008 pdf
  15.05.2009 Ændring af beregning af risikobeløbet for forsikrede med særlig stor risiko (superrisiko) pdf
  15.05.2009 Ændring af beregning af risikobeløbet for forsikrede med særlig stor risiko (superrisiko) pdf
  01.06.2009 Teknisk grundlag for PFA Plus pdf
  30.06.2009 Fastholdelse af beregnet solidarisk præmie pdf
  30.06.2009 Fastholdelse af beregnet solidarisk præmie pdf
  10.07.2009 Ændring af mulighed for omkostningsregnskab til store firmaer pdf
  08.10.2009 Teknisk grundlag for PFA Plus pdf
  02.12.2009 Nyt beregningsgrundlag for livrenter pdf
  18.12.2009 Nyt forsikringspriser fra 1. januar 2010 pdf
  18.12.2009 Omkostningssatser for 2010 pdf
  18.12.2009 Justering af dødelighed til hensættelsesformål pdf
  18.12.2009 Nyt driftsherretillæg for PFA Pension pdf
  21.12.2009 Ændring af parameter til model for erfaringsbaseret priskorrektion af solidariske dækninger pdf
  21.12.2009 Ændring af parameter til model for erfaringsbaseret priskorrektion af solidariske dækninger pdf
PFA Soraarneq 13.03.2009 Realiseret driftherretillæg i 2008 pdf
  15.05.2009 Ændring af beregning af risikobeløbet for forsikrede med særlig stor risiko (superrisiko) pdf
  02.12.2009 Nyt beregningsgrundlag for livrenter pdf
  21.12.2009 Driftherretillæg pdf
  21.12.2009 Driftherretillæg pdf
  21.12.2009 Justering af dødelighed til hensættelsesformål pdf
  21.12.2009 Justering af dødelighed til hensættelsesformål pdf
  21.12.2009 Nye forsikringspriser fra 1. januar 2010 pdf
  21.12.2009 Nye forsikringspriser fra 1. januar 2010 pdf
  21.12.2009 Omkostningssatser for 2010 pdf
  21.12.2009 Omkostningssatser for 2010 pdf
  21.12.2009 Driftherretillæg pdf
PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S 12.03.2009 Kontorente for 2. kvartal 2009 for "MERE I RENTE Pension" pdf
  30.03.2009 Realiseret risikoforretning i 2008 pdf
  16.06.2009 Kontorente for 3. kvartal 2009 for "MERE-IRENTE pension" pdf
  16.09.2009 Kontorente for 4. kvartal 2009 for "MERE-I-RENTE Pension" pdf
  21.12.2009 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  21.12.2009 Regler for forrentning af egenkapital pdf
  21.12.2009 Satser for Bonusregulativ pdf
PMF Pension forsikringsaktieselskab 22.12.2009 Bonusfaktorer for året 2010 pdf
  22.12.2009 Ændring i bruttogrundlag vedrørende administrationsreserve og regulering af visse satser pdf
  22.12.2009 Regler for bonusberegning med teknisk bilag a og teknisk bilag b pdf
  23.12.2009 Dødeligheds- og invalideparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  23.12.2009 Ændring af livsforsikringshensættelser til markedsværdi samt nye omkostningssatser pdf
SamPension KP Livsforsikring A/S 18.12.2009 Indførelse af individuel PALskat i bonusregulativer pdf
  18.12.2009 Afsnit 4.3.1. i koncessionen, Tilbagekøbsværdien pdf
  18.12.2009 Bonussatser og andre satser pr. 1. januar 2010 i henhold til Forenede Gruppelivs Bonusregulativ pdf
  18.12.2009 Markedsværdigrundlag pdf
  18.12.2009 Omregning af forsikringsdele baseret på T98_UG_4,25 %, til T98_UG_2,5095 % efter ækvivalensprincippet, pr. 1.1.2010 pdf
  18.12.2009 Regler for fordeling af realiseret resultat pdf
  18.12.2009 Bonusfaktorer og andre satser pr. 1. januar 2010 i henhold til 'Regulativ for beregning af bonus og tilskrivning af markedsafkast' samt bonussatser pr. 1. januar 2010 i henhold til bonusregulativerne for tjenestemandsforsikringer pdf
  18.12.2009 Ændring af seneste udløbsalder for præmiebetalingsrente pdf
SEB Pensionsforsikring A/S 05.01.2009 Justering af bonusregler og bonussatser for 2009 pdf
  21.01.2009 Satser til hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser pdf
  12.03.2009 Anmeldelse af teknisk grundlag mv, samt satser pdf
  01.04.2009 Realiseret risikoforretning for 2008 pdf
  12.05.2009 Regelsæt for særlig risikobonus fra 1. maj 2009 pdf
  15.05.2009 Anmeldelse af teknisk grundlag m.v. samt satser pdf
  15.05.2009 Satser for Tidspension pdf
  30.06.2009 Teknisk grundlag for Tidspension i SEB Pensionsforsikring pdf
  16.07.2009 Teknisk grundlag m.v. samt satser pdf
  16.07.2009 Ændring af teknisk grundlag m.v. samt satser for Tidspension pdf
  01.09.2009 Genkøbsregler for SEB Pensionsforsikring pdf
  20.10.2009 Hensættelsesgrundlag for opgørelse af markedsværdihensættelser pdf
  28.10.2009 Teknisk grundlag m.v. samt satser for Tidspension pdf
  28.10.2009 Teknisk grundlag m.v. samt satser pdf
  05.11.2009 Teknisk grundlag m.v. pdf
  20.11.2009 Kontogrundlag pdf
  23.12.2009 Hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser for delbestanden SEB Pension III pdf
  23.12.2009 Principperne for selskabets interne og eksterne genforsikring pdf
  23.12.2009 Ændring af teknisk grundlag mv., samt satser for Tidspension pdf
  23.12.2009 Satser til hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser pdf
  23.12.2009 Teknisk grundlag m.v. samt satser pdf
  23.12.2009 Regler for egenkapitalens andel af det realiserede resultat for de bestande af forsikringer i SEB Pensionsforsikring A/S, der er omfattet af bekendtgørelse om kontribution § 1 pdf
SEB Link Forsikringsaktieselskab 12.05.2009 Regelsæt for særlig risikobonus fra 1. maj 2009 pdf
  16.07.2009 Teknisk grundlag samt satser pdf
  28.10.2009 Teknisk grundlag m.v. samt satser pdf
  23.12.2009 Principper for genforsikring pdf
  23.12.2009 Teknisk grundlag mv., samt satser for 2010 pdf
SEB Liv III Forsikringsselskabet A/S 23.12.2009 Hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser pdf
SHB Liv Forsikringsaktieselskab 23.01.2009 Styktillæg, gebyrer samt omkost-
ningssatser for forsikringer tegnet
i Danmark
pdf
  23.01.09 Styktillæg og gebyrer samt om-
kostningssatser for forsikringer
regnet i Finland
pdf
  23.01.09 Styktillæg og gebyrer, omkost-
ningssatser samt administrations-
afgift for forsikringer tegnet i filia-
len i Norge
pdf
  07.12.2009 Styktillæg og gebyrer samt omkostningssatser for forsikring tegnet i Danmark pdf
  07.12.2009 Styktillæg og gebyrer samt omkostningssatser for forsikringer tegnet i Finland pdf
  07.12.2009 Styktillæg og gebyrer, omkostningssatser samt administrationsafgift for forsikringer tegner i filialen i Norge pdf
Skandia Livsforsikring A/S 20.04.2009 Realiseret risikoforretning for egenkapitalen for 2008 pdf
  02.06.2009 Forventet risikoforretning for året 2009 pdf
  28.05.2009 Anmeldelse af sats for kursværn på mindre ordninger pdf
  29.10.2009 Sats for kursværn på mindre ordninger pdf
  30.10.2009 Sats for minimumstørrelsen af nettoreserven på forsikringer omskrevet til fripolice pdf
  22.12.2009 Kontorente og satser mv. pdf
  22.12.2009 Nye regler for afgivelse af helbredsoplysninger pdf
  28.12.2009 Kontorente og satser mv. pdf
  29.12.2009 Betaling for ydelsesgaranti samt ændrede regler for risikoforrentning pdf
Skandia Livsforsikring A A/S 20.04.2009 Realiseret risikoforretning for egenkapitalen for 2008 pdf
  02.06.2009 Forventet risikoforretning for året 2009 pdf
  30.10.2009 Sats for minimumstørrelsen af ydelsen på forsikringer omskrevet til fripolice pdf
  23.12.2009 Betaling for ydelsesgaranti samt ændrede regler for risikoforrentning pdf
Skandia Link Livsforsikring A/S 30.10.2009 Sats for minimumstørrelsen af depot pdf
  22.12.2009 Bonussatser for 2010 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  22.12.2009 Nye regler for afgivelse af helbredsoplysninger pdf
  22.12.2009 Satser mv. pdf
Slagteriernes Gruppeliv     09.12.2009 Bonusregulativ for 2010 pdf
Topdanmark Livsforsikring A/S 06.04.2009 Bonussatser for 2009 pdf
  07.05.2009 Satser til bryg for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 5. maj 2009 pdf
  11.08.2009 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 30. juli pdf
  08.09.2009 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 4. september 2009 pdf
  30.12.2009 Egenkapitalens andel af det realiserede resultat pdf
  30.12.2009 Bonussatser for 2010 pdf
  30.12.2009 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 1. januar 2010 pdf
  30.12.2009 Bonussatser for 2010 pdf
  30.12.2009 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 1. januar 2010 pdf
Topdanmark Livsforsikring V A/S 09.03.2009 Realiseret risikoforretning for 2008 pdf
  09.03.2009 Realiseret risikoforretning for 2008 pdf
  06.04.2009 Bonussatser for 2009 pdf
  30.12.2009 Egenkapitalens andel af det realiserede resultat pdf
  30.12.2009 Bonussatser for 2010 pdf
  30.12.2009 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning i 2010 pdf
  30.12.2009 Bonussatser for 2010 pdf
  30.12.2009 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning 2010 pdf
       
 

Senest opdateret 31-12-2009