Påbud om registrering af korrekt restgæld hos kunder omfattet af Danske Banks gældsinddrivelsessag

27-04-2022

Finanstilsynet har den 25. april 2022 givet Danske Bank fire nye påbud i sagen om Danske Banks gældsinddrivelse.

Finanstilsynet påbyder bl.a. Danske Bank at sikre, at kunder, som ikke længere har restgæld til banken, får indberettet korrekte data om deres gældsforhold til Skatteforvaltningen. Derudover skal banken oplyse de øvrige kunder, som forventes at skulle have nedskrevet deres restgæld,  om at de forventeligt får indberettet en forkert gæld til Skatteforvaltningen. Disse påbud er en opfølgning på et kritikpunkt i de uvildige undersøgeres første delrapport af 31. oktober 2021. Banken bliver ligeledes påbudt at træffe foranstaltninger så de kunder, som forventeligt skal have nedskrevet deres restgæld, inden for rimelig tid kan få et estimat over deres restgæld, hvis de retter henvendelse til banken.

Endeligt påbyder Finanstilsynet banken at tydeliggøre informationen på bankens hjemmeside om status for arbejdet med hovedårsag 1-4, da Finanstilsynet vurderer, at den tilgængelige information ikke giver et tiltrækkelig klart og fuldt ud dækkende billede af bankens oprydning i forhold til hovedårsag 1-4, idet det ikke tydeligt fremgår, at banken har kun har genberegnet restgælden for de kunder, som forventes at skulle have kompensation og dermed ikke i samtlige sager. 

Påbuddene er bl.a. foranlediget af de uvildige undersøgeres afrapportering i 1. del rapport. 

Læs hele afgørelsen

Opdatering d. 29. april 2022

Finanstilsynets direktør Jesper Berg har orienteret Folketingets Erhvervsudvalg om status på Danske Banks gældsinddrivelsessag.

Sagen har i flere omgange vist sig at være mere kompliceret end først antaget, hvorfor den trækker ud.

Hovedbudskaberne til Erhvervsudvalget var:

 • Det er stærkt kritisabelt, at der er sket så graverende fejl i bankens gældsinddrivelse
 • Finanstilsynets fokus er på genopretning for berørte kunder og at banken sikrer korrekt gældsopkrævning for fremtiden.
 • Fejlene er opdelt i fire hovedårsager og foreløbigt 39 yderligere problemstillinger. Det forventes, at der kan komme yderligere problemstillinger.
 • Sagens kompleksitet betyder, at banken aktuelt operer med en tidsplan, der strækker sig ind i 2025 inden problemerne er løst.
 • Finanstilsynet har taget en række tilsynsmæssige værktøjer i brug:
  • September 2020: Banken fik påbud om at standse den uretmæssige gældsinddrivelse og orientere kunderne om fejlene.
  • November 2020: Påbud om uvildig undersøgelse.
  • December 2021: Påbud om forlængelse af uvildig undersøgelse.
  • April 2022: Fire nye påbud, hvor banken skal sikre, at banken indberetter korrekte data til skattemyndighederne, sikre at kunder inden for rimelig tid kan få et estimat over deres restgæld og tydeliggøre bankens kommunikation om status med gældsinddrivelsessagens hovedårsager.
 • Banken har hidtil haft fokus på:
  • Kompensere berørte kunder
  • Standse fejlagtig overopkrævning
  • Implementeret kundevenlige løsninger og kompensation
 • De uvildige undersøgeres første delrapport kom 31. oktober 2021.Hovedkonklusionerne er:
  • Dårlige beslutninger har givet en kæmpe udfordring.
  • Bankens organisering og tilgang til arbejdet er generelt tilfredsstillende, med enkelte undtagelser.
 • De uvildige undersøgeres anden delrapport ventes i maj 2022.
 • Finanstilsynet har kontinuerligt stort fokus på, at banken har fremdrift i oprydningen af gældsinddrivelsessagen.

Læs yderligere om gældsinddrivelsessagen:

6. december 2021: Påbud om forlængelse og udvidelse af den uvildige undersøgelse af Danske Bank A/S’ gældsinddrivelse

3. november 2021: Kommentar til delrapport om Danske Banks gældsinddrivelsessag

4. oktober 2021: Kommentar til Danske Banks udmelding om udvikling i gældsinddrivelsessagen

13. juli 2021: Offentliggørelse i forlængelse af påbuddet om at gennemføre en uvildig undersøgelsen af gældsinddrivelsessagen

21. januar 2021: Finanstilsynet har undersøgt gældsinddrivelsen i SIFI’erne

26. november 2020: Finanstilsynet påbyder en uvildig undersøgelse af Danske Banks gældsinddrivelse

26. november 2020: Påbud om uvildig undersøgelse af Danske Bank A/S

1. oktober 2020: Kommentar vedr. Danske Banks gældsinddrivelsessystem

21. september 2020: Dansk Bank får kritik for fejl i gældsinddrivelsen

16. september 2020: Spørgsmål om gældsinddrivelsessystemer til SIFI’er

1. september 2020: Anmodning om redegørelse om Danske Banks gældsinddrivelsessystem

Senest opdateret 29-04-2022