Redegørelse om inspektion i Amagerbanken A/S

29-06-2010

 

1. Indledning


Finanstilsynet var i april/maj 2010 på inspektion i Amagerbanken A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af udvalgte områder i pengeinstituttet. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet:
  • Et udvalg af bankens største og mest risikofyldte engagementer
  • Solvensbehovet

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet.

2. Sammenfatning og risikovurdering


På inspektionen gennemgik Finanstilsynet 53 udvalgte udlånsengagementer blandt bankens største engagementer.

På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets vurdering, at bankens solvensbehovsopgørelse metodemæssigt afspejler Erhvervsankenævnets kendelse af 29. oktober 2009 samt Finanstilsynets vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter af 18. januar 2010.

Finanstilsynet fandt dog, baseret på gennemgangen af de store engagementer, at bankens solvensbehov skulle øges. Den forhøjelse, som banken har offentliggjort i selskabsmeddelelse af 25. maj 2010 til 13,4 pct., adresserer efter Finanstilsynets vurdering de yderligere risici, som blev identificeret ved inspektionen. Amagerbanken A/S har pr. 31. marts 2010 opgjort den faktiske solvens til 17,1 pct.

Det er i solvensbehovet taget højde for, at bankens nedskrivninger vurderes at ligge i den lave ende af det acceptable indenfor regnskabsreglerne, og banken forventes at skulle øge nedskrivningerne på visse engagementer. En stigning i renten vil alt andet lige betyde en stigning i de individuelle nedskrivninger. Bankens valg af metode til beregning af individuelle nedskrivninger for boligejendomme er således meget langsigtet i forhold til øvrige pengeinstitutter. Tidshorisonten medfører, at bankens individuelle nedskrivninger er følsomme overfor ændringer i blandt andet renten.

Bankens relativt høje solvensbehov skal ses i lyset af, at:
  • Ejendomsmarkedet fortsat er stillestående og kun få ejendomsengagementer er blevet nedbragt siden seneste inspektion.
  • Der er sket en vis forværring af visse af bankens engagementer siden seneste inspektion.
  • Ejendomsengagementer med negativ likviditet vokser som følge af, at banken bevilger forøgelser frem for at lade kunderne gå konkurs.
  • Banken er fortsat meget afventende i forhold til at realisere nødlidende engagementer. Det vil konkret sige at sælge de aktier og virksomhedsobligationer, der er stillet som sikkerhed.
  • Bankens kreditrisici stiger, hvis renten stiger.

Bankens organisation er - som også oplyst i Bankens prospekt i forbindelse med kapitalrejsning i december 2009 - sårbar som følge af personafhængighed og personsammenfald. Konkret er Finanstilsynet enig i Bankens vurdering, at der skal ske en styrkelse af direktionen samt, at den daglige ledelse af erhvervsafdelingen ikke bør varetages af direktionen.

 

Senest opdateret 29-06-2010