Påtale - Skjern Bank

14-01-2010

Finanstilsynets beslutning af 14. januar 2010Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, § 4 -

Skjern Bank
Banktorvet 3
6900 Skjern
Att.: Direktionen


Finanstilsynets påtale for vildledende markedsføringPåtale
Finanstilsynet påtaler på baggrund af nedenstående, at Skjern Bank A/S (herefter Skjern Bank) har markedsført sit produkt kapitalbeviser - ansvarlig lånekapital i strid med § 4 i bekendtgørelse nr. 965 af 30. september 2009 om god skik for finansielle virksomheder ved at have benyttet en misvisende sammenligning af kapitalbeviser og indlån.

Da Skjern Bank har lukket for tegning af kapitalbeviser den 8. december 2009, og produktet derfor ikke længere udbydes til kunder, agter Finanstilsynet dog ikke at foretage sig yderligere i sagen.

Baggrund
Finanstilsynet har modtaget Skjern Banks redegørelser af 2. december og 22. december 2009 vedrørende bankens håndtering af rådgivning i forbindelse med salg af kapitalbeviser.

Skjern Bank har i perioden 23. november - 8. december 2009 udbudt kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital med 8 % i rente p.a., udgørende et samlet beløb på 100 mio. kr. Den ansvarlige lånekapital sælges med en minimumstegning på 10.000 kr.

Skjern Bank oplyser i redegørelsen, at der i rådgivningen såvel som i markedsføringen lægges vægt på at oplyse om de implicerede risici, herunder at ansvarlig lånekapital ikke er dækket af indskydergarantiordningen samt at rådgivningen tager udgangspunkt i kundens risikoprofil, formue og indtægtsforhold, som banken indhenter på kunder, der tegner ansvarlig lånekapital. Samtidig oplyser banken, at det i samråd med kunden vurderes, om de risici der er forbundet med produktet er foreneligt med risikoprofilen, formue- og indtægtsforhold.

Skjern Bank oplyser endvidere, at produktet ansvarlig lånekapital er blevet tilbudt alle kundegrupper samt at rådgivning om produktet er blevet ydet til alle, der har efterspurgt det.

Ifølge banken findes tegningsblanketten alene i det udarbejdede prospekt, hvilket er for at sikre, at de personer der tegner kapitalbeviser uden forudgående henvendelse, kan træffe investeringsbeslutningen på baggrund af informationerne indeholdt i prospektet.

Skjern Bank har afdækket formue- og indtægtsforhold samt risikoprofiler for samtlige af de kunder, der har købt kapitalbeviser. Ligesom kunderne efter bankens oplysninger har fået grundig redegørelse for risikofaktorer i forbindelse med at de har læst prospektet.

Skjern Bank har vedlagt brochuren ”Udbud af børsnoteret ansvarlig lånekapital” samt prospekt.

Brochuren indeholder oplysninger om bl.a. baggrunden for udstedelsen, oplysning om bankens aftale om at modtage statsligt kapitalindskud gennem Bankpakke II, oplysning om risikofaktorer, ”det med småt” samt en henvisning til prospektet.

Brochuren indeholder en tabel med overskriften ”Risikooversigt - Risikoforklaring”, som viser 4 farverige kolonner, der opstillet med numrene 1: Indlån, 2: Ansvarlig kapital, 3: Hybrid Kernekapital, 4: Aktiekapital. Den første kolonne for indlån er farvet grøn, den anden kolonne for ansvarlig kapital er halvt grøn og halvt gul, den tredje kolonne for hybrid kernekapital farvet orange og den sidste kolonne med aktiekapital er halvt orange halvt rød.

Ovennævnte tabel blev også vist på bankens hjemmeside, hvor den ansvarlige lånekapital beskrives, herunder med en henvisning til, ”at kunden kan læse mere om risiko her”, hvorefter kunden kan klikke sig ind på tabellen med de farverige kolonner.

Skjern Bank har overfor Finanstilsynet anført, at risikooversigten ikke kan vurderes isoleret, idet figuren er en integreret del af brochurens afsnit ”Risikofaktorer”, som består dels af en beskrivelse af risikofaktorer samt en opfordring til potentielle investorer til at forholde sig til prospektets gennemgang af risikofaktorer og dels af risikooversigten samt den tilhørende risikoforklaring.

Retligt grundlag
Det følger af § 4 i bekendtgørelse nr. 965 af 30. september 2009 om god skik for finansielle virksomheder, at:

"En finansiel virksomhed ikke må anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, hvis dette er egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet.
   Stk. 2. Markedsføring, som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter kunderne for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd, er ikke tilladt."

Vurdering
Det fremgår af Skjern Banks redegørelse, at banken har tilbudt ansvarlig lånekapital til alle kundegrupper samt ydet rådgivning til alle kunder, som har efterspurgt dette. Alle kunder, der har købt ansvarlig kapital, har forinden fået vurderet deres formueforhold og fået fastlagt en risikoprofil.

Kunder har haft mulighed for at hente information om produktet ansvarlig lånekapital på bankens hjemmeside, i den af banken udarbejdede brochure samt i det udstedte prospekt. Både på bankens hjemmeside samt i brochuren findes tabellen indeholdende de 4 kolonner, som illustrerer risikoen ved investering i produktet.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at en tabel som den af banken udarbejdede, er egnet til at give kunden en misvisende opfattelse af risikoen ved investering i ansvarlig lånekapital, idet den kolonne, som illustrer ansvarlig kapital er placeret ved siden af den kolonne med indlån, og dermed foretager banken en sammenligning mellem ansvarlig kapital og indlån. En sammenligning som Finanstilsynet principielt finder misvisende, fordi risikoen ved de to former for placering er helt anderledes.

Finanstilsynet finder endvidere, at en kunde der iagttager tabellen bibringes det indtryk, at ansvarlig kapital er langt mere sikkert end både hybrid kernekapital og aktiekapital samt at ansvarlig kapital ikke adskiller sig markant fra indlån, idet kolonnen med ansvarlig kapital er farvet grøn-gul, til forskel fra den gul-orange hybride kernekapital og den orange-røde aktiekapital samt det faktum at kolonnen med ansvarlig kapital, som ovenfor nævnt, er placeret ved siden af indlånskolonnen.

Finanstilsynet finder ikke, at det forhold, at risikoen ved investering i ansvarlig kapital er beskrevet i prospektet og andre steder i brochuren retter op på de ovennævte forhold.

Finanstilsynet påtaler på denne baggrund, at Skjern Bank A/S har markedsført sit produkt kapitalbeviser - ansvarlig lånekapital i strid med § 4 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder ved at have foretaget en misvisende sammenligning mellem placering af midler i kapitalbeviser og indlån.

Idet Skjern Bank har lukket for tegning af kapitalbeviser den 8. december 2009, således at produktet ikke længere udbydes til kunder, agter Finanstilsynet ikke at foretage sig yderligere i sagen.

Offentliggørelse
Finanstilsynet er efter § 354b i lov om finansiel virksomhed forpligtet til at orientere offentligheden om sager om god skik af almen interesse. Denne påtale vil den 18. januar 2010 blive offentliggjort med angivelse af, at påtalen vedrører Skjern Bank A/S.

Med venlig hilsen


Ulla Brøns Petersen              Maria Falck Tjellesen
Vicekontorchef                      fuldmægtig

Senest opdateret 14-01-2010