Teknisk grundlag for tværgående pensionskasser 2012

02-01-2012

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

Teknisk grundlag for tværgående pensionskasser 2012

 

Selskab

Dato

Beskrivelse

Link

Arbejdstagernes Pensionskasse - SISA 17.04.2012 Ændring af markedsværdidødeligheder pdf
  31.08.2012 Ændring af markedsværdidødeligheder pdf
  18.12.2012 Grundlagsrente, omkostningsfradrag og pensionisttillæg pdf
Arkitekternes Pensionskasse 18.01.2012 Markedsværdiparametre ultimo 2012 pdf
  18.01.2012 Revideret udgave af Jobskifte- og Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  21.03.2012 Bonusparametre for 2012 (tillæg) pdf
  31.08.2012 Bonusparametre for 2012 (tillæg 2) pdf
  20.12.2012 Bonusparametre for 2013 pdf
  20.12.2012 Markedsværdiparametre ultimo 2012 pdf
Bankpension 27.01.2012 Præcisering af ny dødelighed i markedsværdigrundlaget til opgørelse af hensættelser pdf
  02.03.2012 Ekstraordinær udlodning af reguleringsbonus samt præcisering af hhv. egenkapitalens andel af investeringsafkastet og egenkapitalens risikoforrentning pdf
  30.03.2012 Ny grundform for étårig ophørende livsforsikring pdf
  30.03.2012 Opdeling af satsen for løbende administrationsomkostninger i henhold til bekendtgørelsen af 7. november 2006 om betaling af visse omkostninger for livsforsikringsvirksomhed pdf
  18.12.2012 Ændringer til opgørelse af markedsværdi pdf
  18.12.2012 Fastsættelse af satser for 2013 pdf
Bankpension Livs- og Pensionsforsikringsselskab 21.12.2012 Dødelighed ved opgørelse af hensættelser og sats for administrationsomkostninger pdf
Danske Civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 13.03.2012 Revideret udgave af Jobskifteaftalen og midlertidigt bortfald af gebyr ved overførsel af visse pensionsordninger pdf
  27.09.2012 Bonusparametre for resten af 2012 pdf
  13.12.2012 Bonusparametre for 2013 pdf
  19.12.2012 Dødsfaldsdækning pdf
  20.12.2012 Formler for opgørelse til markedsværdi mv. pdf
Finanssektorens Pensionskasse 03.02.2012 Uddybning af egenkapitalens forrentning, herunder risikoforrentning pdf
  12.03.2012 Ophævelse af minimumsgrænse for kursværn pdf
  20.03.2012 Realiseret risikoforrentning for 2011 pdf
  28.06.0212 Ændring af foreløbig depotrente og rentekurve pdf
Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) 20.12.2012 Ny trend på levetidsudviklingen pdf
  20.12.2012 Fordelingsnøgler ved kontributionsgruppeskift pdf
  20.12.2012 Straksudlodning ved rentekontributionsgruppeskift pdf
  20.12.2012 Bonussatser for året 2013 pdf
Livsforsikringsselskabet A/S 26.04.2012 Bonusregulativ - opdeling af bestanden i kontributionsgrupper pdf
  14.05.2012 Realiseret risikoforrentning for 2011 pdf
  14.12.2012 Diverse præciseringer i beregningsgrundlaget pdf
  21.12.2012 Bonussatser mv. for 2013 pdf
  21.12.2012 Regler for forrentning af egenkapital pdf
  21.12.2012 Markedsværdiparametre og tilnærmet metode for opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
Lægernes Pensionskasse 09.03.2012 Rettelse af fejl i beregning af markedsværdipassiv for kollektiv ægtefællepension samt præciseringer og rettelse af trykfejl i reglerne for opgørelse af markedsværdi af pensionshensættelserne pdf
  09.03.2012 Markedsværdigrundlag til anvendelse fra og med ultimo 2011 - ændret dødelighed og ændret forventet levetidsforlængelse, uændret invaliditet, ændrede gebyrer og ændret administrationsfradrag pdf
  09.03.2012 Mulighed for bonus i forbindelse med skift af rentebånd, metode ved skift af rentebånd og præcisering vedrørende indregning i rente- og risikoresultat af ændringen i erstatningshensættelserne pdf
  09.03.2012 Satser for deltabonus primo 2012 pdf
  27.03.2012 Realiseret risikoforretning for egenkapitalen i 2011 i Lægernes Pensionskasse pdf
  19.04.2012 Principper for genforsikring pdf
  21.05.2012 Indførelse af mulighed for pr. 1. maj 2012 at overføre værdien af den hidtidige pensionsordning til den nye ordning (omtegne fra gammel til ny ordning) for medlemmer, der er indtrådt i pensionskassen før 1. juli 1999 samt omtegning for medlemmer med opsparingskonto pdf
  21.05.2012 Ændring af reglerne for fordeling af resultat i afdeling LP som følge af omtegning fra gammel til ny ordning og bortfald af det generelle pensionisttillæg i afdeling LPUA og i gammel ordning i LP pdf
  21.05.2012 Satser for bonus og pensionisttillæg med virkning fra 1. maj 2012 pdf
  21.12.2012 Forventet risikoforrentning for 2013 pdf
  21.12.2012 Satser for bonus og pensionisttillæg for 2013 pdf
  28.12.2012 Ændret dødelighed og levetidsforbedring i markedsværdigrundlaget til anvendelse fra og med ultimo 2012 pdf
  28.12.2012 Indførelse af gebyrer for specialberegninger pdf
  28.12.2012 Fælleskønsordning for ikke-erhvervstilknyttede indbetalinger pdf
  28.12.2012 Nedsættelse af grundlagsrenten til 0,5 pct. i 1. ordensgrundlaget for ordninger med betinget ydelsesgaranti i afdelingerne LPUA og LP, hvor grundlagsrenten hidtil har været 1 pct. pdf
  28.12.2012 Regler for pensionsdækninger med indbetalinger beskattet på Færøerne pdf
MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer 18.01.2012 Revideret udgave af Jobskifte- og Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  21.03.2012 Bonusparametre for 2012 (tillæg) pdf
  31.08.2012 Bonusparametre for 2012 (tillæg 2) pdf
  20.12.2012 Bonusparametre for 2013 pdf
  20.12.2012 Markedsværdiparametre ultimo 2012 pdf
PenSam Liv forsikringsaktieselskab 20.01.2012 Ny diskonteringsrentekurve pdf
  20.01.2012 Ændring af punkt 0.0.0. i tegningsgrundlagene pdf
  11.07.2012 Rettelse af anden ordens sats for året 2012 pdf
  06.08.2012 Ny diskonteringsrentekurve pdf
  02.10.2012 Opdatering af markedsværdidødelighed pdf
  31.10.2012

Ny omregningsrente

pdf
  19.12.2012 Ændringer i det tekniske grundlag m.v. i forbindelse med fusion pdf
  21.12.2012 Bonusfinansierede andele af tarifpræmien samt diverse satser for gruppeforsikringer i 2013 pdf
  21.12.2012 Ændringer i regler for bonusberegning for forsikringer tegnet som gruppeforsikring pdf
  21.12.2012 Omkostningssatser til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  21.12.2012 Satser for 2013 vedrørende Elevforsikring pdf
  21.12.2012 Anden ordens satser, omregningsrente og risikoforrentningssatser for året 2013 pdf
  21.12.2012 Tilpasninger vedrørende kontributionsgrupper pdf
  21.12.2012 Nye første ordens grundlag for bestand overtaget fra PMF Pension pdf
  21.12.2012 Opdatering af markedsværdiinvaliditet pdf
Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter 07.02.2012 Markedsværdiparametre ultimo 2011 pdf
  19.12.2012 Foreløbige bonussatser samt diverse satser for 2013 pdf
  19.12.2012 Tegningsgrundlag ultimo 2012 (gruppetarifering) pdf
  19.12.2012 Markedsværdiparametre ultimo 2012 pdf
Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 26.04.2012 Markedsværdiparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  14.05.2012 Realiseret risikoforrentning for 2011 pdf
  29.06.2012 Ændring af bonusregulativ med tilhørende teknisk bilag pdf
  29.06.2012 Risikobonussatser for andet halvår af 2012 pdf
  29.06.2012 Udvidelse med nyt G12 tegningsgrundlag i det tekniske grundlag pdf
  11.12.2012 Ændring af bonusregulativ med tilhørende teknisk bilag pdf
  14.12.2012 Præcisering i forhold til gældende praksis pdf
  21.12.2012 Bonussatser, gruppelivssatser mv. for 2013 pdf
  21.12.2012 Regler for forrentning af egenkapital pdf
  21.12.2012 Markedsværdiparametre pdf
Pensionskassen for Farmakonomer 07.02.2012 Markedsværdiparametre ultimo 2011 pdf
  19.12.2012 Foreløbige bonussatser samt diverse satser for 2013 pdf
  19.12.2012 Markedsværdiparametre ultimo 2012 pdf
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger 18.01.2012 Revideret udgave af Jobskifte- og Virksomhedsomdannelsesaftalen pdf
  18.01.2012 Markedsværdiparametre ultimo 2011  pdf
  21.03.2012 Bonusparametre for 2012 (tillæg) pdf
  31.08.2012 Bonusparametre for 2012 (tillæg 2) pdf
  20.12.2012 Bonusparametre for 2013 pdf
  20.12.2012 Markedsværdiparametre ultimo 2012 pdf
Pensionskassen for Kontorpersonale 09.03.2012 Realiseret risikoforrentning i 2011 pdf
  28.06.2012 Ændring af kontorente pdf
  20.12.2012 Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital pdf
  20.12.2012 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  20.12.2012 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
Pensionskassen for Lægesekretærer 09.03.2012 Realiseret risikoforrentning i 2011 pdf
  28.06.2012 Ændring af kontorente pdf
  20.12.2012 Satser for Bonusregulativ og regulativ for Medlemskapital pdf
  20.12.2012 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
  20.12.2012 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
Pensionskassen for portører 20.01.2012 Ny diskonteringsrentekurve pdf
  06.08.2012 Ny diskonteringsrentekurve pdf
  02.10.2012 Opdatering af markedsværdidødelighed pdf
  21.12.2012 Omkostningssats til opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi     pdf
  21.12.2012 Opdatering af markedsværdiinvaliditet pdf
  21.12.2012 Anden ordens satser og risikoforrentningssatser for året 2013 pdf
Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger  09.03.2012 Realiseret risikoforrentning i 2011 pdf
  28.06.2012 Ændring af kontorente pdf
  20.12.2012 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  20.12.2012 Satser for Bonusregulativ og regulativ for Medlemskapital pdf
  20.12.2012 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for Sundhedsfaglige 09.03.2012 Realiseret risikoforrentning i 2011 pdf
  28.06.2012 Ændring af kontorente pdf
  20.12.2012 Satser for Bonusregulativ og regulativ for Medlemskapital pdf
  20.12.2012 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  20.12.2012 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter 20.01.2012 Ny diskonteringsrentekurve pdf
  06.08.2012 Ny diskonteringsrentekurve pdf
  02.10.2012 Opdatering af markedsværdidødelighed pdf
  21.12.2012 Omkostningssats til opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi pdf
  21.12.2012 Opdatering af markedsværdiinvaliditet pdf
  21.12.2012 Anden ordens satser og risikoforrentningssatser for året 2013 pdf
Pensionskassen for Sygeplejersker 09.03.2012 Realiseret risikoforrentning i 2011 pdf
  28.06.2012 Ændring af kontorente pdf
  20.12.2012 Satser for Bonusregulativ og regulativ for Medlemskapital pdf
  20.12.2012 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  20.12.2012 Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf
Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører 31.05.2012 Satsbilag for 2012 - Pensionisttillæg pdf
  29.06.2012 Satsbilag for 2012 - Ændring af depotrenten pdf
  30.12.2012 Ændring af markedsværdigrundlag pdf
  30.12.2012 Satsbilag for 2013 pdf
Pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 20.01.2012 Ny diskonteringsrentekurve pdf
  06.08.2012 Ny diskonteringsrentekurve pdf
  02.10.2012 Opdatering af markedsværdidødelighed pdf
  21.12.2012 Omkostningssats til opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi pdf
  21.12.2012 Opdatering af markedsværdiinvaliditet pdf
  21.12.2012 Anden ordens satser og risikoforrentningssatser for året 2013 pdf
PKA+Pension Forsikringsselskab A/S 09.03.2012 Realiseret risikoforrentning i 2011 pdf
  28.03.2012 Kontorente for 2. kvartal 2012 for "MERE-I-RENTE Pension" pdf
  12.06.2012 Kontorente for 3. kvartal 2012 for "MERE-I-RENTE Pension" pdf
  28.06.2012 Ændring af kontorente pdf
  28.06.2012 Ændring af kontorente for 3. kvartal 2012 for "MERE-I-RENTE Pension" pdf
  14.09.2012 Ændring af kontorente for 4. kvartal 2012 for "MERE-I-RENTE Pension" pdf
  20.12.2012 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  20.12.2012 Satser for Bonusregulativ pdf
  20.12.2012 Regler for forrentning af egenkapital pdf
  21.12.2012 Ændring af kontorente for 1. kvartal 2013 for "MERE-I-RENTE Pension" pdf
PMF Pension forsikringsaktieselskab 19.01.2012 Hensættelse til indtrufne, men endnu ikke anmeldte førtidspensioneringer og invaliditeter (IBNR) pdf
  20.01.2012 Ny diskonteringsrentekurve pdf
  06.08.2012 Ny diskonteringsrentekurve pdf
  27.09.2012 Nedsættelse af kontorente pdf
  02.10.2012 Opdatering af markedsværdidødelighed pdf

 

 

Senest opdateret 14-02-2013