Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2013

26-02-2013

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2013

 

Selskab

Dato

Beskrivelse

Link

AP Pension livsforsikringsaktieselskab  29.01.2013 Vederlag AP NetLink pdf
  29.01.2013 Ændring af princip for beregning af renteresultat pdf
  11.03.2013 Nedskrivning af skyggekonto for egenkapital og for særlige bonushensættelser pdf
  21.03.2013 Realiseret risikoforretning for 2012 pdf
  04.04.2013 Ændring af risikopræmier for visse ordninger i forsikringsklasse III pdf
  04.04.2013 Særskilte investeringsaktiver for egenkapitalen og særlige bonushensættelser pdf
  11.04.2013 Fordelingsnøgle for de forsikringsmæssige administrationsomkostninger pdf
  06.06.2013 Principper for genforsikring pdf
  25.06.2013 Nedskrivning af skyggekonto for egenkapital og for særlige bonushensættelser pdf
  22.08.2013 Omvalg til AP Stabil pdf 
  22.08.2013 Indførelse af nyt opsparingsprodukt i AP Stabil  pdf
  20.12.2013  Vederlag AP NetLink 2014  pdf 
  20.12.2013  Depotrenter for 2014  pdf 
  20.12.2013  Priser på 2. orden for kønsopdelt negativ dødsrisiko for 2014  pdf 
  20.12.2013  Udskydelse af forsikringsklasse III (Unit Link)  pdf 
  20.12.2013  Vederlag for den eksternt administrerende bestand  pdf 
  20.12.2013  AP Stabil - ændring af dødelighed  pdf 
  20.12.2013  Afskrivning af skyggekonto i rentegruppe R1 AP NetLink (grundlagsrente 0% - 1%)  pdf 
  20.12.2013  Satser, gebyrer og maksimale grænser i bonusregulativet af 1994 for året 2014  pdf 
  20.12.2013  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi ultimo 2013  pdf 
  20.12.2013  Gruppeliv for 2014  pdf 
  20.12.2013  Risikoforrentning for 2014  pdf 
  20.12.2013  Sammenlægning af underafdelinger i AP Stabil  pdf 
BP Livsforsikringsselskab A/S  20.12.2013  Nyt teknisk grundlag for afdeling C  pdf
Danica Pension, livsforsikringsaktieselskab 21.01.2013 Rabat ved overførsel til markedsrente pdf
  08.02.2013 Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for Danica Pension i 2012 pdf
  22.03.2013 Beregning af realiseret resultat pdf
  27.03.2013 Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  18.06.2013 Gebyr ved omlægning fra kapitalpension til aldersopsparing pdf
  20.12.2013  Omkostningssatser  pdf 
  20.12.2013  Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  20.12.2013  Ændring af bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  20.12.2013  Bonussatser for 2013-2014 for den del af bestanden, som er omfattet af Forenede Gruppeliv  pdf 
  20.12.2013  Opdatering af teknisk grundlag for invaliderenter gældende fra 31.12.2013  pdf 
  30.12.2013  Overskudspolitik for 2014  pdf 
Forsikrings-aktieselskabet Alka Liv II 03.01.2013 Præmiefritagelse ved 50% invaliditet pdf
  18.12.2013  Ny metode for opgørelse af bonusrente  pdf 
  18.12.2013  Bonusrente for 2013  pdf 
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S 25.02.2013 Realiseret risikoforrentning for 2012 pdf
  01.09.2013  Ændring af selskabets bonussatser for invaliderenter  pdf 
  11.10.2013  Ændring af selskabets markedsværdisatser for levetider  pdf 
  30.12.2013  Risikoforrentning for 2014  pdf 
  30.12.2013  Opdatering af teknisk grundlag for invaliderenter gældende fra 31.12.2013  pdf 
  30.12.2013  Bonussatser for 2013-2014 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  30.12.2013  Bonussatser gældende fra 1. januar 2014  pdf 
  30.12.2013  Ændring af bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
Forsikringsselskabet SEB Link A/S 28.06.2013 Teknisk grundlag m.v., samt satser for Forsikringsselskabet SEB Link A/S pdf
FunktionærPension pensionsforsikringsaktieselskab 26.03.2013 Realiseret risikoforretning 2012 pdf
Industriens Pensionsforsikring A/S 13.03.2013 Den realiserede risikoforrentning for 2012 pdf
  20.12.2013  Ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III - ordninger på markedsrentevilkår gældende fra 1. januar 2014  pdf 
  20.12.2013  2. ordens satser gældende fra 1. januar 2014  pdf 
  20.12.2013  Satser vedrørende gruppeliv gældende fra 1. januar 2014  pdf 
  20.12.2013  Satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  20.12.2013  Overskudsdisponering gældende fra 1. januar 2014  pdf 
Livsforsikringsselskabet A/S  19.12.2013  Bonussatser mv. for 2014  pdf 
  19.12.2013  Regler for forrentning af egenkapital  pdf 
  19.12.2013  Markedsværdiparametre  pdf 
  19.12.2013  Ændret praksis for alderspensionering og nyt beregningsgrundlag pr. 1. januar 2014  pdf 
Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab 22.03.2013 Realiseret risikoforrentning for 2012 pdf
  07.10.2013  Ændring i opgørelsen af bonuspotentialet på fremtidige præmier og fripoliceydelser i den del af de gamle ordninger i afdeling LP og LPUA, der har betinget garanti.  pdf 
  19.12.2013  Markedsværdiparametre og opgørelse af IBNS  pdf 
  20.12.2013  Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat for Lærernes Pension  pdf 
  20.12.2013  2. ordens satser gældende fra 1. januar 2014  pdf 
Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 18.01.2013 Ændrede bonussatser for dødelighed for visse forsikringer omfattet af Bonusregulativ I pdf
  18.01.2013 Ændrede omkostningssatser for visse forsikringer i tilknytning til beregningsgrundlagene NL2011 og NL2002 for unit-linked forsikringer pdf
  18.01.2013 Ændrede satser i hensættelsesmodel for invaliderenter og præmiefritagelser pga. nedsat erhvervsevne samt ændret pristillæg ved død og ændret sikkerhedsreserve ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI pdf
  18.01.2013 Ændret dødelighed, pristillæg og sikkerhedstillæg for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi samt ændret maksimum for sikkerhedsreserve II for ikke bonus-berettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I (bestand fusioneret ind fra Liv III A/S) pdf
  18.01.2013 Ændret pristillæg for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III pdf
  04.02.2013 Realiseret risikoforretning for 2012 pdf
  07.02.2013 Ændret beregningsgrundlag for regulering af forsikringer omfattet af Bonusregulativ I pdf
  02.04.2013 Ændrede helbredsregler pdf
  01.05.2013 Gebyr ved omskrivning af fripolice pdf
  04.06.2013 Ændring til reglerne for egenkapitalens andel af det realiserede resultat for 2013 pdf
  04.06.2013 Ændrede helbredsregler pdf
  04.06.2013 Nye omkostningssatser af præmier og indskud for visse forsikringer pdf
  11.12.2013  Ændret sats for forrentning af skyggekonto i tilknytning til reglerne for egenkapitalens andel af det realiserede resultat for 2013  pdf 
  11.12.2013  Ophør af løbende omtegningskampagne med tilbud om særlig opgørelsesbonus samt anmeldelse af regler for tildeling af særlig opgørelsesbonus i forbindelse med kampagne for afgiftsberigtigelse af skattekode 3 for pensionsordninger placeret i kontributionsrentegrupper.  pdf 
  18.12.2013  Ændrede satser for dødelighed og omkostninger i hensættelsesmodel ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI  pdf 
  18.12.2013  Ændret princip for indplacering i selskabets rentekontributionsgrupper for pensionsordninger med opsparing af bonus  pdf 
  18.12.2013  Regler for egenkapitalens andel af det realiserede resultat for 2014 samt det forventede resultat af risikoforrentningen for 2014  pdf 
  18.12.2013  Satser i tilknytning til reglerne for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III  pdf 
  18.12.2013  Satser for 2014 i tilknytning til beregningsgrundlagene for unit-linked forsikringer (NL2011, NL2002, TI87, TIU98 og TG 87)  pdf 
  18.12.2013  Ændrede satser for dødelighed for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for ikke-bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I (bestand fusioneret ind fra Liv III A/S)  pdf 
  18.12.2013  Bonussatser for 2014 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I  pdf 
Nykredit Livsforsikring A/S 24.04.2013 Ændring af satser i tilknytning til beregningsgrundlagene for forsikringsklasse III pdf
  13.09.2013 

Ændring til teknisk grundlag - Nye grundreformer

- 816 Kollektiv ægtefællepension med ophørende dækning og ophørende udbetaling

- 825 Kolektiv supplerende ydelse

pdf 
PenSam Liv forsikringsaktieselskab 15.02.2013 Ændring af punkt 0.0.0. i tegningsgrundlagene PS90, PS92 og PS93 pdf
  15.02.2013 Ændring af markedsværdigrundlaget PSMV pdf
  22.03.2013 Ekstraordinær udlodning fra PMF Gruppeforsikring pdf
  15.04.2013 Anden ordens risikofaktorer gældende fra april 2013  pdf
  03.05.2013 Rettelse af teknisk bilag b til bonusregulativet pdf
  21.06.2013 Ny omregningsrente pdf
  16.08.2013  Omregning fra PMF-konceptet til Fleksions-konceptet  pdf 
  30.10.2013 Opdatering af markedsværdidødelighed  pdf 
  30.10.2013 Opdatering af markedsværdiinvaliditet  pdf 
  20.12.2013  Bonusfinansierede andele af tarifpræmien samt diverse satser for gruppeforsikringer i 2014   pdf 
  20.12.2013  Satser for 2014 vedrørende elevforsikring  pdf 
  20.12.2013  Anden ordens satser, omregningsrente og risikoforrentningssatser for året 2014  pdf 
  30.12.2013  Omkostninger til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  30.12.2013  Beregning af realiseret resultat  pdf 
PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab 28.02.2013 Overskudspolitik pdf
  28.02.2013 Realiseret risikoforrentning for 2012 pdf
  06.11.2013  Ændring af bidragsomkostningssats forsikringsklasse I  pdf 
  06.11.2013  Ændring af bidragsomkostningssats forsikringsklasse III  pdf 
  19.11.2013  Dødelighed til markedsværdiopgørelser 2013  pdf 
  19.12.2013  Bonusregulativ for gruppeliv  pdf 
  19.12.2013  Bonussatser for forsikringsklasse I  pdf 
  19.12.2013  Satser forsikringsklasse III  pdf 
  19.12.2013  Bonussatser for bestanden APK/PIC  pdf 
  19.12.2013  Teknisk grundlag, forsikringsklasse III  pdf 
  19.12.2013  Gruppelivssatser for 2014  pdf 
PFA Pension, forsikringsaktieselskab 30.08.2013  Ændrede regler for overførselstillæg ved interne overførsler til PFA Plus  pdf 
  30.08.2013  PFA Plus - Nye dækninger, udbetalingsrenter mv.  pdf 
  30.08.2013  Opgradering af PFA Invest til PFA Plus  pdf 
  30.08.2013  PFA Plus - Omkostninger Letpension  pdf 
  30.08.2013  PFA Plus - dødeligheder til fastsættelse af udbetalingssikring  pdf 
  30.09.2013  PFA Plus - Gebyr for konvertering til aldersopsparing  pdf 
  30.09.2013  Fusion af Funktionærpension ind i PFA  pdf 
  27.11.2013  Spekulationsbestemmelse vedr. overførelsestillæg mv.  pdf 
  23.12.2013  Årsopdatering, nye satser, tekniske ændringer mv. pdf 
  23.12.2013  Justering af markedsværdigrundlag  pdf 
  23.12.2013  PFA Plus - Priser, korrektionsfaktorer og erfaringstarifering  pdf 
PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab  23.12.2013  Justering af markedsværdigrundlag pdf 
PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S 20.03.2013  Ændring af kontorente for 2. kvartal 2013 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  22.03.2013  Realiseret risikoforrentning i 2012  pdf
  12.06.2013 Ændring af kontorente for 3. kvartal 2013 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  10.09.2013  Ændring af kontorente for 4. kvartal 2013 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  19.12.2013  Satser for Bonusregulativ  pdf 
  19.12.2013  Ændring af kontorente for 1. kvartal 2014 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  19.12.2013  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  27.12.2013  Regler for forrentning af egenkapital  pdf 
Sampension KP Livsforsikring a/s 11.03.2013 Realiseret risikoforrentning 2012 pdf
  25.06.2013 Risikobonussatser for genforsikrede tjenestemandspolicer pr. 1. januar 2013 pdf
  30.08.2013  Overførsel fra et gennemsnitsrenteprodukt til et markedsrenteprodukt  pdf 
  31.10.2013  Hensættelsesprincipper for ugaranteret genforsikringsmodel  pdf 
  31.10.2013  Depottilskud ved omvalg til ugaranteret genforsikringsmodel  pdf 
  31.10.2013  Ugaranteret model pr. 01.01.2014 under T98 koncessionen for genforsikrede tjenestemænd i Sampension  pdf 
  31.10.2013  Konvertering af de genforsikrede tjenestemændspolicer på G82, R66, eller ældre grundlag, til T98 og hertil hørende bonusregulativ pr. 01.12.2013  pdf 
  31.10.2013  Nyt bonusregulativ pr. 01.01.2014 for genforsikrede tjenestemænd  pdf 
  06.12.2013  Satser for 2014  pdf
  06.12.2013  Regler for forrentning af basiskapitalen  pdf 
  20.12.2013  Særlige bonushensættelser af type B (bonuskapital)  pdf 
  20.12.2013  Ændring af bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  20.12.2013  Bonussatser for 2013-2014 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet med Forenede Gruppeliv pdf 
  20.12.2013  Opdatering af teknisk grundlag for invaliderenter i FG Pr. 31.12.2013  pdf 
  20.12.2013  Arbejdssundhedsforsikring  pdf
  20.12.2013 Dødeligheder i markedsværdigrundlaget  pdf
  20.12.2013  Opdatering af teknisk grundlag for invaliderenter i FG gældende fra 31.12.2013  pdf 
SEB Pensionsforsikring A/S 06.03.2013 Realiseret risikoforrentning for 2012 pdf
  28.06.2013 Teknisk grundlag m.v., samt satser for SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  28.06.2013 Teknisk grundlag m.v., samt satser for Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S pdf
  20.12.2013  Opdatering af teknisk grundlag for invaliderenter gældende fra 31. december 2013  pdf 
  20.12.2013  Hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser for U74 liv renter, samt 16% grundlags livrenter i SEB Pensionsforsikring  pdf 
 

20.12.2013

Teknisk grundlag mv. - anmeldelse af satser til hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser for SEB Pensionsforsikring pdf 
  20.12.2013  Teknisk grundlag mv. - samt satser for delbestanden SEB Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  20.12.2013  Teknisk grundlag mv. - satser for delbestanden SEB Link i SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  20.12.2013  Bonussatser for 2013-2014 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet forenede Gruppeliv  pdf 
  20.12.2013  Egenkapitalens risikoforrentning for 2014  pdf 
  20.12.2013  Regler for flytning mellem rentegrupper for SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  20.12.2013  Teknisk grundlag mv., samt satser for SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
Skandia Link Livsforsikring A/S 31.05.2013 Nye satser til brug for principper for genforsikring fra 1. juni 2013 pdf
  05.09.2013  Beregningsrente for aktuelle alderspensioner  pdf 
  20.12.2013  Ændring af bonusregulativ for den del af bestanden som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  20.12.2013  Bonussatser for 2013-2014 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  20.12.2013  Ny erhvervsfaktortabel  pdf 
  20.12.2013  Princip for årlig regulering af satser  pdf 
  20.12.2013  Satser gældende fra 1. januar 2014  pdf 
  20.12.2013  Markedsværdisatser  pdf 
  20.12.2013  Model for beregning af IBNR hensættelser  pdf 
Skandia Livsforsikring A/S 18.04.2013 Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for 2012 pdf
  31.05.2013 Nye satser til brug for principper for genforsikring fra 1. juni 2013 pdf
  20.12.2013  Forventet risikoforrentning for året 2014  pdf 
  20.12.2013  Markedsværdisatser  pdf 
  20.12.2013  Model for beregning af IBNR hensættelser  pdf 
  20.12.2013  Satser gældende fra 1. januar 2014  pdf 
  20.12.2013  Ny erhvervsfaktortabel  pdf 
  20.12.2013  Princip for årlig regulering af satser  pdf 
Skandia Livsforsikring A A/S 18.04.2013 Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for 2012 pdf
  31.05.2013 Nye satser til brug for principper for genforsikring fra 1. juni 2013 pdf
  05.09.2013 Regler for beregning af kompensationsbeløb ved overførsel til Skandia Link Livsforsikring A/S  pdf 
  20.12.2013  Forventet risikoforrentning for året 2014  pdf 
  20.12.2013  Ny erhvervsfaktortabel  pdf 
  20.12.2013  Markedsværdisatser og markedsværdigrundlag  pdf 
  20.12.2013  Princip for årlig regulering af satser  pdf 
Topdanmark Livsforsikring A/S 10.01.2013 Satser till brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 10. januar 2013 pdf
  11.02.2013 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 11. februar 2013 pdf
  08.03.2013 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 11. marts 2013 pdf
  03.04.2013 Realiseret risikoforrentning for 2012 pdf
  09.04.2013 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 10. april 2013 pdf
  29.05.2013 Kontributionsgrupper og realiserede resultater i grupperne  pdf 
  29.05.2013  Egenkapitalens andel af det realiserede resultat  pdf 
  11.06.2013 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 11. juni 2013 pdf
  01.07.2013 Anvendelse af en del af det kombinerede omkostnings- og sikkerhedstillæg til dækning af administrationsomkostninger pdf
  09.07.2013 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 9. juli 2013 pdf
  12.08.2013  Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 9. august 2013.  pdf 
  20.12.2013  Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 1. januar 2014  pdf 
  27.12.2013  Bonussatser pr. 1. januar 2014  pdf 
  27.12.2013  Egenkapitalens andel af det realiserede resultat  pdf 
  27.12.2013  Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
Topdanmark Livsforsikring V A/S 03.04.2013 Realiseret risikoforrentning for 2012 pdf
  01.07.2013 Anvendelse af en del af det kombinerede omkostnings- og sikkerhedstillæg til dækning af administrationsomkostninger pdf

 

Senest opdateret 12-06-2014