Markedsmanipulation i MAR

Her kan du læse om markedsmanipulation i MAR.

Her kan du læse om forbuddet i MAR mod markedsmanipulation.

Det tidligere kendte begreb ’kursmanipulation’ betegnes nu som markedsmanipulation. Det er blevet præciseret, at markedsmanipulation også omfatter forsøg på markedsmanipulation. Endvidere er det præciseret, at afgivelser af  handelsordrer, som muligvis ikke gennemføres, også kan betegnes som markedsmanipulation.

Kursen på mange finansielle instrumenter fastsættes ved henvisning til benchmarks. Markedsmanipulation af benchmarks kan få alvorlige konsekvenser for markedstilliden og kan medføre store tab for investorer samt forvridninger i økonomien. Derfor er det blevet præciseret at benchmarks også er omfattet af markedsmanipulation.

Et forbud mod at lyve ved ordrer/handler eller oplysninger...

  1. Løgnen er egnet til at få kursen til at afvige fra den "rigtige" kurs
  2. Løgnen betyder, at resten af markedet handler til "forkerte" kurser
  3. Færre investorer vil handle, da unfair og usikkerhed om rigtig kurs
  4. Skade på værdipapirmarkedets integritet og funktion

Forbuddet mod markedsmanipulation fremgår af MAR art. 15 og markedsmanipulation defineres i MAR art. 12.

Definitionen

Definitionen i MAR af markedsmanipulation omfatter adfærd, som giver eller antages at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på finansielle instrumenter, en relateret spotkontrakt vedrørende råvarer eller et auktionsprodukt baseret på emissionskvoter, eller sikrer eller antages at sikre kursen på et eller flere finansielle instrumenter, en relateret spotkontrakt vedrørende råvarer eller et auktionsprodukt baseret på emissionskvoter på et unormalt eller kunstigt niveau.

Dette er medmindre den person, som indgik en transaktion, udstedte en handelsordre eller deltog i enhver anden adfærd, godtgør, at en sådan transaktion, ordre eller adfærd er foretaget af lovlige årsager og er i overensstemmelse med en accepteret markedspraksis fastlagt i overensstemmelse med artikel 13

Ligeledes er indgåelse af en transaktion, afgivelse af en handelsordre eller enhver anden aktivitet eller adfærd, der påvirker eller antages at påvirke kursen på et eller flere finansielle instrumenter, en relateret spotkontrakt vedrørende råvarer eller et auktionsprodukt baseret på emissionskvoter, i forbindelse med hvilken der benyttes fingererede planer eller alle andre former for bedrag eller påfund omfattet af definitionen for markedsmanipulation.

Udbredelse af oplysninger gennem medierne, herunder internettet, eller ved andre metoder, herunder spredning af rygter, når den person, der har spredt dem, var eller burde have været klar over, at oplysningerne var urigtige eller vildledende er også omfattet af definitionen af markedsmanipulation.

Desuden er videregivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller indberetning af urigtigt eller vildledende input vedrørende et benchmark, når personen, der stod for videregivelsen eller indberettede inputtet, var eller burde have været klar over, at det var urigtigt eller vildledende, eller enhver anden tilsvarende aktivitet, som manipulerer beregningen af et benchmark også omfattet af definitionen.

Eksempler på adfærd, som vil kategoriseres som markedsmanipulation, kan læses i MAR art. 12, stk. 2. Du kan finde et link til MAR og andre retsakter her.

Undtagelse til forbuddet om markedsmanipulation

Forbuddet i artikel 15 finder ikke anvendelse på adfærd, som giver eller antages at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på finansielle instrumenter, en relateret spotkontrakt vedrørende råvarer eller et auktionsprodukt baseret på emissionskvoter, eller sikrer eller antages at sikre kursen på et eller flere finansielle instrumenter, en relateret spotkontrakt vedrørende råvarer eller et auktionsprodukt baseret på emissionskvoter på et unormalt eller kunstigt niveau, forudsat at den person, der indgår i en transaktion eller afgiver en handelsordre eller deltager i anden adfærd, godtgør, at denne transaktion, handelsordre eller adfærd er foretaget af lovlige årsager og i overensstemmelse med en accepteret markedspraksis som fastslået i henhold til denne artikel.

Sanktionen ved markedsmanipulation

Markedsmanipulation straffes med bøde eller fængsel op til et år og seks måneder. Dette følger af § 249, stk. 2 i lov om kapitalmarkeder.

OBS

Markedsmanipulation er ikke en berigelsesforbrydelse, og det afgørende er således ikke, om manipulatoren opnår en gevinst eller undgår et tab.

Det er ofte motivationen for markedsmanipulation, men er irrelevant for gerningsbeskrivelsen.

En del – særligt private – investorer er ikke opmærksomme på, at det er ulovligt at handle værdipapirer med sig selv over en markedsplads. Finanstilsynet har observeret adskillige tilfælde, hvor private f.eks. har købt aktier af sig selv og på den måde gjort sig skyldige i markedsmanipulation.

Handel med sig selv over en markedsplads er ulovligt

Hvis en investor handler værdipapirer med sig selv over en markedsplads, også kaldet wash trading, sender det vildledende signaler til markedet om udbud og efterspørgsel efter værdipapiret. Det gælder uanset om personen handler direkte med sig selv eller f.eks. sælger til sit eget holdingselskab.

Andre investorer kan nemlig ikke se, hvem der foretager den enkelte handel, da det kun er priserne og mængderne, der offentliggøres. De vil derfor tro, at to uafhængige parter indgår handlen og fejlagtigt tolke dette som interesse for både køb og salg af aktien. De kan derfor risikere at handle på forkert information og lide tab som følge heraf.

Wash trading kan også medføre, at færre investorer vil handle, fordi der er usikkerhed om efterspørgslen, udbuddet og eventuelt den rigtige pris på værdipapirer.

Da wash trading kan give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på værdipapirer, betragtes det som markedsmanipulation i markedsbrugsforordningen, artikel 12, stk. 1, litra a. Markedsmanipulation er ulovlig –  uanset om investoren har handlet med sig selv med vilje eller ej, hvad størrelsen på handlen er, om det er sket flere gange, og om handlen har medført en kursændring.

Investorerne skal passe på ved modsatrettede ordrer

Finanstilsynet har i flere tilfælde observeret, at privatpersoner har handlet værdipapirer med sig selv over en markedsplads.

Ofte har handlerne ikke flyttet kursen, ligesom det i visse tilfælde ikke lader til at være sket med vilje, da personen har troet, at bankens handelssystem ville forhindre det. Det ændrer dog ikke ved, at handlerne har sendt urigtige og vildledende signaler til markedet, og at der derfor er tale om markedsmanipulation.

Et eksempel på en modsatrettet ordre er, at en investor lægger en salgsordre ud i markedet til kurs 150. Ordren bliver ikke mødt af andre investorer. Senere på dagen lægger investoren en købsordre ud i markedet til kurs 150, hvorefter de to ordrer møder hinanden. Investoren har dermed handlet med sig selv.

Når private investorer lægger en ordre ud på markedet, skal de derfor være opmærksomme på, at de ikke samtidig har en modsatrettet ordre, som kan møde denne. Investorerne kan ikke forvente, at deres netbank, bankrådgivere eller andre holder øje med og forhindrer, at de handler med sig selv.

Flytning af depot

Finanstilsynet har set flere tilfælde af wash trading, hvor investoren handler med sig selv for at flytte værdipapirer fra et depot til et andet. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at investoren samler sine pensionsmidler i ét depot, eller skifter bank og ønsker at samle sine værdipapirer i den nye bank.

Investorerne og deres eventuelle rådgivere skal her bl.a. være opmærksomme på, at de ikke laver wash trading, hvis de vælger at flytte værdipapirerne over en markedsplads, dvs. de skal sikre sig, at de ikke har modsatrettede ordrer ude på markedet, som kan møde hinanden. En anden mulighed er at betale sin bank for at flytte sine værdipapirer til et andet depot, da det derved sker uden om markedspladsen.

Senest opdateret 24-08-2018

Det sker med jævne mellemrum, at investorer handler finansielle instrumenter med sig selv over en markedsplads, såkaldte wash trades. En wash trade er typisk kendetegnet ved, at investoren både køber og sælger i handlen, så der ikke sker skift af ejerskab af det finansielle instrument. For andre investorer vil det ligne en handel mellem uafhængige parter, hvilket kan skade markedet. Wash trading er derfor ulovlig.

Handel med sig selv, også kaldte wash trades, sender urigtige signaler til markedet om købs- og salgsinteressen i en aktie, ligesom de kan være egnet til at sikre kursen på et unormalt eller kunstigt niveau. Det kan skade investorernes tillid til de finansielle markeder. Wash trading er derfor ulovlig, og det kan få alvorlige strafferetlige konsekvenser for en investor, der handler med sig selv. 

Finanstilsynet har i flere tilfælde observeret, at investorer har handlet finansielle instrumenter med sig selv over en markedsplads. I en række tilfælde har der været tale om private investorer, der eksempelvis har flyttet værdipapirer fra et depot til et andet for at samle pensionsmidler i ét depot. Investorerne har ofte ikke været bevidste om, at de har begået noget ulovligt, idet de f.eks. har troet, at bankens handelssystem automatisk ville forhindre ulovlig handel.  

Hvad er handel med sig selv?

Handel med sig selv er typisk kendetegnet ved, at en transaktion ikke medfører ændringer i ejendomsretten til et finansielt instrument. Det kan f.eks. ske, når en investor lægger en salgsordre på markedet fra et af sine depoter, som bliver mødt af en købsordre fra et af investorens andre depoter. 

På en markedsplads kan andre investorer ikke se, hvem der har foretaget den enkelte handel. De øvrige investorer vil derfor antage, at der er tale om en handel indgået mellem to uafhængige parter, der har hver sin interesse i det pågældende instrument, og hvis udgangspunkt er et reelt ønske om at sælge og købe instrumentet. 

Wash trades kan derfor være egnet til at sikre kursen på et unormalt eller kunstigt niveau og til at skabe indtryk af, at et finansielt instrument er lettere omsætteligt, end det reelt er. Wash trades er af disse årsager anført som en indikator på markedsmanipulation i markedsmisbrugsforordningen, og dansk retspraksis fastslår, at handel med sig selv er ulovlig.

Markedsmanipulation bliver som udgangspunkt straffet med fængsel. En person blev f.eks. i juni 2021 idømt 60 dages fængsel, heraf 30 dage ubetinget, for i ni tilfælde over en periode på en måned at have handlet mellem sit personlige depot og et depot tilhørende en virksomhed, som vedkommende var direktør i og ejer af.

Som et andet eksempel kan nævnes en person, som blev tiltalt for at indlægge en salgsordre på en obligation til kurs 98, hvorefter vedkommende samme dag indlagde en enslydende købsordre. Kursen steg dermed fra kurs 85,5 til kurs 98. Tiltalte fik 30 dages betinget fængsel for handel med sig selv (TFK 2015.68 Ø). 

Handel med sig selv kan altså få alvorlige konsekvenser – ikke kun for markedet, men også for de personer, der handler med sig selv. Det gælder, uanset om handlen sker med eller uden forsæt, da også uagtsom markedsmanipulation er strafbart. 

Hvad kan en privat investor gøre for at undgå at handle med sig selv? 

En privat investor, som lægger en ordre på markedet, bør undgå samtidig at have en modsatrettet ordre liggende, der kan møde denne, for derved at undgå at komme til at handle med sig selv. 

Investorer kan ikke forvente, at en investeringsplatform, en netbank, bankrådgivere eller andre holder øje med og forhindrer, at to modsatrettede ordrer møder hinanden på markedet og resulterer i ulovlige handler. 

Ved flytning af finansielle instrumenter fra et depot til et andet kan en løsning være at betale banken for at foretage flytningen, som derved sker uden om markedspladsen. 

En privat investor kan godt ønske at have to modsatrettede ordrer på markedet for eksempelvis at indikere en interesse i at købe til en pris og at sælge til en anden. I sådanne tilfælde er det yderst vigtigt, at investoren har taget de nødvendige forholdsregler, der sikrer, at de to ordrer ikke møder hinanden. Det kan eksempelvis gøres ved, at begge ordrer indlægges som limiterede ordrer med en pris, der sikrer, at den limiterede købsordre ikke kan møde den limiterede salgsordre.

Hvad kan en værdipapirhandler gøre for at forebygge, at en kunde handler med sig selv?

Værdipapirhandlere har den direkte kontakt til investorerne og ejer typisk også de systemer, som investorerne bruger til at handle med finansielle instrumenter. Hermed har værdipapirhandlere også mulighed for at forebygge, at investorer handler med sig selv, hvilket må betragtes som en naturlig del af en ordentlig kundebehandling. 

Flere værdipapirhandlere har allerede processer på plads for løbende at forebygge wash trades. Et godt eksempel på dette er, at en investor får en advarsel i handelssystemet, hvis investoren forsøger at lægge nye ordrer ind i et finansielt instrument, som vedkommende i forvejen har indlagt modsatrettede ordrer i. Investoren skal efter at have læst denne advarsel have mulighed for at stoppe indlæggelsen af at ordrerne.

Opdager en værdipapirhandler først efterfølgende, at en kunde har handlet med sig selv, opfordrer Finanstilsynet til, at værdipapirhandleren hurtigst muligt tager konktakt til kunden og gør opmærksom på, at der er tale om markedsmanipulation, og at kunden skal stoppe adfærden. Værdipapirhandleren bør samtidig oplyse kunden om, hvordan den pågældende fremover undgår at handle med sig selv. 

Værdipapirhandleren skal samtidig straks indberette handlen til Finanstilsynet i medfør af artikel 16, stk. 2, 2. pkt., i markedsmisbrugsforordningen. 

Hvordan kan værdipapirhandlere og institutionelle investorer forebygge, at de handler med sig selv? 

Det er vigtigt, at værdipapirhandlere og institutionelle investorer har tilstrækkelige kontroller, processer og systemer til at forebygge og opdage egne wash trades og andre typer af markedsmanipulation. 

Personale, som deltager i behandling af ordrer og transaktioner hos værdipapirhandlere og institutionelle investorer, skal løbende uddannes i markedsmisbrugsforordningen. Risikoen for markedsmanipulation bør, i det omfang det er muligt, samtidigt forebygges gennem systemmæssige løsninger. 

Systemmæssige forebyggende kontroller i relation til wash trades kan eksempelvis inkludere automatiske advarsler i handelssystemerne, hvis en medarbejder forsøger at lægge nye ordrer ind i et finansielt instrument, som instituttet i forvejen har indlagt modsatrettede ordrer i. En anden type af forebyggende kontroller kan være systemer, som matcher interne købs- og salgsordrer i samme instrument, inden den samlede netto købs- eller salgsinteresse lægges på markedet.  

Hvis en medarbejder lægger modsatrettede ordrer på markedet gennem forskellige brokere, og disse møder hinanden, er der fortsat tale om handel med sig selv og dermed markedsmanipulation. Tilsvarende vil det udgøre wash trades, hvis en medarbejder indlægger ordrerne på vegne af juridisk adskilte enheder, hvor disse ordrer møder hinanden og resulterer i en handel. 

Finanstilsynet gør opmærksom på, at værdipapirhandlere og institutionelle investorer kan have pligt til at indberette mistænkelige transaktioner til Finanstilsynet i medfør af artikel 16, stk. 2, 2. pkt., i markedsmisbrugsforordningen. 

Senest opdateret 17-03-2022

Folketinget har vedtaget lovændringer, som skal gøre det muligt at straffe overtrædelse af mindre grove tilfælde af markedsmanipulation, f.eks. simple wash trades, med bøde og eventuelt administrativt bødeforelæg. Lovændringerne træder i kraft den 1. januar 2024.

I sager om markedsmanipulation er det på nuværende tidspunkt fast praksis, at anklagemyndigheden som udgangspunkt kræver fængselsstraf. Denne praksis bygger på en højesteretsdom af 14. december 2000, som er optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2001, s. 578. 

Værdipapirhandelsområdet har over en årrække gennemgået en stor udvikling. Det betyder, at flere privatpersoner har fået adgang til at handle på kapitalmarkederne, fordi handlerne kan ske gennem selvbetjeningsløsninger fra computere, mobiltelefoner og iPads. Flere af de private handlende kommer dog nogle gange uforvarende i konflikt med reglerne, bl.a. ved markedsmanipulation i form af såkaldte wash trades. 

Wash trades er karakteriseret ved, at en person handler værdipapirer med sig selv. Det sender urigtige eller vildledende signaler til markedet, fordi der ikke er tale om en reel købs- eller salgsinteresse. En øget likviditet i en aktie som følge af en wash trade kan tilskynde andre investorer til at foretage handler, som de ellers ikke ville have foretaget, fordi de fejlagtigt forventer, at likviditeten i aktien er højere, end den faktisk er. Wash trades kan derfor svække tilliden til det finansielle marked. 

Udviklingen på kapitalmarkedet medfører, at der opstår sager om markedsmanipulation i form af forskellige varianter af wash trades. Nogle wash trade-overtrædelser er mindre grove, fordi de har en begrænset skadevirkning i forhold til tilliden til kapitalmarkederne. De bliver i lovforslaget kaldt simple wash trades. Det er derfor hensigtsmæssigt at angive nærmere retningslinjer for, i hvilke tilfælde sådanne mindre grove sager bør føre til bødestraf frem for frihedsstraf, som er udgangspunktet i dag. 

Baggrunden for lovændringen er, at frihedsstraf ikke altid er proportionel med det konkrete lovbrud. Strafniveauet bør afspejle dette. Erhvervsministeren fremsatte derfor lovforslaget, der opstiller nærmere retningslinjer for muligheden for bødestraf i sager om markedsmanipulation i form af simple wash trades.

Overtrædelser, som vurderes egnet til bødestraf, er f.eks. handler, som er foretaget for at flytte værdipapirer fra et depot til et andet, f.eks. med det formål at samle pensionsmidler, og det sker gennem handler på markedet, hvor den handlende både er køber og sælger i de enkelte transaktioner. 

Udover at der ikke altid er proportionalitet mellem overtrædelsen og strafniveauet, er den samlede håndtering og sagsbehandling af sager om markedsmanipulation, herunder wash trades, ofte langvarig og derfor til stor belastning for både den mistænkte og retssystemet. Et alternativ til behandling af en lovovertrædelse i Finanstilsynet efterfulgt af politimæssig efterforskning og domstolsbehandling er, at Finanstilsynet udsteder et administrativt bødeforelæg. 

Betingelserne for at kunne benytte administrative bødeforelæg er, at der er tale om overtrædelser, som:

  • ikke skønnes at medføre en højere straf end bøde
  • generelt er ensartede, ukomplicerede og uden bevismæssige tvivlsspørgsmål og
  • hvor sanktionsniveauet ligger fast. 

Den første forudsætning, at der skal være tale om en overtrædelse, som ikke skønnes at medføre en højere straf end bøde, vil først være opfyldt, når der er sket en praksisændring hos domstolene. Lovændringen kan være et skridt på vejen til dette. 

Finanstilsynet vurderer, at det generelt vil være ukompliceret at konstatere overtrædelserne, og at flertallet af sager ikke vil give anledning til bevismæssig tvivl.

Der har ikke tidligere været et normalstrafniveau for overtrædelse af mindre grove tilfælde af sager om markedsmanipulation med handel med værdipapirer. Det har derfor været nødvendigt at fastlægge et sådant for at opfylde den sidste forudsætning om et vejledende bødeniveau. Et normalstrafniveau blev fastlagt med lovændringen for at sikre, at alle betingelser for at benytte administrative bødeforelæg med tiden kan opfyldes. Dermed vil det blive muligt efter enighed mellem Erhvervsministeriet og Justitsministeriet at ændre bekendtgørelse nr. 1214 af 4. juni 2021 om Finanstilsynets anvendelse af administrative bødeforelæg for overtrædelser af visse bestemmelser på kapitalmarkedsområdet, så bekendtgørelsen også kommer til at omfatte administrative bødeforelæg for overtrædelse af mindre grove tilfælde af sager om markedsmanipulation gennem handel med værdipapirer. 

Er du interesseret i at læse mere om baggrunden for og indholdet af lovændringerne, kan du læse lovforslaget her

Senest opdateret 13-12-2023