Forsikringsområdet

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger. Der er alene indsat link til bekendtgørelser, hvoraf senere ændringsbekendtgørelser findes på retsinformation.dk ved at trykke på linket til bekendtgørelsen. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan finde senere ændringer, og du kan se, om den givne retskilde fortsat er gældende.

Generelt

Firmapensionskasser

Forsikringsvirksomhed

BEK nr 615 af 25/05/2018 - Følsomhedsanalyser for gruppe 1-forsikringsselskaber

BEK nr 1377 af 22/06/2021 - Bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber

BEK nr. 2179 af 26/11/2021 - Bekendtgørelse om tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for visse forsikringsselskaber med hovedsæde i Det Forenede Kongerige

BEK nr 1113 af 02/06/2021 - Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber m.m.

BEK nr 1457 af 11/12/2017 - Kontributionsprincippet

BEK nr 1279 af 29/11/2017 - Værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 

BEK nr 1272 af 27/11/2017 - Forsikringsselskabers rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation 

BEK nr 1291 af 27/11/2017 - Opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

BEK nr 1259 af 27/11/2017 - Retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber

BEK nr 886 af 27/08/2019 - Den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber

BEK nr 1165 af 31/10/2017 - Opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 

BEK nr 1164 af 31/10/2017 - Opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 

BEK nr 620 af 01/06/2017 - Opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v 

BEK nr 617 af 01/06/2017 - Frister for indberetninger af de kvantitative indberetningsskemaer for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 

BEK nr 593 af 31/05/2017 - Rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 

BEK nr 1424 af 29/11/2016 - Grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber 

BEK nr 1358 af 22/11/2016 - Opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 

BEK nr 791 af 23/06/2016 - Proportional begrænsning af regelmæssig tilsynsindberetning for gruppe 1-forsikringsselskaber m.fl. 

BEK nr. 2003 af 01/11/2021 - Livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed 

BEK nr 1723 af 16/12/2015 - Ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. 

BEK nr 1672 af 16/12/2015 - Opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1-forsikringsselskaber 

BEK nr 353 af 03/03/2021 - Bekendtgørelse om grundlagsrente for livsforsikringsselskaber

BEK nr 1018 af 25/08/2015 - Filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 

BEK nr 460 af 02/05/2023 - Finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 

BEK nr 818 af 03/07/2015 - Overdragelse af gruppe 1-forsikringsselskabers forsikringsbestande 

BEK nr 356 af 08/04/2015 - Driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 

BEK nr 986 af 11/09/2014 - Tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse på Færøerne 

BEK nr 44 af 19/01/2014 - Information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber 

BEK nr 194 af 01/03/2012 - Fusion af gensidige forsikringsselskaber eller af tværgående pensionskasser m.fl. 

BEK nr 1233 af 22/10/2007 - Tilladelse til skadesforsikringsselskaber og captivegenforsikringsselskaber 

BEK nr 856 af 21/10/2002 - Minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring 

BEK nr 956 af 11/12/1997 - Koncession til livsforsikringsselskaber (* 1) 

BEK nr 113 af 12/03/1993 - Medlemshæftelse i gensidige forsikringsselskaber ved deltagelse i coassurancevirksomhed 

BEK nr 1132 af 17/11/2006 - Information om livsforsikringsaftaler

BEK nr 1233 af 22/10/2007 - Tilladelse til skadesforsikringsselskaber og captivegenforsikringsselskaber

BEK nr 1097 af 07/11/2006 - Betaling af visse omkostninger for livsforsikringsvirksomhed

BEK nr 1727 af 19/12/17 - Opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v.

Forsikringsformidling

Garantifond for skadeforsikringsselskab

Terrorforsikring

Senest opdateret 13-06-2024