Afgørelse om påbud til H. Lundbeck A/S vedr. årsrapporten for 2018

30-11-2020

Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af årsrapporten for 2018 for H. Lundbeck A/S.

Koncernregnskabet og modervirksomhedens årsregnskab er aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Årsrapporten er offentliggjort i henhold til kapitalmarkedslovens § 26.

Koncern- og årsregnskabet er revideret af virksomhedens daværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionspåtegningen er uden anmærkninger.

Afgørelse
Erhvervsstyrelsen har den 27. november 2020 truffet følgende afgørelse vedrørende årsrapporten for 2018 for H. Lundbeck A/S, jf. årsregnskabslovens § 161 a, stk. 5 og 6, sammenholdt med årsregnskabslovens § 161. Idet styrelsen har vurderet, at afgørelsen er principiel, har den været forelagt Finanstilsynets bestyrelse på et møde den 26. november 2020.

Sagen vedrører, om der skal udarbejdes en nedskrivningstest vedrørende udviklingsprojektet for produktet Rexulti samt hvilke udgifter, som i givet fald skal indgå i nedskrivningstesten.

Erhvervsstyrelsen påbyder virksomheden, at:

  • Udarbejde en nedskrivningstest for 2017 for udviklingsprojektet vedrørende Rexulti, der er udført i overensstemmelse med reglerne i IAS 36, og hvor der er anvendt de forudsætninger, pengestrømme og diskonteringssatser m.v., som disse var fastsat i 2017 og offentliggøre supplerende/korrigerende information herom. Nedskrivningstesten skal således danne grundlag for at vurdere, om der skal ske en hel eller delvis tilbageførsel af den tidligere gennemførte nedskrivning af udviklingsprojektet på Rexulti på 4,8 mia. kr.   - Der skal alene foretages tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme fra tidspunktet for nedskrivningstestens gennemførelse og frem – men ikke tilbage – i tid, jf. kravet herom i IAS 36, afsnit 6. Tidligere pengestrømme skal således ikke indgå.
    • Der skal alene foretages tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme fra tidspunktet for nedskrivningstestens gennemførelse og frem – men ikke tilbage – i tid, jf. kravet herom i IAS 36, afsnit 6. Tidligere pengestrømme skal således ikke indgå.
    • Der skal ikke foretages efterfølgende justeringer af den beregnede nytteværdi. Alle risici skal indarbejdes enten i de pengestrømme, der indgår i nedskrivningstesten, eller idiskonteringssatsen, således at alle risici kun medtages én gang, jf. IAS 36, afsnit 32 og 55.
  • Udarbejde en nedskrivningstest for udviklingsprojektet vedrørende Rexulti i den udstrækning, der ved hver regnskabsafslutning efter 31. december 2017 har været indikationer på, at forudsætningerne har ændret sig og offentliggøre supplerende/korrigerende information herom. Nedskrivningstests skal udelukkende baseres på den viden, der var på tidspunktet for regnskabsafslutningen.
  • Indregne de efterfølgende indtægter og udgifter fra udviklingen af Rexulti, som kan henføres til anvendelse af produktet til yderligere indikationer, som et nyt udviklingsprojekt og offentliggøre supplerende/korrigerende information herom. Indtægter og udgifter herfra skal således ikke indgå ved beregningen af værdien af det oprindelige udviklingsprojekt, idet udviklingen af produktet til flere indikationer ikke kan anses som værende en del af det oprindelige projekt. Hvis værdien af projektet vedrørende nye indikationer er negativ, og det er udenfor virksomhedens kontrol at afbryde projektet, skal det indregnes som en tabsgivende kontrakt i henhold til IAS 37, afsnit 66.

Læs afgørelsen her.

 

Senest opdateret 30-11-2020