Redegørelse om inspektion i Købstædernes Forsikring, gs

25-11-2013

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2013 på inspektion hos Købstædernes Forsikring, gs.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, forsikringsområdet, investeringsområdet og kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Købstædernes Forsikring er et landsdækkende forsikringsselskab, som sælger standardiserede skadesforsikringer primært til private og små/mellemstore virksomheder samt sælger ejendomsforsikringer til store kunder. Endvidere har selskabet har gennem en co-assurance aftale med et andet selskab udvidet forsikringsaktiviteten med arbejdsskadedækning.

Finanstilsynet har på baggrund af selskabets aktiviteter inden for arbejdsskade givet påbud om, at bestyrelsen skal sikre sig, at den samlet besidder kompetencer, der modsvarer kompleksiteten i forsikringsprodukterne.

Selskabet har i en årrække haft underskud på forsikringsdriften. Selskabet har som mål at drive lønsom forsikringsvirksomhed, hvorfor selskabet har iværksat flere initiativer for at forbedre lønsomheden i forsikringsforretningen.

SeIskabet fik påbud om at bringe sine aftaler med eksterne leverandører i overensstemmelse med bekendtgørelsen om outsourcing. Aftalerne skal blandt andet indeholde bestemmelser, der giver såvel selskabet som Finanstilsynet rettigheder til at kontrollere, hvorvidt leverandørerne lever op til aftalens indhold. Det drejer om aftaler på såvel forsikringsområdet som investeringsområdet.

Selskabet ændrede i 2011 sin investeringsorganisation, så man overgik til at lade eksterne forvaltere forestå hovedparten af kapitalforvaltningen. Det har medført, at den samlede risiko, der er forbundet med investeringsområdet er reduceret.

Finanstilsynet gennemgik selskabets investeringspolitik. Selskabet fik et på-bud om, at investeringspolitikken skal indeholde sammenligningsgrundlag for alle aktiver til brug for vurderingen af opnåede resultater, herunder afkast.

Selskabet er i færd med at udskifte forsikringssystemer. Implementeringen af et nyt forsikringssystem er trukket ud, og projektet er stadigvæk en udfordring for selskabet. Bestyrelsen og direktionen har fokus herpå.
 
Selskabet opererer med to forskellige solvensbehov – det individuelle solvensbehov, som rapporteres til Finanstilsynet og et lavere, der benyttes i den daglige styring af selskabet. Dette øger risikoen for, at selskabet ikke lever op til lovgivningens kapitalkrav.

For opgørelsen af solvensbehovet fik selskabet et påbud om, at efterfølge bestyrelsens retningslinjer, og således opgøre markedsrisici på grundlag af en 200 års begivenhed.

Selskabet fik et påbud om, at selskabets kapitalnødplan skal være fastsat i forhold til det individuelle solvensbehov – og ikke i forhold til det alternative solvensbehov.

Selskabet har pr. 2. kvartal 2013 opgjort sit individuelle solvensbehov til 537,5 mio. kr. mens basiskapitalen er opgjort til 967,4 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til det individuelle solvensbehov er således på 180 procent.Senest opdateret 25-11-2013