Påtale for at handle i strid med god skik - PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S - Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3

22-05-2013

Finanstilsynets afgørelse af 22. maj 2013.

Påtale for overtrædelse af § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv.

1. Påtale

Finanstilsynet påtaler, at PKA+ ikke i sit brev, hvori kunderne blev opfordret til at flytte til Lån & Spar/Letpension, angav, at flytningen ville betyde en overgang fra et garanteret gennemsnitsrentemiljø til et ugaranteret markedsrentemiljø. PKA+ har dermed ikke handlet redeligt og loyalt overfor deres kunder efter § 3, i den dagældende god skik-bekendtgørelse.

2. Sagsfremstilling

I oktober 2012 sendte PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S (herefter PKA+) et brev til en særlig gruppe af selskabets kunder.

PKA+’s brev indeholdt en orientering om, at PKA+ havde besluttet en ny strategi, der betyder, at selskabet fremover udelukkende tilbyder supplerende opsparingsprodukter til medlemmerne af PKA. PKA+ kunne derfor ikke tilrettelægge service og it-systemer overfor ordninger, hvor pensionstageren ikke var medlem af en af PKA-pensionskasserne.

PKA+ opfordrede derfor til, at man flyttede sin pensionsordning til en anden udbyder, da PKA+ ikke ønskede at levere service, der ikke er tilfredsstillende og til en pris der ikke er konkurrencedygtig.

Det fremgik af brevet, at PKA+ havde indgået en aftale med Lån & Spar Bank A/S (herefter Lån & Spar), som gerne ville modtage og servicere pensionsordningerne. Pensionsordningerne kunne flyttes uden omkostninger og uden afgivelse af nye helbredsoplysninger.

Ved udfyldelse af den vedlagte blanket kunne man bestille et uforpligtende tilbud om ny ordning hos Lån & Spar via Letpension.

PKA+ afsluttede brevet med at gøre opmærksom på, at det kunne få negative konsekvenser for pensionsordningen, hvis man ikke flyttede ens pensionsordning. PKA+ oplyste, at oplysninger om pensionsordningen sandsynligvis kun ville kunne gives via brev, fordi PKA+ ikke ville investere nye IT-ressourcer i understøttelsen af pensionsordningen. Dette ville desuden kunne få betydning for besvarelse af spørgsmål. PKA+ fremhævede tillige, at omkostningerne forbundet med administration af pensionsordningen skulle bæres af pensionstageren og andre, der har en lignende ordning. PKA+ oplyste, at disse omkostninger kunne blive så høje, at det ville være ugunstigt for pensionsordningen.

I november 2012 fremgik det af medierne, at PKA+ havde bedt tusinde kunder om at forlade pensionsselskabet og tegne en ny og tilsyneladende meget ringere pensionsordning i Lån & Spar.

Finanstilsynet anmodede den 12. november 2012 PKA+ om en redegørelse.

Den 27. november 2012 modtog Finanstilsynet PKA+’s redegørelse. PKA+ fremsendte en kopi af det til kunderne udsendte brev. Desuden forklarede PKA+, at der var skrevet til 1.586 kunder og at der ikke var tale om en enkelt ordning i PKA+, men om individuelle forsikringer med hver deres produktsammensætning.

PKA+ redegjorde for, at selskabet havde efterlevet deres rådgivnings- og god skik forpligtelser ved i god tid at orientere kunderne om konsekvenserne af selskabets medlemsrettede fokus.

PKA+ redegjorde desuden for processen. De kunder, der var omfattet af aktiviteten, modtog alle det omtalte brev. Såfremt de reagerede positivt på brevet, blev de opfordret til at fremsende accept af, at PKA+ måtte videregive informationer om deres ordning i PKA+ herunder dækninger, aftalegrundlag og klausuler. Lån & Spar via Letpension ville da indkalde kunden på denne baggrund til et rådgivningsmøde, hvor kunden ville få en helhedsorienteret rådgivning.

PKA+ fremhævede afslutningsvist, at det naturligvis ville indgå som en del af Lån og Spars rådgivning, at kunderne gik fra et garanteret gennemsnitsrentemiljø til et ugaranteret markedsrentemiljø.

3. Det retlige grundlag

I henhold til § 3, i den dagældende bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2011 om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. (herefter kaldet god skik-bekendtgørelsen) skulle en finansiel virksomhed handle redeligt og loyalt over for sine kunder. Af vejledningen til bestemmelsen fremgik det, at

”§ 3 stiller krav om, at den finansielle virksomhed skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder. Bestemmelsen er et supplement til § 43 i lov om finansiel virksomhed og pålægger bl.a. de finansielle virksomheder at tilrettelægge deres virksomhed således, at kunden gives mulighed for at træffe sit valg på et velinformeret grundlag.

Reglen om god skik er begrundet i hensynene til forbrugerne, konkurrenterne og andre erhvervsdrivende samt almene samfundsinteresser. Reglen skal sikre, at kunder i finansielle virksomheder kan have tillid til markedet og de finansielle virksomheder. God skik reglerne bidrager således til et velfungerende finansielt marked. Der er tale om en retlig standard, som skal fortolkes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende samfundsnormer. …”

Det fulgte desuden af § 28, stk. 1 (nu § 29, stk. 1), i den dagældende god skik-bekendtgørelse, at det i forbindelse med kundens skift af forsikringsselskab var det modtagende forsikringsselskab, der skulle oplyse kunden om alle væsentlige begrænsninger i dækningen i forhold til den tidligere forsikring samt på forespørgsel rådgive kunden om konkrete dækninger. Af vejledningen til bestemmelsen fremgik det, at

”Pligten til at oplyse om begrænsninger i dækningen i forhold til en tidligere forsikring gælder alene, hvor selskabet er bekendt med, at der er tale om »et skift« og dermed er bekendt med den tidligere forsikring.”

4. Vurdering

Det er Finanstilsynets opfattelse, at PKA+ har en forpligtelse til at handle redelig og loyalt overfor samtlige kunder uanset vedtagelse af en ny strategi med 100 pct. fokus på medlemmerne i de fem pensionskasser.

PKA+ har opfyldt denne forpligtelse ved at have indgået en særlig aftale med en anden leverandør, som vil tilbyde kunderne at modtage deres pensionsordninger. Det er oplyst, at kunderne kan flytte deres pensionsordning uden omkostninger og uden afgivelse af nye helbredsoplysninger.

PKA+ har i kundebrevet oplyst, at kunderne må forvente, at selskabets nuværende service- samt omkostningsniveau ikke kan forventes opretholdt på længere sigt som følge af selskabets nye strategi, og at det derfor er i kundernes interesse at skifte til en anden pensionsleverandør.

Det er Finanstilsynet opfattelse, at de omhandlede pensionsordninger ikke er etableret som led i et ansættelsesforhold, et organisationsforhold eller forhold af lignende karakter, hvorfor § 28, stk. 1, i den dagældende god skik-bekendtgørelse, ville finde anvendelse, hvis kunderne valgte at flytte deres pensionsordning på baggrund af PKA+’s aftale med Lån & Spar.

Det ville derfor være det modtagende selskab, der skulle oplyse kunden om alle væsentlige begrænsninger i dækningen i forhold til tidligere forsikring. Dette vil som udgangspunkt omfatte oplysning om overgang fra et garanteret gennemsnitsrentemiljø til et ugaranteret markedsrentemiljø.

Uanset dette, er det Finanstilsynet opfattelse, at PKA+, der var bekendt med, at kundernes eventuelle flytning til Lån & Spar/Letpension ville betyde, at kunderne gik fra et garanteret gennemsnitsrentemiljø til et ugaranteret markedsrentemiljø, burde have oplyst kunderne herom i orienteringsbrevet.

Finanstilsynet finder ikke, at det forhold, at det er det modtagende selskab, der skal rådgive om forskellene på den ordning, der tilbydes og kundens hidtidige ordning, kan føre til et andet resultat.

Finanstilsynet vurderer på baggrund af de foreliggende oplysninger, at PKA+ ikke har handlet redeligt og loyalt overfor deres kunder efter § 3, i den dagældende god skik-bekendtgørelse.

5. Konklusion

Finanstilsynet påtaler, at PKA+ ikke i sit brev, hvori kunderne blev opfordret til at flytte til Lån & Spar/Letpension, angav, at flytningen ville betyde en overgang fra et garanteret gennemsnitsrentemiljø til et ugaranteret markedsrentemiljø. PKA+ har dermed ikke handlet redeligt og loyalt overfor deres kunder efter § 3, i den dagældende god skik-bekendtgørelse.

6. Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, tlf. 41 72 71 45, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at det kan være forbundet med et gebyr at klage.
 

Senest opdateret 22-05-2013